วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการ"เมืองไทยเข็งแรง" ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเสนอพวกเรา


วันนี้จึงขอนำโครงการ"เมืองไทยเข็งแรง" ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเสนอเพื่อให้พวกเราแข็งแรงโดยปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง ด้วย 8อ. (คัดย่อมาจากแผ่นพับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ) จะทำให้มีสุขภาพดี และ เราแนะนำคนรอบข้าง ให้ปฏิบัติตาม เมื่อเขาแข็งแรง แล้ว บอกต่อคนรอบข้างต่อไป ก็จะขยายให้เกิดคน แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดทุกคนแข็งแรง จะนำไปสู่เมืองไทยแข็งแรงได้ในที่สุด
8อ.มีดังต่อไปนี้ ได้แก่

อ.1 อาหาร มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ว่าปลอดภัย ทานแต่พอเหมาะไม่มาก หรือ น้อยเกินไป

อ.2 ออกกำลังกายที่เหมาะสม30นาทีต่อวัน และ สม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน

อ.3 อารมณ์ และ สุขภาพจิตดี แจ่มใส ด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี

อ.4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ถูกสุขลักษณะ

อ.5 อโรคยา:ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ตาม 8 อ.นี้และ การตรวจสุขภาพประจำปีฯลฯ

อ.6 อบายมุขควรละเลิก เช่น เลิกดื่มสุรา เลิกบุหรี่ เลิกเล่นการพนัน ฯลฯ

อ.7 อาชีพสุจริตและมีรายได้  เพียงพอตามปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"

อ.8 องค์ความรู้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิตด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต ค้นหา,เปลี่ยนทัศนคติ และ นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย

โครงการนี้ ยากที่จะสำเร็จ ได้ แม้แต่ตัวเราเองก็ตามถ้าไม่มีการบังคับ จะถูกความเบื่อหน่าย หรือ การแพ้ใจตัวเอง จากการขี้เกียจทำตาม เหมือนการย้ายภูเขา ต้องอาศัย แนวทาง"สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" ของ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ที่เสนอว่าการแก้ปัญหายากๆ นั้น ต้องแก้ 3 ด้านพร้อมกัน

เมื่อสมดุลย์ได้เหมาะสมก็จะแก้ปัญหาได้มี 3 ด้านดังนี้

ด้านที่ 1.การให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับประชาชน ค้นหาได้จาก สื่อสารมวลชนต่างๆ จากการค้นหาในอินเตอร์เนต http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html ฯลฯ

ด้านที่2.มีการร่วมตัวกันของผู้มีความรู้ เป็นกลุ่ม เช่น ชมรมรักสุขภาพ และ มีองค์กรที่รับผิดชอบ ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบล,ศูนย์สุขภาพชุมชน,โรงพยาบาลและ โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพฯลฯ ที่คอยช่วยสนับสนุนช่วยเหลือ และ กำกับดูแล ให้ประชาชนยังคงทำตามแนวทางการสร้าง สุขภาพ แทน ซ่อมสุขภาพ ตามแนวทาง 8 อ. ข้างต้น โดยออกระเบียบ หรือ การสร้างวัฒนธรรม ของสังคมขึ้นบังคับ ให้ประชาชน ต้องปฏิบัติ เมื่อต้องการจะเป็นสมาชิกของชุมชน

ด้านที่3.การมีกฏหมายมาบังคับใช้ให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปได้ ได้แก่ พ.ร.บ.ปฏิรูประบบ สาธารณสุข ให้มุ่งเน้น "การสร้างนำซ่อมสุขภาพ" พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ และ ฯลฯ นำมาใช้บังคับให้ประชาชนต้องทำตามกฏหมาย เช่น กฏหมายใส่หมวกกันน๊อค กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ฯลฯ ถ้าไม่ทำตามมีบทลงโทษ บังคับ ให้ไม่กล้าฝืนกฏหมาย

ถ้ามีการออกกฏระเบียบโรคที่ทราบสาเหตุ และ สามารถป้องกันได้ ถ้าป่วยด้วยโรคเหล่านี้
บ่อย ควรจะให้จ่ายค่ารักษาเองเมื่อป่วยบ่อยเกินค่ามาตรฐาน เช่น กำหนด ว่าป่วยด้วยไข้หวัด รักษาฟรี ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ถ้าป่วยครั้งที่ 4 ด้วยไข้หวัดอีกต้องเสียเงินเอง เป็นต้น

ปัจจุบันยังไม่มีกฏระเบียบนี้ ขอเสนอว่าน่าจะร่วมผลักดันให้มีการออกขึ้นมาตามแนวทาง "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" มาบังคับให้คนใส่ใจการไม่ป่วยบ่อยเกินค่ามาตรฐาน จะช่วยให้แนวคิด ของการเกิดภาพ เมืองไทยแข็งแรง ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

สรุป
:พวกเราปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ทำให้เกิดการมีสุขภาพดี คนรอบข้างปฏิบัติตามโดยมีแนวทาง "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา"มากำกับให้ทำเป็นนิสัย เป็นความปกติที่จะต้องปฏิบัต ก็จะเกิด"เมืองไทยแข็งแรง"ได้ในที่สุด 

  

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net