วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญร่วมโครงการศิลปะ Design | Nation ออกแบบประเทศ


ขอเชิญร่วมโครงการศิลปะ Design | Nation ออกแบบประเทศ

 

   

If future could possibly be designed, which kind of future do you want to see and to be?

- หากอนาคตกำหนดได้เอง เราอยากเห็นและเป็นอะไร?

 

Design | Nation (ออกแบบประเทศ)*

          สถานการณ์ ณ ปัจจุบันต่อความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายปี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดน

สามจังหวัดภาคใต้ การเมืองของเหลือง-แดง ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง ความขัดแย้งผลประโยชน์

ส่วนกลางและภูมิภาค การต่อรองระหว่างรัฐและประชาชน การกระจายอำนาจและปัญหาความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เหล่านี้ได้เกิดค

         วามขัดแย้งไปสู่วงกว้าง และได้สร้างให้เกิดการเมืองแห่งความวิตกกังวล( Politic of anxiety) ปัจจุบันผู้คนกำลัง

หวาดวิตก กังวล กระวนกระวายใจ อยากจะคิดให้ชัดเจนว่าควรจะทำอย่างไรวางแผนอย่างไร วางจังหวะก้าวอย่างไร

อนาคตของการเมืองไทยที่เรากำลังประสบอยู่ การเมืองแห่งความวิตกกังวลนี้ทำงานในหลายทางและหลายระดับ

แต่สิ่งที่เป็นใจกลางของมันก็คือ ความวิตกกังวลต่ออนาคตประเทศไทยในฐานะรัฐ-ชาติ (Nation-state)

        “ออกแบบประเทศ” (Design | Nation) คือหัวข้อการแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ ในอดีตการ

ออกแบบประเทศของคณะราษฎรที่นำพาประเทศไปสู่โลกประชาธิปไตยเมื่อ ๘๐ ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่ปรากฎเป็นจริง

จากวลีคำพูดที่ว่า “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” วันนี้เราเห็นอะไร และเกิดอะไรขึ้น? วันนี้้เรา

เชื่อหรือไม่ว่าประชาธิปไตยจะสามารถประสานความแตกต่างเหล่านั้น เข้ามาด้วยกันได้ สิทธิและเสรีภาพความเป็นธรรม

ยังเป็นอุดมการณ์ที่ยังอยากให้มีในสังคมหรือ เปล่า? และอุดมการณ์ที่เดินเป็นเส้นขนานกันจะมีวันมาบรรจบกันหรือไม่?

ภาพร่างในอดีตที่สวยงามถูกบิดเพี้ยนไปเรื่อยๆ จนชวนให้หดหู่และสิ้นหวัง วันนี้หากเราออกแบบอนาคตที่ว่านั้นได้ เราจะ

ทำอย่างไร หรือหากไม่มีอดีตและปัจจุบันแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เราจะเริ่มศตวรรษ ใหม่โดยตัวเราเอง แล้วหน้าตา

ของประเทศนี้จะเป็นอย่างไร? ทั้งหมดนี่อาจจะเป็นคำถามที่มีคำตอบหลากหลาย อาจเป็นภาพอุดมคติ มายาคติ หรือ

จินตภาพล้วนๆที่คิดฝันไปเอง

 

อนาคตที่สามารถกำหนดตนเอง ( Autonomouse Future )

          จินตนาการประเทศจากศิลปินหลากหลายแขนง เป็นการสนับสนุนความหลากหลายให้เกิดขึ้น แต่มีเป้าหมายที่

จะมองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ นี่อาจจะเป็นชุมชนแห่งจินตกรรมที่จะร่วมกันสร้างแบบจำลองอนาคตที่เราอยากจะ

เห็นโดยการออกแบบเป็นภาพขนาดใหญ่ที่มีแนวคิดจากคนทำงานศิลปะ ภาพร่างเสมือนจริงของอนาคตประเทศที่อาจ

กลายเป็นจริงได้หากคนในสังคมเห็นและ รู้สึกร่วมกันว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการ ที่ผ่านมาเราอาจจะคาดหวังจากคนอื่นๆ

ให้เปลี่ยนแปลง แต่วันนี้เราเองก็ไม่ควรจะเพิกเฉยอีกต่อไป ในเมื่อนี่คือวิกฤติแห่งยุคสมัยที่เราไม่สามารถปิดหูปิดตาปิด

ความคิดอีกต่อ ไป เพราะศิลปินก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่อาศัยในสังคม วันนี้เราจะมาร่วมลงมือออกแรงสร้างสรรค์เพื่อเป็น

แรงบันดาลใจกับผู้คนและ สังคมที่เราอยู่ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ดีที่เราเป็นคนออกแบบอนาคตที่อยากจะเห็น

ด้วยตัวของเราเอง.

“หากอนาคตกำหนดได้เอง เราอยากเห็นและเป็นอะไร”

“จุดเริ่มต้นคือการมองไปข้างหน้า สรุปบทเรียนในอดีต และไม่สิ้นหวังกับปัจจุบัน”

“หากไม่มีอดีตและปัจจุบันอย่างวันนี้ เราจะออกแบบประเทศให้เป็นแบบไหน”

 ..............................

*เทศกาลศิลปะนานาพันธ์ เปลี่ยนชื่อมาจาก ศิลปะและสังคมที่ดำเนินงานโดยฝ่ายศิลปกรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์

ได้จัดมาเป็นครั้งที่ ๕ ในปีนี้ เป็นการรวบรวมศิลปินที่นำเสนอศิลปะหลากหลายแขนงมารวมกันทั้งละคร ทัศนศิลป์

ดนตรี กวี ศิลปะการแสดงสด ภาพยนต์ทั้งหนังสั้นและหนังทดลอง ศิลปินได้นำเสนอผลงานและปะทะสังสรรค์กับแนวคิด

หลักในปีนี้คือ “ ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น” ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสั่งเสียสุดท้ายของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ จากคำพูด

นี้จะถูกตีความและให้ความหมายผ่านชิ้นงานและแลกเปลี่ยนกันในสถาบัน ปรีดี พนมยงค์ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน

ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และภายใต้หัวข้อที่เป็นแกนหลักนั้นได้นำมาขยายความต่อเป็นอีกหัวข้อหนึ่งคือ “ ออกแบบ

ประเทศ(Design | Nation)” โดย ธีระวัฒน์ มุลวิไล

 

จุดประสงค์

 ๑.เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ศิลปินหลากหลายสาขาได้แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

ผ่านหัวข้อ “ ออกแบบประเทศ Design | Nation”

๒.เพื่อเปิดพื้นที่ เวทีสาธารณะ ที่ผู้ชมและศิลปินใด้เกิดการแลกเปลี่ยนและตระหนักถึงปัญหาสังคมและร่วมกันหา ทางออก

อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลาย

๓. เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ออกแบบประเทศ Design | Nation” ไปสู่เวทีสาธารณะ โดยเพื่อหวังผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ระยะยาวระหว่างศิลปิน ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดเพศวัย อายุ สถานะทางสังคม โดยมุ่งหวังถึงสังคมที่เราปรารถนาให้

ปรากฎขึ้นเป็นจริง

 

รูปแบบการนำเสนอ Multi Disciplinary Art Project

ในงานแสดงชุดนี้มีการผสมผสานศิลปินหลากหลายแขนง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ (Art Exhibition)ภาพจิตรกรรม

( Painting) ประติมากรรม(Sculpture) ศิลปะจัดวาง(Installation Art) ดนตรี(Music) การแสดง (Performance Arts)

ภาพยนต์ (Film) งานออกแบบกราฟิค(Graphic) โดยทั้งหมดผู้ชมเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยรูปแบบการ

ทำงานระหว่างศิลปินจะเป็นรูปแบบ Collaboration work และเปิดwebsite/blog : Design | Nation เพื่อการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสื่อสารสู่สาธารณะ

 

Project Management team

ธีระวัฒน์ มุลวิไล Project Director

NONCITIZEN Co.,Ltd. Design Direction

ณัฐวัจน์ สุจริตกุล Content Editor

ศรุต โกมลิทกุล Exhibition co-ordinator

ธนพล วิรุณห์กุล Space co-ordinator

 

สถานที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ลานน้ำพุ ห้องนิทรรศการ และห้องประชุมพูนศุข พนมยงค์

ช่วงเวลา ๒๙กันยายน – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

ส่งผลงานได้ที่หน้า Page Design | Nation

http://www.facebook.com/designnation.org และ contact@design-nation.org

   

 

โดย สินธุ์สวัสดิ์ยอดบางเตย

 

กลับไปที่ www.oknation.net