วันที่ จันทร์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

6 ทางเลือกฯที่ถูกคว่ำ ทางเลือกที่ 6 มหานคร 2


 

ทางเลือกที่ 6 มหานคร 2         

              เป็นการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ รวมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเทพา อำจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งหน่วยการปกครอง มีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล               ลักษณะเด่น ผู้ว่าราชการมหานครมาจากการเลือกตั้ง รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ โดยยกเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเดิม ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล         

              โครงสร้างการบริหาร ผู้ว่าราชการมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรง สภามหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามเขตเลือกตั้ง และสภาเขตมาจากการเลือกตั้งโดยตรงภายในเขต สภาประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งตามสาขาอาชีพ และมีคณะผู้อาวุโสทางจริยธรรม ซึ่งมาจากผู้รู้ทางศาสนาในพื้นที่         

               จุดเด่น ประชาชนสามารถเลือกผู้นำที่ตนเองต้องการได้ ในขณะที่ผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งก็มีความเป็นตัวแทนสูงและมีพันธะรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้คนที่เลือกมา         

               การรวมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าด้วยกันสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่                อัตรากำลังข้าราชการในท้องถิ่นจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในท้องถิ่นมากขึ้นตามไปด้วย         

               ข้ออ่อนที่ถูกวิจารณ์คือ มีแรงต้านจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จะถูกยกเลิก         

               การเปิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนครปัตตานี ทำให้กลุ่มอิทธิพลเข้ามามีอำนาจทางการเมืองมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีการทุจริตมากตามไปด้วย และมีข้อวิจารณ์ถึงความไม่พร้อมของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด         

              รายละเอียดรูปแบบการบริหารราชการดูได้จากร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... ที่จัดทำเครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง        

               สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... ระบุให้การบริหารปัตตานีมหานคร ประกอบด้วย สภาปัตตานีมหานคร และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร โดยสภาปัตตานีมหานคร  ประกอบด้วย สมาชิก 43 คน มาจากการเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ 37 คน และกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธ 3 คน ศาสนาอื่น 1 คน สตรี 1 คน และผู้พิการ 1 คน ทำหน้าที่เสนอและพิจารณาข้อบัญญัติ ตั้งกระทู้ถาม และตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ                ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร มีอำนาจในการบริหารและกำหนดนโยบาย โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง มีวาระ 4 ปี และมีรองผู้ว่าราชการเป็นคนไทยพุทธไม่น้อยกว่า 1 ใน 3        

                ผู้ว่าฯ มีอำนาจแต่งตั้งปลัดปัตตานีมหานครทำหน้าที่บริหารราชการประจำตามนโยบาย แต่งตั้ง “ผู้อำนวยการเขต” ทำหน้าที่ประสานงานกับสภาเขต และแต่งตั้งหัวหน้าแขวง 290 คน ทำหน้าที่ประสานงานกับสภาเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน        

                ขณะเดียวกันก็มี “สภาเขต” ประกอบด้วย สมาชิกอย่างน้อยเขตละ 7 คน มาจากการเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาเขต จัดสรรงบประมาณพัฒนาเขต        

                 มี “สภาประชาชน” ประกอบด้วย สมาชิก 51 คน มาจากการเลือกตั้งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวัฒนธรรม และองค์กรประชาสังคม ทำหน้าที่เสนอแนะ ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าฯ และสมาชิกปัตตานีมหานคร พร้อมจัดทำรายงานประจำปี เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาปัตตานีมหานคร เพื่อเป็น กรรมาธิการด้านต่างๆ แนะนำรายชื่อผู้เหมาะสมจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ        

                 อีกทั้งยังมี “คณะผู้แทนส่วนกลาง” 22 คน จากผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ประสานงานและแก้ไขข้อขัดแย้ง ระหว่างรัฐบาลกับปัตตานีมหานคร กำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานกลาง ให้คำปรึกษาในแง่ของข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ        

                 รวมถึง “คณะผู้อาวุโสทางจริยธรรม” 15 คน มาจากการเลือกตั้งของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่จบการศึกษาระดับซานาวีขึ้นไป ทำหน้าที่วินิจฉัยหลักการอิสลาม ตามที่ผู้ว่าฯ หรือประธานสภาฯ ร้องขอ คำวินิจฉัยดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของศาสนิกอื่น และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย

                  มาถึงสุดท้ายและท้ายสุดของทางเลือกการปกครองท้องถิ่นที่นักวิชาการนำเสนอแล้วครับ ที่จริงมีรูปแบบมากกว่านี้ มีแบบอย่างในต่างประเทศ ที่มีการปกครองแบบรัฐเดี่ยวแบบประเทศไทยอีกหลายรูปแบบ เพียงแต่ไม่ใช่รูปแบบ ที่นักวิชาการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ รวมไปถึงคณะทำงานด้านปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ (กระจายอำนาจ) ได้ทกกันในที่ประชุมสมัชชา “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่วงเวลา 9.55–10.25 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2555 และในครั้งนี้ที่ผู้เขียนได้นำมาเผยแพร่ เพื่อให้คนไทยอีก 73 จังหวัดได้ทราบ ได้รู้ถึงมุมมอง วิธีคิด รูปแบบ ประกอบเหตุผล ที่ผ่านการวิเคราะห์ของผู้รู้ นักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่นหลายแขนง ดีกว่ารับข้อมูลด้านเดียวผ่านสื่อของรัฐ สื่อของราชการ ที่จำต้องสื่อสารในมุมที่แคบ ด้วยเหตุผลความมั่นคงอย่างที่เราทุกคนเข้าใจ การเปิดกว้างเพื่อศึกษา สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ต้องยอมรับว่า รัฐเรายังไม่สามารถแก้ไข จึงเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่ง รวมไปถึงการเร่งรีบ เร่งรัด เบ็ดเสร็จเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่แยแสคนอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่รับรู้ หรือไม่เข้าใจถ่องแท้ ย่อมไม่ใช่วิถีทางในรบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเช้นกัน

                  ดังนั้น หากใคร ที่ได้ผ่านมาอ่าน เนื้อหาสาระ ที่ผู้เขียนเป็นแค่ผู้คัดลอกมาเผยแพร่ แล้วมีความรุ้สึก ตกผลึกประการใด ผู้เขียนยินดีน้อมรับ และขอความกรุณาช่วยพิจารณาโหวต แบบสำรวจในบล็อกของผู้เขียนด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง เพราะผู้เขียนเชื่อมั่นว่า ผู้ที่อ่านจนครอถ้วน ย่อมมีวิจาณญาณ ที่นักวิชาการ นักปครง หรือนักการเมือง ต้องสดับรับฟังอย่างแน่นอน อย่างน้อยก็ ผู้เขียนคนหนึ่ง ที่จะนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป   ด้วยจิตคาราวะ... ศณีรา คนนอกกรอบ.   

 

เปิดประเด็น

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/23/entry-1

ทางเลือกที่ 1 ศอ.บต.

http://www.oknation.net/blog/localbetong

ทางเลือกที่ 2 ทบวงบริหารพื้นที่ชายแดนใต้

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/23/entry-3

ทางเลือกที่ 3 สามนคร 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-1

 ทางเลือกที่ 4 สามนคร 2
http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-2

ทางเลือกที่ 5 มหานคร 1
http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-3

ทางเลือกที่ 6 มหานคร 2
http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-4

 

ขอบคุณ http://www.deepsouthwatch.org โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์ข่าวอิสรา

 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net