วันที่ อังคาร กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดเวทีติวเข้ม 3 องค์กร


เปิดเวทีติวเข้ม 3 องค์กร

อนุมัติงบกู้ยืมเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ – ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนของงบกู้ยืม โดยมีองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติประกอบไปด้วย 1. กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านวังเหว รหัสองค์กร 6740000080 ได้รับอนุมัติจำนวน 338,000 บาท  2. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านน้ำก้อใหญ่ รหัสองค์กร 6743017850 ได้รับอนุมัติจำนวน  273,000 บาท และ 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 2 ต.นาเกาะ รหัสองค์กร 6743013544 ได้รับอนุมัติจำนวน  282,000 บาท

นายอุปถัมภ์  ยกเส้ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานได้อนุมัติงบประมาณแก่องค์กรเกษตรกรแล้ว ทางสำนักงานสาขาจังหวัด จะต้องจัดทำโครงการฝึกอบรมตัวแทนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้ความรู้แก่ประธาน และกรรมการขององค์กร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อแนะแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดทำเอกสารหักล้างเงินที่ได้รับอนุมัติ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

“เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานได้เชิญตัวแทนขององค์กรเกษตรกร ทั้ง 3 องค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยประธานและกรรมการ เข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๒ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์”

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ยังกล่าวต่อไปว่า ในการอบรมให้ความรู้ทางคณะวิทยากรได้จัดทำหลักสูตรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ การบริหารจัดการองค์กร การจัดการเอกสารเพื่อหักล้างเงินยืม และความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

          นายพิศมัย แสงหาญ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 ต.นาเกาะ กล่าวว่า การเข้ามาฝึกอบรมตามโครงการในครั้งนี้ ถือว่าทางสำนักงานได้จัดเตรียมความรู้ที่มีค่ามามอบให้กับทางองค์กร และสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม ทั้งในเรื่องความเป็นมาของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การบริหารจัดการองค์กร การจัดทำเอกสารหักล้างเงินกู้ยืม

          “ก่อนหน้าที่ทางกลุ่มยังหวั่นว่า หากได้รับงบประมาณมาแล้วจะดำเนินการเพื่อใช้จ่ายอย่างไร ให้ถูกต้อง เพราะเรามองว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืม หากบริหารจัดการผลิตพลาดความรับผิดชอบจะตกมาเป็นของประธานและกรรมการ”

          ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 กล่าวด้วยว่า กความรู้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับจากวิทยากรซึ่งมาถ่ายทอดในระยะเวลา 2 วัน ทำให้องค์กรสามารถนำไปปฎิบัติใช้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

          “นอกจากนั้นขอชื่นชมคณะวิทยากรจากสำนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มที่นำสันทนาการ เพราะสามารถทำให้เกิดความเป็นกันเองในผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งโอกาสอย่างนี้ไม่สามารถหาได้ง่าย ๆ” 

          ด้านนายอุปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการฝึกอบรมแก่ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทางสำนักงานได้จัดทำสัญญากับกลุ่มองค์กรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเป็นการทำงานครั้งเดียวจบเบ็ดเสร็จ  ซึ่งถือเป็นมิติแห่งการทำงานในการบริการเกษตรกรและเป็นการทำงานแบบบูรณาการ เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวมถึงอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   

โดย บินหลาดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net