วันที่ อังคาร ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกวีรุ่น ๗


ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๗
โดยวิธีพิจารณาและความเห็นร่วมของ ครูกานท์ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) กับ ครูไวท์ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.วัชระ กิจจารักษ์ (นครศรีธรรมราช)        
๒.พลธรรม์ จันทร์คำ (สมุทรปราการ)
๓.มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ (นครราชสีมา)
๔.สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง (กาญจนบุรี)
๕.พจน์ กริชไกรวรรณ (พระนครศรีอยุธยา)
๖.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (บุรีรัมย์)
๗.สากล โกรัมย์ (บุรีรัมย์)
๘.รสสุคนธ์ สารทอง (ศรีสะเกษ)
๙.ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร)
๑๐.ธีรธรรม วงศ์สา (มหาสารคาม)
๑๑.ภัสรา อุดาการ (อุตรดิตถ์)
๑๒.ทิวากร ถาวรผล (สระแก้ว)
.......................................
ตั้งใจไว้เพียงสิบ
แต่ก็หยิบมาสิบสอง
รักพี่เสียดายน้อง
จึง ‘ให้ทาง’ มิลังเล
...
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ ๑๒ คนจาก ๑๘ คนที่แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้

หัวใจสำคัญของการ ‘ให้ทาง’ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการก็ดังที่เคยบอกกล่าวแล้วแหละครับว่า จะดูที่ความมุ่งมั่นในทางกวี ดูวิธีคิด และดูพื้นฐานในทางกาพย์กลอน โดยดูจากจดหมาย ข้อมูลชีวิต และผลงานที่แนบประกอบ รวมทั้งบางรายก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากข้อมูลและความเคลื่อนไหวในหน้าสื่อ ออนไลน์ ในสังคม และในชีวิตวิถีของบุคคลนั้นๆ เท่าที่พบเจอและรู้จัก

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ
๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
๓.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com

...
ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๒ คนกรุณายืนยันตอบรับการเข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์หรือแจ้งทางอีเมลโดยด่วน

แล้วพบกันนะครับ
รูปภาพ : ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๗ 
โดยวิธีพิจารณาและความเห็นร่วมของ ครูกานท์ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) กับ ครูไวท์ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.วัชระ กิจจารักษ์ (นครศรีธรรมราช)
๒.พลธรรม์ จันทร์คำ (สมุทรปราการ)
๓.มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ (นครราชสีมา)
๔.สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง (กาญจนบุรี)
๕.พจน์ กริชไกรวรรณ (พระนครศรีอยุธยา)
๖.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (บุรีรัมย์)
๗.สากล โกรัมย์ (บุรีรัมย์)
๘.รสสุคนธ์ สารทอง (ศรีสะเกษ)
๙.ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร)
๑๐.ธีรธรรม วงศ์สา (มหาสารคาม)
๑๑.ภัสรา อุดาการ (อุตรดิตถ์)
๑๒.ทิวากร ถาวรผล (สระแก้ว)
.......................................
ตั้งใจไว้เพียงสิบ
แต่ก็หยิบมาสิบสอง
รักพี่เสียดายน้อง
จึง ‘ให้ทาง’ มิลังเล
...
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ ๑๒ คนจาก ๑๘ คนที่แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ 

หัวใจสำคัญของการ ‘ให้ทาง’ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการก็ดังที่เคยบอกกล่าวแล้วแหละครับว่า จะดูที่ความมุ่งมั่นในทางกวี ดูวิธีคิด และดูพื้นฐานในทางกาพย์กลอน โดยดูจากจดหมาย ข้อมูลชีวิต และผลงานที่แนบประกอบ รวมทั้งบางรายก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากข้อมูลและความเคลื่อนไหวในหน้าสื่อออนไลน์ ในสังคม และในชีวิตวิถีของบุคคลนั้นๆ เท่าที่พบเจอและรู้จัก

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
	๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
	๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ 
	๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
	๓.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
	๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
	๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com

...
ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๒ คนกรุณายืนยันตอบรับการเข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์หรือแจ้งทางอีเมลโดยด่วน

แล้วพบกันนะครับ

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net