วันที่ พุธ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายโรงเรียนกวี ๒๕๕๕


รูปภาพ : ค่ายโรงเรียนกวี ๒๕๕๕
โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ และศักดิ์สิริ มีสมสืบ
(บอกกล่าวข้อมูลเพิ่มเติม)
.
.
สืบเนื่องจาก “ครูกานท์” (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) ผู้ก่อตั้งทุ่งสักอาศรม ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการค่าย “โรงเรียนกวี” และโครงการค่าย “ครูรากแก้วการอ่าน” เป็นวิทยาทานการศึกษา มาเป็นระยะเวลา ๖ ปี ๖ รุ่นแล้วนั้น ต่อมาโครงการค่าย “ครูรากแก้วการอ่าน” ได้เปลี่ยนเป็นค่าย “ครูรักเขียน” จัดกิจกรรมรุ่นที่ ๑ ไปเมื่อ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
.
ขณะนี้กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่าย “โรงเรียนกวี” รุ่นที่ ๗ ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  (เปลี่ยนแปลงจากกำหนดเดิมเล็กน้อย)
.
นับเป็นพัฒนาการที่ดีงามของทั้ง ๒ โครงการที่นับต่อแต่นี้ไป “ครูไวท์” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) จะเป็นผู้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมหลักสูตรกับ “ครูกานท์” (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) อย่างเต็มตัว (หลังจากได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรตามโอกาสมาทุกปี) ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรค่าย “โรงเรียนกวี” นับแต่รุ่นที่ ๗ เป็นต้นไป จะเป็นการประสานพลังขับเคลื่อนร่วมกันของคนเขียนบทกวีสองคน ซึ่งมีใจรักทางกวีและการใช้ชีวิตคล้ายๆ กัน ร่วมกันแผ้วถางผืนนากวี “ทุ่งสักอาศรม” ให้เป็นแปลงหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์กวีที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
.
กิจกรรมหลักสูตรโรงเรียนกวีรุ่น ๗ (วันที่ ๑๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) มีดังนี้ 
-ตื่นนอนประมาณ ๕.๐๐ น. พร้อมร่วมปฏิบัติกิจกรรม ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
-เดินทุ่งเก็บน้ำค้างสร้างแรงบันดาลใจ
-สัมผัสธรรมชาติเชื่อมโยงจิตสมาธิและวิจารณญาณอันแยบคาย
-สดับฟังเสียงธรรมชาติ ดนตรี และภาษา
-อ่านบทกวีและวรรณกรรมสร้างสรรค์เชิงคิดอ่านและคิดวิเคราะห์
-ฝึกปฏิบัติเขียนบทกวีอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตและจิตใจ
-อ่านคิดเขียนอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต
-เรียนรู้วิธีคิดและเขียนบทกวีสร้างสรรค์
-ฝึกแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาบทกวี
-ฝึกเข้าเงียบเพื่ออยู่กับตนเองและการอ่านคิดเขียนที่ลุ่มลึก
-เส้นทางและการนำเสนอและเผยแพร่บทกวี
-ชมภาพยนตร์เพื่อเสวนาเชิงปรัชญาชีวิต
-เที่ยวชุมชนเรียนรู้วิถีชาวบ้าน
-เที่ยวภูเขาห่อข้าวไปกินและเก็บดอกไม้ในรอยทาง
-สำแดงบทกวีลายมือ
-สำแดงบทกวีลีลาอัตลักษณ์
-คัดสรรและจัดทำรวมเล่มบทกวี
-เรียนรู้ดูแลบ้านภายนอกและบ้านภายใน
-ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข
-งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
-แต่งกายเหมาะงามและเรียบง่าย (นุ่งยาว ใส่รองเท้าแตะ)
-ฯลฯ
.    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโดย “กองทุนทุ่งสักอาศรม” 
. 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
(๑) อายุ ๑๕-๙๐ ปี 
(๒) มีความรักและมุ่งมั่นที่จะเขียนบทกวี
(๓) มีพื้นฐานในการเขียนร้อยกรองอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(๔) เคยอ่านบทกวีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม 
.
จำนวนที่รับ ๑๐ คน
อาจรับเกินหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม
.
การสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้ที่สนใจเขียนจดหมายแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการโดยบอกเล่าประวัติ ประสบการการอ่านบทกวี พื้นฐานการเขียนร้อยกรอง แนบตัวอย่างผลงานประมาณ ๓-๕ ชิ้นงาน และแจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวกได้ที่ ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือส่งทาง e-mail :  tungsakasome@yahoo.com  ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
. 
ผลการพิจารณารับเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จะแจ้งกลับทางโทรศัพท์ (ตามหมายเลขที่ผู้สมัครแนบ) และแจ้งทางเฟซบุ๊กของ Siwakarn Patoommasoot และ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ คนสอยดาว ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
.

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net