วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ม.รามฯ ขอเชิญส่งผลงานเขียนวรรณกรรมเข้าประกวด เงินรางวัลกว่า 2.5แสน พร้อมเกียรติบัตร


ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

โดย บ่าวภูสวาง(ธีรวัฒน์ เทนคำเนาว์)

 คณะมนุษศาตร์ สื่อสารมาวลชน  รหัสนักศึกษา 5403507832
         

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มร. และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประทศไทย
           ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เกณฑ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ทั้งประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วในหมู่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน โดยมีเกณฑ์การประกวด ดังนี้

 

๑.  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดมี ๒ กลุ่ม คือ

๑.๑  กลุ่มนักเรียน

๑.๒  กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

        ๒. ประเภทผลงานมี ๒ ประเภท คือ

               ๒.๑   ร้อยกรอง

                              ประเภทกลอนสุภาพ  (กลุ่มนักเรียน กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป)

     ๒.๒  ร้อยแก้ว

                  ๒.๒.๑ ประเภทเรียงความ  (กลุ่มนักเรียน)

                ๒.๒.๒ ประเภทเรื่องสั้น (กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป)

 

                ๓. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

                  ๓.๑   ต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

                         ๓.๒   เป็นเรื่องที่เขียนโดยไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลผลงานของผู้อื่น

                              ๓.๓   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ

                            ๓.๔   เนื้อเรื่องไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                 ๓.๕   ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A๔  ขนาด ๑๖ point

                         ๓.๖   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท แต่ส่งได้ประเภทละ   ๑ สำนวนเท่านั้น

๓.๗   ส่งต้นฉบับจำนวน ๕ ชุด  (พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้แผ่นหลังสุดของผลงาน) โดยคณะกรรมการจัดการประกวดไม่จัดส่งต้นฉบับคืน

                                ๓.๘   งดการพิจารณามอบรางวัลสำหรับผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓.๙   ขอสงวนสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ในวันมอบรางวัล

 

                ๔. ผลงานที่จัดประกวดผลงานที่จัดประกวดเป็นผลงานที่มีเนื้อหาแนวสร้างสรรค์สังคมไทย

                                ๔.๑ กลุ่มนักเรียน

                                                ๔.๑.๑ ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๘ – ๑๐ บท

                                                ๔.๑.๒ ร้อยแก้วประเภทเรียงความ ความยาว ๓ - ๕ หน้ากระดาษ A๔

                หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานในกลุ่มนี้ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนจากโรงเรียน

 

                                ๔.๒ กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                                                ๔.๒.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๑๐ –๑๒ บท

                                                ๔.๒.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน ๗ หน้า กระดาษ A๔

 

๕. รางวัล

  ๕.๑กลุ่มนักเรียน

           ๕.๑.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

           ๕.๑.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

๕.๒กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

            ๕.๒.๑ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

           ๕.๒.๒ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

                                * หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์

. การส่งผลงานเข้าประกวด

๖.๑   กำหนดส่งผลงาน

      ส่งผลงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  –   วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  

 

    ๖.๒   ที่อยู่เพื่อส่งผลงาน

 


 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

     หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ      ๑ ๐ ๒ ๔ ๐

 

 (รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง – ระบุกลุ่ม และประเภทผลงาน)

 

 * หมายเหตุ :  ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น วันสุดท้ายของการรับผลงานถือตามวันประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

                ๗.  การประกาศผลการตัดสิน

                           วันประกาศผลการตัดสิน  วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ www.human.ru.ac.th

 

๘. การมอบรางวัล

                การมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

๙. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.human.ru.ac.th

  ร่วมส่งกันเข้าไปเยอะๆนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ ม.ราม จัดประกวด ปีที่แล้วผมก็ส่งไปสองเรื่องแต่ไม่ผ่านรอบตัดสิน ปีนี้ขอแก้ตัวใหม่โดยได้ส่งไปสองเรื่องไปในนาม นิสิตนักศึกษา คณะมนุษศาตร์นั้นแหละครับ มีเรื่องสั้น ชื่อเรื่อง หลานยาย และ กลอนสุภาพ เรื่อง แม่ครับผมอยากบวช ที่โพสไว้ในบล๊อก โอเคเรานี้ละครับ..

 

 

โดย ดินสอดำบ่าวภูสวาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net