วันที่ พุธ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหตุที่่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท


เหตุที่่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท

๑. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์

๒. เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์

๓. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก (คนไร้ยางอาย)

๔. เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รัก

๕. เพื่อป้องกันอาสวะ(ความยินดีติดข้องในกามคุณอารมณ์ทั้ง ๖) อันจะบังเกิดในปัจจุบัน

๖. เพื่อกำจัดอาสวะในปัจจุบัน อันจะบังเกิดในอนาคต

๗. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใส

๘. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชนที่เลื่อมใสแล้วให้ยิ่งๆขึ้น

๙. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม

๑๐. เพื่อถือตามพระวินัย (ให้สงฆ์ปฏิบัติ)

(พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ - ๒๗ บรรทัดที่ ๓๑๖ - ๖๗๐)


อาทิ สีลํ ปฏิฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ

ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสมา สีลํ วิโสธเย

ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย

เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นจึงควรชำระศีลให้บริสุทธิ์

 (ขุททกนิกาย.เถรคาถา. เล่มที่ ๒๖ หน้า ๓๕๘)


 

Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra

Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamond


 

โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net