วันที่ จันทร์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว มร.ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล 2.5 แสน


ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง              

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มร. และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประทศไทย
           ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เกณฑ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ทั้งประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วในหมู่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน โดยมีเกณฑ์การประกวด ดังนี้

 

๑.  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดมี ๒ กลุ่ม คือ

๑.๑  กลุ่มนักเรียน

๑.๒  กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

        ๒. ประเภทผลงานมี ๒ ประเภท คือ

               ๒.๑   ร้อยกรอง

                              ประเภทกลอนสุภาพ  (กลุ่มนักเรียน กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป)

     ๒.๒  ร้อยแก้ว

                  ๒.๒.๑ ประเภทเรียงความ  (กลุ่มนักเรียน)

                ๒.๒.๒ ประเภทเรื่องสั้น (กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป)

 

                ๓. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

                  ๓.๑   ต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

                         ๓.๒   เป็นเรื่องที่เขียนโดยไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลผลงานของผู้อื่น

                              ๓.๓   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ

                            ๓.๔   เนื้อเรื่องไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                 ๓.๕   ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A๔  ขนาด ๑๖ point

                         ๓.๖   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท แต่ส่งได้ประเภทละ   ๑ สำนวนเท่านั้น

๓.๗   ส่งต้นฉบับจำนวน ๕ ชุด  (พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้แผ่นหลังสุดของผลงาน) โดยคณะกรรมการจัดการประกวดไม่จัดส่งต้นฉบับคืน

                                ๓.๘   งดการพิจารณามอบรางวัลสำหรับผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓.๙   ขอสงวนสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ในวันมอบรางวัล

 

                ๔. ผลงานที่จัดประกวดผลงานที่จัดประกวดเป็นผลงานที่มีเนื้อหาแนวสร้างสรรค์สังคมไทย

                                ๔.๑ กลุ่มนักเรียน

                                                ๔.๑.๑ ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๘ – ๑๐ บท

                                                ๔.๑.๒ ร้อยแก้วประเภทเรียงความ ความยาว ๓ - ๕ หน้ากระดาษ A๔

                หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานในกลุ่มนี้ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนจากโรงเรียน

 

                                ๔.๒ กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                                                ๔.๒.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๑๐ –๑๒ บท

                                                ๔.๒.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน ๗ หน้า กระดาษ A๔

 

๕. รางวัล

  ๕.๑กลุ่มนักเรียน

           ๕.๑.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

           ๕.๑.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

๕.๒กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

            ๕.๒.๑ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

           ๕.๒.๒ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

                                * หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์

การส่งผลงานเข้าประกวด

๖.๑   กำหนดส่งผลงาน

      ส่งผลงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  –   วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  

 

    ๖.๒   ที่อยู่เพื่อส่งผลงาน

 


 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

     หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ      ๑ ๐ ๒ ๔ ๐

 

 (รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง – ระบุกลุ่ม และประเภทผลงาน)

 

 * หมายเหตุ :  ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น วันสุดท้ายของการรับผลงานถือตามวันประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

                ๗.  การประกาศผลการตัดสิน

                           วันประกาศผลการตัดสิน  วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ www.human.ru.ac.th

 

๘. การมอบรางวัล

                การมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

๙. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.human.ru.ac.th

  ร่วมส่งกันเข้าไปเยอะๆนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ ม.ราม จัดประกวด ปีที่แล้วผมก็ส่งไปสองเรื่องแต่ไม่ผ่านรอบตัดสิน ปีนี้ขอแก้ตัวใหม่โดยได้ส่งไปสองเรื่องไปในนาม นิสิตนักศึกษา คณะมนุษศาตร์นั้นแหละครับ มีเรื่องสั้น ชื่อเรื่อง หลานยาย และ กลอนสุภาพ เรื่อง แม่ครับผมอยากบวช ที่โพสไว้ในบล๊อก โอเคเรานี้ละครับ..

 

โดย ดินสอดำบ่าวภูสวาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net