วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมะสั้นๆ ๒ ข้อ ต้อนรับวันแม่แห่งชาติ


บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง

 ๑.  บุพพการี  บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน       หมายถึง ผู้ที่มีบุญคุณ หรือเคยทำอุปการะแก่ผู้อื่น  เช่น  เคยเลี้ยงดู สั่งสอน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่น  ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม  ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ให้กำเนิดหรือหน้าที่ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ทำด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณา หวังเพียงแต่ทำเพื่อสงเคราะห์  อนุเคราะห์  บุพพการีบุคคลที่สำคัญในชีวิต  คือ   พ่อแม่, ครูอุปัชฌาย์, พระเจ้าแผ่นดิน, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

๒.  กตัญญูกตเวที   บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน   หมายถึง  ผู้ที่ระลึกถึงบุญคุณที่ผู้อื่นเคยทำเคยช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็เต็มใจที่จะทำตอบแทน  เป็นการสนองคุณท่านตามกำลังความสามารถ  ผู้ที่เป็นกตัญญูตกเวทีบุคคล  คือ ลูกชาย-หญิง, ศิษย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก, พสกนิกร, พุทธศาสนิกชน


บุคคลทั้ง ๒ เรียกว่า ทุลลภบุคคล คนที่หาได้ยาก คือ บุพพการีบุคคลที่จะทำอุปการะต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอนแทนหากได้ยาก   เพราะโดยนิสัยคนมักคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนหวังจะเป็นแต่ผู้รับ  กตัญญูกตเวทีบุคคลก็หาได้ยาก  เพราะโดยนิสัยคนไม่ค่อย นึกถึงสิ่งที่ผู้อื่นทำดีต่อตนมักลืมบุญคุณคนได้ง่าย

 ที่มา:หนังสือนักธรรมชั้นตรี