วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นัดพบผู้ปกครอง..ที่สาธิตรามฯโครงการวันพบผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

“ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

-----------------------------------

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของทางโรงเรียน
ทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผลของโรงเรียนติดตามความประพฤติของนักเรียน
เพื่อป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(จากเอกสาร : สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

กำหนดการเป็นดังนี้

ภาคเช้า ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


 

ผศ.ปรีดี  สุทธิแย้ม
รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนฯผศ.สถิตมาส บุญเสมอ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้การต้อนรับผู้ปกครองบริเวณด้านล่างหอประชุม ร่วมด้วยช่วยกันจัดและแจกจุลสารสาธิตราม
จุลสารสาธิตราม
"สื่อกลาง สื่อสาร สื่อสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อลูกๆ สาธิตราม"  
ช่วยกันทำงานด้วยความสดชื่นสาวๆ สดใสวัยใสกันทั้งนัั้นหนุ่มๆ วัยใส(บ้าง)ก็มีนะคะผู้ปกครองเริ่มมากันเยอะผู้ปกครองรับเอกสาร
รับขนม น้ำ ชา กาแฟ ก่อนการประชุมจะเริ่มทักทายปราศรัยแจกไป ... จัดไปให้กำลังใจไปช่วยกันเต็มที่บรรยากาศครึกครื้นเชียวค่ะ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าประชุมและรับเอกสารจากอาจารย์ที่ปรึกษา
สักภาพนะคะ..ให้เห็นบรรยากาศก่อนเข้าห้องประชุมตอนนี้ห้องประชุมยังโล่งอยู่เลยสักพักก็เต็มเลยผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมาก..เต็มทุกที่นั่งค่ะ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ปรีดี สุทธิแย้ม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย นายกันตภณ กังวานนวกุล นายกสมาคมฯ

เลขาคน(ใต้)สวยของสมาคมฯ
เหรัญญิก..เล็กแต่น่ารักไม่เบา..แถมยังละเอียดสมเป็นนักบัญชีร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
แนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมของสมาคมฯ คือตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีลูกกำลังเรียนอยู่ที่สาธิตรามฯ

ได้สละเวลาส่วนตัวเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทำงานให้สมาคมฯ
ตามความรู้ ความสามารถที่ตนเองถนัด

นำความรู้ความสามารถที่ถนัดมาช่วยกันทำงาน
นำประสบการณ์จริง มาถ่ายทอดอบรมเพิ่มเติม
เพื่อช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนและช่วยกันดูแลเด็กๆ
งานหลักของสมาคม คือ ให้การสนับสนุนงบประมาณในทุกโครงการ
ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ
ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และด้านกิจกรรมต่างๆผู้อำนวยการคอยดูแลอย่างใกล้ชิด๐๙.๔๕ – ๑๐.๒๕ น.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ผศ.กิตติศักดิ์ เชื่ออาษา
บรรยายเรื่อง “ปัญหาและสาเหตุของนักเรียนที่ไม่ประสบผลสำเร็จทางการเรียน”

เรียนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ
...?

การที่นักเรียนเข้ามาสู่รั้ว สาธิตรามฯ ในครั้งแรกนั้น
นักเรียนต้องรู้จักการวางแผนชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เปิดภาคเรียน
ให้รู้จักตั้งเป้าหมายของชีวิตว่ามีเป้าหมายอย่างไร
หรืออะไรคือเป้าหมายในชีวิตของตนเอง
...อย่าเรียนโดยไร้จุดหมาย..
เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน
เพื่อออกไปประกอบอาชีพตามที่ได้วาดฝันเอาไว้
และสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่นักเรียนเรียนอยู่ ม.๑
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้แก่นักเรียน
แต่นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเองด้วย
โดยให้นึกถึงตนเองว่ามีความชอบ ความถนัดทางด้านใดเพื่อเลือก
เป้าหมายของชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง

เพราะสิ่งที่เป็นตัวกำหนด
วิธีการดำเนินชีวิตและวิธีการเรียนของนักเรียนว่า
เราจะทำอย่างไรจะเดินไปทางไหนถึงจะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
เช่น นักเรียนต้องการประกอบอาชีพ แพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
นักเรียนต้องเรียนในแผนการเรียนอะไร
จึงจะมีสิทธิได้เรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
นักเรียนต้องเรียนในแผนการเรียนอะไร
จึงจะมีสิทธิสสอบในคณะเหล่านี้
คำตอบคือ ต้องเรียนแผน การเรียนวิทย์-คณิต
และนักเรียนจะต้องเรียนอย่างไรจึงจะ มีสิทธิ์ได้เรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
คำตอบก็คือ นักเรียนจะต้องทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ซึ่งโรงเรียนกำหนดเฉลี่ยใน ๓ วิชาเหล่านี้ เฉลี่ย ๕ ภาคเรียน
ส่วนในแผนศิลป์-ภาษา ใช้คะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดังนั้น นักเรียนจะต้องเริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1

เพราะยังเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างง่าย
แต่ถ้านักเรียนได้เกรดเฉลี่ย ม.๑ และ ม.๒ ไม่ดี
จะมาเร่งทำเกรดตอนอยู่ ม.๓ ค่อนข้างยาก

การเรียนในรั้วสาธิตรามฯ นั้นไม่ใช่เรียนรู้แต่เนื้อหาทางวิชาการเท่านั้น
นักเรียนต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพร่างกายของตนเองด้วย
เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจ
และการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
และ...ที่สำคัญ...
นักเรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับวิชาการด้วย
หมั่นเป็นคนช่างสังเกต ฝึกพูด ฝึกฟัง ฝึกตั้งคำถาม ค้นคว้าหาความรู้ด้านการเรียน

นักเรียนไม่ควรเรียนลัดขั้นตอน ควรเรียนตามลำดับขั้นตอน
เช่น การอ่านหนังสือเฉพาะช่วงก่อนสอบเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ควรกระทำ
เพราะทำให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด
และจะเป็นการใช้ความจำมากกว่าความคิดความเข้าใจ
ผลสุดท้ายจะเกิดความสับสนทำให้ทำข้อสอบไม่ค่อยได้
และเมื่อสอบแล้วนักเรียนก็จะลืม ไม่เหมือนกับการอ่านด้วยความคิดความเข้าใจ
จะอยู่กับตัวของนักเรียนได้นาน
และนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
ดังนั้น นักเรียนควรเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะสมวันละนิดไม่ควรหักโหม

หมั่นทบทวนการอ่าน หนังสือเป็นประจำ
ฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ หาโจทย์แปลกๆ ใหม่ๆ มาทำนอกเหนือจากตำราที่ครูสอน
เวลาเรียนหรือการทำกิจกรรมใดๆ นักเรียนต้องมีสติและสมาธิ อยู่ตลอดเวลา
ในขณะเรียนก็ต้องเรียนให้เต็มที่ไม่ใจลอย ไม่คุยกัน จดโน้ตย่อในสิ่งที่กำลังเรียน

เวลาเล่นหรือทำกิจกรรมก็ทำให้เต็มที่
ไม่ต้องพะวงกับเรื่องเรียน เมื่อกลับบ้านนักเรียนควรจัดเวลา
สำหรับทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้า
ในเรื่องที่จะเรียนต่อในวันรุ่งขึ้น

นักเรียนสาธิตรามฯ ที่เรียนเก่งจะต้องไม่หวงวิชา
ควรแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนไม่เก่ง แต่ไม่ช่วยเหลือในทางที่ผิด
เช่น การให้ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ เป็นต้น
เมื่อครูสั่งการบ้านหรือรายงาน ไม่ควรปล่อยวาง ต้องรีบทำทันที
ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นดินพอกหางหมู
พอจะลงมือทำนักเรียนก็หมดกำลังใจที่จะทำงานส่งครู
และก็มาทำเมื่อถีงนาทีสุดท้าย ผลงานก็จะออกมาไม่ดี

โรงเรียนสาธิตรามฯ นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมมาก
ดังนั้น นักเรียนควรทำตารางการทำงานเพื่อกำหนดการส่งงานแต่ละชิ้นงาน
และควรมีหลักฐานการส่งงานเพื่อป้องกันการสูญหาย
ถ้านักเรียนไม่ทำตารางการทำงานรับรงได้เลยว่านักเรียนทำงานส่งไม่ครบทุกงาน
และส่งไม่ทันซึ่งมีผลต่อคะแนนของนักเรียน
จึงควรที่จะลดการพูดคุยโทรศัพท์ ลดการตอบ e-mail
หรือดูโทรทัศน์ให้น้อยลง

โดยเฉพาะเวลากลางคืนเป็นช่วงที่นักเรียนควรนอนหลับพักผ่อน

ที่สำคัญ ให้นักเรียนนึกถึงความยาลำบากของพ่อแม่

ที่หาเงินมาให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียน
และฝากความหวังทั้งหมดไว้กับตัวนักเรียน
เพื่อพ่อแม่จะได้มีที่พึ่งยามแก่เฒ่า

ถ้านักเรียนได้ทำตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น
ครูรับรองได้เลยว่านักเรียนจะประสบ ความสำเร็จ
ในการเรียนแน่นอน

ขอขอบคุณ ผศ.กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา เป็นอย่างสูง
ผู้ปกครองได้รับประโยชน์มากๆ  ลูกๆ จะประสบความสำเร็จแน่นอน
หากพ่อแม่ช่วยกันสนับสนุนลูกไปในแนวทางเดียวกันกับทางโรงเรียน๑๑.๐๕ – ๑๑.๕๐ น.   ผู้ปกครองซักถามปัญหา


ปิดท้ายในภาคเช้า
คณะกรรมการสมาคมฯ ช่วยกันทำหน้าที่หลัก
รับบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน DS5 ให้กับทางโรงเรียนทำทุกหน้าที่ค่ะ..รับบริจาค และ บริจาคเอง
ช่วยสนับสนุนทางโรงเรียน เพื่อลูกๆ สาธิตรามของเราคณะกรรมการทำงานด้วยความโปร่งใส
รับบริจาคเสร็จ นับเงินเสร็จ แจ้งจำนวนเงินให้ที่ประชุมรับทราบ
ประชาสัมพันธ์งานต่อไปด้วยค่ะ
"โบว์ลิ่งการกุศล สานสัมพันธ์สาธิตราม"
ศิษย์ใหม่ ศิษย์เก่า และไม่ใช่ศิษย์เก่า มาร่วมการกุศลได้ทุกคนค่ะ
ภาคบ่าย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ผู้ปกครองลงทะเบียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ณ ห้องเรียนประจำ
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนเรียนในวันนี้ผู้ปกครองจะได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้น
พร้อมกับพบอาจารย์ประจำวิชา
 
 
เพื่อรับฟังพฤติกรรม ผลการเรียน คะแนนเก็บ ของนักเรียน
ก่อนสอบปิดภาคเรียน

เด็กๆ ที่ไม่ตั้งใจเรียนหรือเด็กๆ ที่ขาดส่งงานบ่อยๆ
มักเรียกวันนี้ว่า “วันโลกแตก” ของพ่อแม่ลูก

แต่
สำหรับเด็กๆ ที่เรียนเก่ง กิจกรรมเก่ง
เป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน คะแนนดี ส่งงานครบ
วันนี้จะเป็นวันที่แสนจะรื่นรมย์
พ่อแม่ก็หัวใจพองโตกลับบ้านด้วยความสุขใจ

เด็กช่วง ม.๑ – ม.๒
พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญมากๆ ต้องให้เวลากับลูกมากๆ
เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น
ฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยน อารมณ์เริ่มเปลี่ยน ความคิดความอ่านก็เริ่มเปลี่ยน
เริ่มเป็นตัวของตัวเอง จากที่ไม่เคยดื้อ ไม่เคยเอาแต่ใจ ก็จะเริ่มพบได้ในเด็กวัยนี้
เด็กวัยนี้มีหลายสิ่งอย่างให้พ่อแม่ได้เรียนรู้
ได้พัฒนาตนเองในการรับมือกับอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงของลูก

สำหรับเด็ก ม.๑ ที่เข้าใหม่ เค้าจะต้องพบกับสิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง
โรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ คุณครูคนใหม่ วิธีการเรียนใหม่
จากที่เคยมีสมุดจดการบ้านให้พ่อแม่เซ็นรับทราบ
ว่าลูกจะต้องส่งงานอะไรบ้าง
เปลี่ยนเป็นไม่มีแล้ว เด็กๆ โตแล้ว จะต้องรับผิดชอบตัวเอง
คุณครูสั่งงานอะไร ส่งเมื่อไร เด็กๆ ต้องตามงานกันเอง
ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรอยู่เคียงข้างอย่างใกล้ชิด
การบ้าน งานบางอย่าง กิจกรรมบางชนิด
เด็กๆ ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่
พฤติกรรมบางอย่างพ่อแม่ต้องคอยพูดแล้วพูดอีก ก็จำเป็นต้องพูด
ที่สำคัญสุด ต้องพูดกับเค้าดีๆ
ชมบ้าง ให้กำลังใจบ้าง ตำหนิบ้าง อย่างพอเหมาะพอควร
แต่อย่าเยอะ...เพราะถ้าเยอะในขณะที่ใจลูกปิดการรับรู้
การพูด การเตือน การสอนในเวลานั้นก็จะเสียเวลาเปล่า
ต้องหยุดกันก่อน รอให้อารมณ์ดี ใจพร้อม แล้วเราค่อยพูดกันใหม่

เด็กๆ เค้ามีเหตุผล หากเรามีเหตุผลกับเค้า เค้าก็มีเหตุผลกับเรา
หากเราเชื่อใจเค้า เค้าก็เชื่อใจเรา
เชื่อใจลูกได้..แต่ก็ไม่ควรวางใจทั้งหมด
เพราะสมัยนี้มีช่องทางให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เยอะมาก

แต่ถ้าหากพ่อแม่ตามติดใกล้ชิดลูก
พาลูกใกล้ชิดพระธรรม
  ใช้พระธรรมนำทาง
จะช่วยทำให้พ่อแม่เลี้ยงลูก "ในยุคโลกาภิวัฒน์" บนโลกใบนี้
ได้ง่ายขึ้น..จริงๆ ค่ะ 


ในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จะมีอายุครบ ๓๙ ปี ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้
คณะผู้บริหารโรงเรียนจึงเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
โดยเตรียมจัดกิจกรรม ๔ ประเภท

๑. พิธีทางศาสนา
ได้แก่ ทำบุญโรงเรียน ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม,
ตักบาตรพระสงฆ์ ๔๐ รูป

๒. กิจกรรม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/หน่วยงาน/ชมรมต่างๆ
ในลักษณะสรุปผลงานที่ดีที่สุดมานำเสนอ

๓. การแสดงบนเวทีและงานเลี้ยงฉลองภาคค่ำ
ภายใต้คอนเซปต์งานวัดและการคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า
การพบปะสังสรรค์ของอดีตอาจารย์ของโรงเรียน
จัดบรรยากาศแบบลื่นไหลได้เดินพบปะพูดคุยกัน
มีเก้าอี้นั่งเป็นหย่อมๆ ออกร้านเป็นซุ้มขายอาหาร ขายของที่ระลึก
เกมต่างๆ และชิงช้าสวรรค์ ใช้คูปองเป็นหลัก
ส่วนการแสดงบนเวทีจะมีวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล-ลูกทุ่ง
วงซิมโฟนิคแบนด์ การแสดงของนักเรียนนาฎศิลป์
การแสดงละครสั้นของนักเรียน
ที่ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม Add Acting More
ของสมาคมผู้ปกครองและครู สธ.มร.
การแสดงของศิษย์เก่าและอาจมีการแสดงขของผู้ปกครองร่วมด้วย

๔.กิจกรรมกีฬาเดินวิ่งการกุศล/แรลลี่การกุศล
กิจกรรมนี้เน้นการหารายได้
โดยมอบให้ทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กับสมาคมศิษย์เก่าฯ
ร่วมกันพิจารณาจัดในวันเวลาที่เหมาะสม
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสาธิตรามฯ “คืนสู่เหย้า” กันนะคะ
นรอง
ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าสาธิตรามฯ ค่ะ แต่มีลูกเป็นศิษย์ปัจจุบันและเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
 
มาช่วยกันทำงาน เพื่อลูกๆ สาธิตรามฯ ทุกคนค่ะ

.......

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนและคอยให้กำลังใจเสมอมา

พบกันใหม่นะคะ..สวัสดีค่ะ

.......

โดย นรอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net