วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม


โครงการสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1
อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด 

            ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  

            รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี กล่าวรายงาน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

            ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์* กล่าวเปิด 

08.45 – 09.30 น.  

ปาฐกถานำ “สร้างนักศึกษาอย่างไรให้เป็นพลังพัฒนาและแก้วิกฤตสังคม” 

องค์ปาฐก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์* 

09.30 – 12.30 น.  “หลักสูตรอุดมศึกษากับการสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์” 

ผู้นำเสนอ  ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค

ผู้แสดงความคิดเห็น  รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล 

เพิ่มเติม ดร.อมรวิทย์  นาครทรรพ*

ผศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

ผู้ดำเนินรายการ   ทรงพล  เจตนาวาณิชย์ 

 

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.  “Healthy Campus/Healthy Community มธ.ศูนย์รังสิต” 

ผู้นำเสนอ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข 

ผศ.วนิดา ตันนาภัย 

ผู้แสดงความคิดเห็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 

ผู้ดำเนินรายการ * 

-----------------------------------------------------------------------------------

 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.30 น.  ปาฐกถานำ “อุดมศึกษากับการสร้างปัญญาและจิตวิญญาณ” 

องค์ปาฐก รศ.ประภาภัทร นิยม

09.30 – 12.30 น.  “Best Practice ของกระบวนการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

วิทยากร   ผศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ 

ทิชา ณ นคร 

ผู้ดำเนินรายการและ  รสนา โตสิตระกูล* 

ผู้อภิปราย   

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.  “ความคาดหวังของนักศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย” 

 วิทยากร 

 อ.ชล บุนนาค

 สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์ 

อรรถวุฒิ เกิดหิรัญ 

ฐนันทิพย์  หลีกภัย

ผู้ดำเนินรายการ   อ.วิภา ดาวมณี 


หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการติดต่อ

      ** กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนบางรายการตามความเหมาะสม

      *** อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.
 

 เยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นอนาคตและความหวังของครอบครัวและสังคม เยาวชนหญิงชาย (รวมทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ) ในระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ได้รับโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่นๆ ดังนั้นย่อมเป็นที่คาดหวังของครอบครัวในด้านการทำงาน และสังคมก็หวังว่าเยาวชนจะเป็นผู้นำพาสังคมไปในทิศทางที่เข้มแข็งดีงาม

 ในอดีตที่ผ่านมานิสิตนักศึกษาได้แสดงบทบาทให้เห็นว่าตนเป็นผู้ที่สังคมฝากความหวังไว้ได้ นิสิต นักศึกษา เป็นพลังสำคัญในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย จนเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามพลังของนักศึกษาโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเคยมีบทบาทนำอย่างโดดเด่นได้ลดน้อยลง สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมแห่งการบริโภค ในสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหาความไม่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทำให้สังคมเริ่มที่จะเรียกร้องหาพลังนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น “พลังบริสุทธิ์” มักจะมีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่านักศึกษาธรรมศาสตร์หายไปไหนในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในระหว่างหน้าสิ่วหน้าขวาน ความคาดหวังของสังคมดังนี้ ทำให้ต้องตั้งคำถามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม” จะการเกิดเป็นมรรคผลขึ้นได้อย่างไร

 เหตุสำคัญที่ทำให้พลังของนักศึกษาอ่อนแอ อาจอธิบายได้หลายสาเหตุ ประการแรก สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเน้นการบริโภคนิยม มีสิ่งเร้ามากมายที่กระตุ้นให้นักศึกษาไม่รู้จักอยู่อย่างพอเพียง เศรษฐกิจแบบ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” ทำให้สังคมลืมการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางจริยธรรมที่ดีงามของสังคม ประการที่สอง สถาบันครอบครัวในทุกระดับสังคม มีความอ่อนแอ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล อบรมลูก เลี้ยงลูกด้วยเงินมากกว่าการให้เวลา ยกให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทำหน้าที่แทน เยาวชนจึงมีความเปราะบางทางบุคลิกภาพอารมณ์ ถูกชักจูงได้ง่ายให้หลงผิดและขาดจิตสำนึกทางสังคม ประการ สุดท้าย ระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างทัศนคติและสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนต่อจากครอบครัว ก็ยังแก้ไม่ถูกทางและไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบุคลากร ระบบการศึกษาซึ่งเน้นการผลิตเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ เน้นทักษะอาชีพ และ “วิชาการ” จนขาดดุลยภาพกับทักษะชีวิต จริยธรรม และการหาความหมายของชีวิต บัณฑิตที่ผลิตออกมาจึงมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิต เมื่อจบการศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงาน บัณฑิตจึงยังมีความเปราะบางทางอารมณ์ ขาดความมุ่งมั่น ระเบียบวินัย และความ รับผิดชอบต่อสังคมไม่สามารถแยกว่าอะไรถูก อะไรผิด ขาดจุดยืนทางจริยธรรมที่แจ่มชัด

      โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงสถานะและ บทบาทของนิสิตนักศึกษาและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาด้วยความห่วงใย มีชุดคำถามที่สังคมก็ได้ตั้ง คำถามไว้เช่นเดียวกัน อันประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา ในยุคแสวงหาและการอุทิศตนเพื่อสังคมยังมีอยู่หรือไม่? การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปลี่ยนไปใช้ระบบหน่วยกิตแบบตะวันตกที่เอื้อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น จะเป็นปัจจัยอย่างไร หรือไม่ ในการผลักดันให้นักศึกษาส่วนใหญ่ หมกมุ่นกับการสำเร็จการศึกษาอย่างรีบด่วนเพื่อออกไปทำงาน โดยไม่ยอมให้เวลากับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่สนใจความเป็นไปของสังคม? การเรียนการสอนแบบห้องใหญ่ ๆ โดยปราศจากการติวเป็นห้องเล็ก ๆ มีจุดอ่อนและจะแก้ไขอย่างไร? มหาวิทยาลัยควรทุ่มบุคลากร อาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปี 1 ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสังคมไทยจะรับมือกับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกระแสอันเชี่ยวกรากของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งชักนำไปในทิศทางที่มีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น และมีบุคลิกภาพเปราะบางเมื่อต้องผจญกับวิกฤตชีวิตพวกเขาจะทำอย่างไร สภาพการณ์ของธรรมศาสตร์ย่อมเป็นภาพตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับหน้า

 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมิได้มีฐานะเป็นที่บ่มเพาะในเรื่อง “สติปัญญาระดับอุดมศึกษาชั้นยอด” ในเรื่องความพอเพียง และจิตสำนึกแห่งความเป็นธรรมได้อีกต่อไป แต่มีผู้เปรียบเปรยว่ามหาวิทยาลัยเป็น “โรงเลี้ยงเด็กของครอบครัวชนชั้นกลาง” ซึ่งในเวลาไม่ช้านาน “เด็ก”เหล่านี้ก็จะออกไปตั้งครอบครัวของตนเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้นำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ นานา ตั้งแต่ความผิดหวังในความรัก การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ปัญหาการทำแท้ง การแสวงหาประสบการณ์ทางเพศและความบันเทิงด้านอื่นๆ จนกลายเป็นกิจกรรมหลักของนิสิตนักศึกษาจำนวนไม่น้อย ถึงแม้มหาวิทยาลัยมิได้มีความรับผิดชอบต่อสภาพการณ์เหล่านี้ทั้งหมด แต่มหาวิทยาลัยก็เป็นด่านสุดท้ายที่จะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชีวิต นอกจากนี้ภาพพจน์ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภาวะการแข่งขันในระบบทุนนิยมถูกมองว่าเป็น “โรงงาน” ผลิตบัณฑิตให้มุ่งออกไปทำมาหากิน โดยปราศจากการปลูกฝังจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม

 การสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษาครั้งที่ 1 เรื่อง “อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม” เป็นกิจกรรมจากการเสวนาต่อเนื่องของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2550 ภายใต้หัวข้อหลัก ชื่อ เยาวชน ครอบครัว และสังคม : วิกฤติการณ์ค่านิยมและจริยธรรม งานเสวนาได้นำเสนอ สภาพปัญหาของนักศึกษาและเยาวชนตั้งแต่เรื่องวังวนในหลุมดำไปจนถึงทุจริตในการสอบ การจ้างทำรายงาน ซึ่งเป็นปัญหาค่านิยมและจริยธรรมในระบบการศึกษา

 จุดมุ่งหมายหลักของการสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดและเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักการศึกษา คณาจารย์ และสาธารณชน ตระหนักถึงปัญหาโดยแลกเปลี่ยนทัศนะ ร่วมกันขบคิดหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเยาวชนและสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ของวงการเยาวชน และครอบครัวศึกษาและเป็น ‘เวที’ ให้อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษา ต่อประชาคมมหาวิทยาลัย และสังคมไทยโดยรวม
เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานคุณภาพวิชาการเยาวชน และครอบครัวศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย ทั้งในบริบทสังคมไทยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักวิชาการในต่างประเทศ
เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญา และการ “ต่อยอด” องค์ความรู้ ทางด้านเยาวชนและครอบครัวศึกษา พร้อมๆ ไปกับการสร้างเครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน เยาวชนและครอบครัวศึกษา
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาการสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1 ให้แพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านเยาวชนและครอบครัวศึกษาต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้นำเสนอผลงานการวิชาการใหม่ๆ ทางด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษาต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคมไทย
ได้พัฒนามาตราฐานคุณภาพทางวิชาการด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ ทันสมัยทั้งในบริบทของสังคมไทยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษา
ได้กระตุ้นให้แวดวงวิชาการด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษาในประเทศไทยตื่นตัวต่อความ เคลื่อนไหวทางวิชาการในระดับโลก


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 23–24 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30–16.30 น.

ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หลักการและเหตุผล

โดย มาลัยอิสรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net