วันที่ ศุกร์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเลือกตั้งผู้นำ ของอนาคตผู้นำ..??


 

 

 

 

                                     เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ตัวแทนปลัดอบต. จากทั่วประเทศ จังหวัดละ ๓ คน ได้เดินทางมาประชุม ณ อาคาร ๕ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเลือกตัวแทนไปดำรงตำแหน่งใน ก.อบต.กลาง ที่หมดวาระลงโดยผู้ที่ได้รับเลือก ก็จะมีภารกิจ คือ เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล หรือ ก.อบต. ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการโหวตเพื่อลงมติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานจ้าง อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

 

บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง

ส่วนหนึ่งของตัวผู้สมัคร

ขณะนับคะแนน

 

                                     โดยรูปแบบการเลือกตั้งก็เหมือนๆการเลือกในองค์กรทั่วๆไป ที่จะต้องมีการเสนอชื่อ มีการรับรองจากที่ประชุม และตามด้วยการลงคะแนนในที่ลับ ตัวแทนปลัด อบต.จากทั่วประเทศ สามารถโหวตได้คนละ ไม่เกิน ๓ คน เพราะตัวแทนปลัด อบต.ใน ก.กลางมีจำนวน ๓ คน ซึ่งผลจากการที่มีการหาเสียง กันทั้งทางลับและเปิดเผย จากที่มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๙ คน ผลออกมาเรียงลำดับได้ดังนี้

 


ลำดับที่ ๑ เชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดอบต.เขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้ ๑๕๐ คะแนน

 


ลำดับที่ ๒ พัสกร ใยน้อย ปลัดอบต.บึงบอน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้ ๘๙ คะแนน

 


ลำดับที่ ๓ ทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.ไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ ๘๔ คะแนน

 

 


ลำดับที่ ๔ พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน อำเภอดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ๘๑ คะแนน

 


ลำดับที่ ๕ อำพล ยุติโกมินทร์ ปลัด อบต.ศาลายา  อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐมได้ ๖๒ คะแนน

 


ลำดับที่ ๖ สมบูรณ์ วารินสุข ปลัด อบต.ตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ได้ ๖๑ คะแนน


ลำดับที่ ๗ ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.ปากน้ำปราน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้๖๑ คะแนน

 


ลำดับที่ ๘ มนูญ วิวรรณ ปลัดอบต.นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา   จังหวัดระยอง ได้ ๔๔ คะแนน


ลำดับที่ ๙ ว่าที่ รต.กล้าหาญ หินเมืองเก่า ปลัดอบต.บ้านป่า อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี ได้ ๒ คะแนน

 

                                        ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมาย คือ ตัวแทนสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย สามารถเข้าไปเป็นตัวแทน ๒ คน และ ตัวแทน ปลัด อบต.อิสระ ๑ คน โดยสังเกตได้ว่า ครั้งนี้ แม้จะมีการแยกแบ่งทีมออกไป แต่คนที่ชนะการลงรับสมัคร ได้รับการเลือกเข้ามาก็เป็นตัวแทนคนเก่า ถึง ๒ คน คือ นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดอบต.เขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และ นายพัสกร ใยน้อย ปลัดอบต.บึงบอน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี คงมีเพียง นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล อดีตประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ที่พลาดพลั่งไป ถูกตัวแทนของสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.ไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ ที่คนทำงานในตำแหน่งระดับนี้ การตัดสินใจต่างๆ ย่อมมีบ้าง ที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ มีผลกระทบต่อทัศนคติต่อผู้คนตามมา

ทีมงาน ป.อบต.ภาคใต้

การประชุม ตัวแทน ปลัด อบต. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


                                        ในครั้งนี้ผู้เขียน ในฐานะตัวแทนของจังหวัดยะลา นอกจากได้เดินทางไปเลือกตัวแทนแล้วก็ยังมีโอกาสร่วมประชุมย่อยตัวแทน ปลัด อบต. จากจังหวัด ยะลา, ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล เพื่อจับมือกันจัดตั้งชมรมปลัด อบต. สามจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับเป็นองค์กรประสานงานเพื่อประโยชน์ทางการด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาการองค์การ รวมไปถึงเพื่อเป็นองค์กรกลางสำหรับปกป้องสิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการ พนักงาน อบต. โดยคาดว่า ชมรมฯน่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการเลือกประธาน และเลขานุการชั่วคราวขึ้น สำหรับขับเคลื่อนชมรมในระยะเริ่มต้น โดยผู้เขียนก็รับเลขานุการชั่วคราวไปก่อน ในการประชุมครั้งหน้า คาดว่า ระเบียบ ข้อบังคับ นดยาบายและภารกิจของชมรมที่ชัดเจนจะต้องเกิดอย่างแน่นอน

 

ผู้ได้รับเลือกแสดงความรู้สึก

 

 

 การนับคะแนน เหมือนการเลือกตั้ง ของระบบเลือกตั้งทั่วไป จริงๆ


                                       ในฐานะของเลขานุการชมรมปลัด อบต.ชายแดนใต้ ก็ขอสนับสนุน ตัวแทน ปลัด อบต.ที่ได้รับเลือก หวังว่าท่านคงทำงานตามแนวทางที่ท่านประกาศไว้ รวมไปถึงขอให้กำลังใจตัวแทนที่ไม่ได้รับเลือก เพราะการที่ท่านเสนอตัวมาสมัคร เพื่อมาทำงานส่วนรวม ถือว่าท่าน มีหัวใจที่น่านับถือทั้งสิ้น..เรื่องที่ ผู้เขียนจั่วหัว ว่า น้อยคนจะรู้ว่ามี และสำคัญนั่น จริงๆแล้ว ปลัด อบต.ในวันนี้ ส่วนใหญ่ อายุประมาณ 35-45 ปี และ รับราชการในระดับ 7 หรือ ซี 7 ส่วนใหญ่ จบปริญญาโท มีจำนวนครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะอยู่ในทุกพื้นที่ มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาเศษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน 15 ปี... คุณคิดว่า พวกเขาจะอยู่ที่จุดไหน อย่างไร ยิ่งทิศทางการกระจายอำนาจ ปฏิรูปการเมืองตามกระแสตะวันตกกำลังมาแรง และรวดเร็ว คนที่จะเป็นผู้นำของผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต มีหรือจะไม่สำคัญ!!..   ศณีรา รายงาน

 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net