วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๗)


เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต  (๗)


ยุคแสวงหาของหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย

นับแต่ปี 2507 เป็นต้นมา จึงถือเป็นยุคแสวงหาในเสรีภาพทางความคิดของหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย หลังจากถูกปิดกั่นเสรีภาพทางความคิดมานาน ถือเป็นความเบิกบานของกลุ่มหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา จนกลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนและขับไล่เผด็จการในเดือนตุลาคม ปี 2516

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมางานวรรณกรรมในแนวก้าวหน้าในยุคก่อนปี 2500 กลับมาได้รับความนิยมและได้รับการจัดพิมพ์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกครั้ง เช่น “คำขานรับ” ของ ศรีบูรพา ที่นำเสนอถึงระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ยังจมปรักกับข้อบังคับกฎระเบียบต่าง ๆ แต่ก็ต้องทนศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่อรับใช้ในเส้นทางอุดมการณ์เพื่อรับใช้สังคมหลังสำเร็จการศึกษา

ในปี 2506 มีการก่อตั้งนิตยสาร “สังคมศาสตร์ปริทัศน์” มีสุลักษณ์  ศิวรักษ์ เป็นบรรณาธิการ ถือเป็นการจุดประกายในหมู่ปัญญาชน โดยเฉพาะบทกวี “วักทะเล” ของอังคาร กัลป์ยาณพงศ์  ที่ตีพิมพ์ในเล่มแรกนั้นสร้างความแปลกใหม่ในแง่ฉันทลักษณ์และจิตนาการสร้างสรรค์


             

การกำเนิดของชมนุมวรรณศิลป์ในมหาวิทยาลัย ได้เริ่มต้นจากการแข่งขันกลอนระหว่างมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาว่าด้วยความรักและกลอนแนวพาฝันของหนุ่มสาว ในขณะที่การรวมกลุ่มของหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยเริ่มเป็นกลุ่มก้อนที่มีแนวทางที่ชัดเจน เห็นได้จากการกำเนิดของหนังสือ “เจ็ดสถาบัน” เมื่อปี 2507

เป็นการรวมพลังของนักศึกษาเจ็ดสถาบันทั่วประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รวมกันผลิตหนังสือรายสะดวกชื่อ 7 สถาบัน 7 พลัง ในนามของ กลุ่มเจ็ดสถาบัน (2507-2508) มีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลจากการออกหนังสือ เจ็ดสถาบัน นับได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของหนังสือเล่มละบาท โดยนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยผลิตหนังสือรายสะดวกวางจำหน่ายตามหน้าประตูมหาวิทยาลัย โดยเป็นงานเขียนสร้างสรรค์ทั้งบทกวี เรื่องสั้น ความเรียง/บทความ และงานแปล เป็นการจุดไฟความคิดแห่งอุดมการณ์เพื่อความถูกต้องในสังคม ซึ่งมีระยะเวลากว่า 10 ปี จากปี 2500 - 2510

อ้างอิง :
รื่นฤทัย สัจจพันธ์. เรื่องสั้นไทย พ.ศ. 2475 – 2510. วารสารภาษาและหนังสือ ปีที่ 29 (พ.ศ.2541)
กัญหา แสงรายา. สังเขปวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุค “ป่าแตก” ปริทรรศน์วรรณกรรมไทยสมัยใหม่. มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา. 2546

ขอบขอบคุณภาพนิตยสารเก่า จากอินเตอร์เน็ต ครับ

 

โดย เจนอักษราพิจารณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net