วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้...แก้ง่ายนิดเดียว


*** อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ***

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

 

...มักมีคำถามว่าการ "แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ตามหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง จึงขอนำเสนอสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

 

๑. วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา

...เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีสาเหตุมาจาก

...๑.๑ ครูสอนผิดวิถีการสอนภาษาไทย

...๑.๒ ครูจัดการเรียนการสอนไม่ครบกระบวนทักษะ

...๑.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดวางตัวครูอนุบาลและครู ป.๑ ไม่เหมาะบุคคล รวมทั้งมอบหมายแนวทางการจัดการเรียนการสอนไม่ถูกต้อง

...๑.๔ ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษาผู้กำหนดแผนงานและนโยบายระดับต่างๆ ไม่เข้าใจเหตุแห่งปัญหา และไม่สามารถกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้องแท้จริง

 

๒. การแก้ปัญหา

...การแก้ปัญหาจะต้องจัดทำแผนงานโครงการเป็น ๒ โครงการสำคัญ คือ

 

...๒.๑ โครงการป้องกันปัญหา

...โครงการนี้จะต้องจัดทำอย่างจริงจังและถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาแบบยั่งยืนที่ชั้น อนุบาล และชั้น ป.๑ นั่นก็คือ

 

...(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ระดับอนุบาล” ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาให้เด็กมีความพร้อมต่อไปนี้

...-เปล่งคำและเปล่งเสียงพูดชัดเจนทุกเสียงอักขระในถ้อยคำต่างๆ ไม่น้อยกว่าระดับชั้นอนุบาลละ ๕,๐๐๐ คำ

...-เปล่งเสียงท่องบทอาขยาน ร้องเพลง และพูดสื่อสารถามตอบได้ชัดเจนตามเสียงอักขระและเสียงคำควบกล้ำ

...-ฟังนิทาน เรื่องเล่า และพูดถามตอบได้ชัดเจนตามเสียงอักขระและเสียงคำควบกล้ำ

...-เปล่งเสียงท่องพยัญชนะ ก - ฮ และสระทั้ง ๓๒ สระ ได้ถูกฐานเสียงจนเกิดทักษะจดจำได้

...-มีพัฒนาการการจับดินสอ ปรับระยะสายตา เขียนลีลาต่างๆ และวาดรูปอย่างมีทักษะสมบูรณ์ก่อนการเขียนตัวอักษร

...-สามารถเขียนพยัญชนะ ก - ฮ  สระทั้ง ๓๒ สระ  วรรณยุกต์ทั้ง ๔ รูป  และตัวเลข ๐-๙

 

...ฝึกเตรียมทักษะด้านภาษาเพียงเท่านี้ให้ได้อย่างครบถ้วนแท้จริง ไม่ต้องฝึกอ่านและเขียนคำแต่ประการใด เพราะว่าเมื่อขึ้นชั้น ป.๑ ครู ป.๑ ก็จะนำฝึกอ่านเขียนตามลำดับทักษะเอง การฝึกอ่านเขียนก่อนวัยอันสมควร จะเป็นโทษแก่เด็กมากกว่าเป็นผลดี มิหนำซ้ำยังทำให้ครูอนุบาลไม่มีเวลาฝึกเตรียมทักษะต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นให้สมบูรณ์ได้อีกด้วย

 

...(๒) จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ป.๑ เพื่อการอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน ดังนี้

...ให้ครู ป.๑ เขียนชาร์ตประกอบการสอนและสอนตามเนื้อหาแบบฝึกอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับครูอาสาแก้ปัญหาตามข้อ ๒.๒ ทุกประการ โดยให้สอนวันละ ๒ ชั่วโมง (เช้า ๑ ชั่วโมง บ่าย ๑ ชั่วโมง) และสอนตลอดปีการศึกษา เท่ากับสอนด้วยเวลาเป็น ๔ เท่าของครูอาสานั่นเอง จึงมั่นใจได้ ๑๐๐% ว่าเด็ก ป.๑ ทุกคนจะขึ้น ป.๒ ด้วยความมีทักษะอ่านออกเขียนได้อย่างจริงแท้

 

...๒.๒ โครงการเฉพาะกิจแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ชั้น ป.๒ ถึงชั้นสูงสุดของโรงเรียน

...เนื่องจากเด็กที่ขึ้นจากชั้น ป.๑ มาอยู่ในชั้นเรียนต่างๆ ขณะนี้จำนวนมากยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการแก้ปัญหาเฉพาะกิจเร่งด่วน ดังนี้

...(๑) สำรวจสภาพปัญหาด้วยการให้เด็กชั้น ป.๒ ขึ้นไปเขียนตามคำบอกจาก “คำทดสอบ ๕๐ คำ”  โดยที่คำทดสอบนี้มีมาตรฐานพื้นทักษะระดับชั้น ป.๑ ซึ่งมีค่าความยากง่ายเฉลี่ยองค์ประกอบของคำครอบคลุม

...-พยัญชนะต้นอักษรสามหมู่

...-สะกดตรงมาตราทั้ง ๙ แม่

...-ประสมสระไม่น้อยกว่า ๒๐ สระขึ้นไป

...-รวมถึงคำควบกล้ำอักษรนำ

...-และผันเสียงวรรณยุกต์

...ชุดคำทดสอบ ๕๐ คำ มีให้เลือกในหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” จำนวน ๒ ชุด อาจออก “คำทดสอบ” เพิ่มเติมจากหลักการมาตรฐานดังกล่าวได้อีกตามที่เห็นเหมาะสม

...ถ้าพบว่าเด็กคนใดได้คะแนนไม่ถึง ๒๕ คะแนนให้คัดจำแนกเด็กเป็นกลุ่มๆ เข้าสู่โครงการแก้ปัญหาได้เลย

...(๒) จำแนกเด็กเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน โดยพิจารณาให้เด็กเรียนช้าอยู่กับช้า เด็กเรียนเร็วอยู่กับเร็ว รวมทั้งดูวัยให้ใกล้เคียงกัน และดูคะแนนความสามารถที่ใกล้เคียงกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันด้วย

...(๓) จัดให้มี “ครูอาสา” เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ ครูอาสาคนหนึ่งจะรับผิดชอบเด็กได้ไม่เกิน ๕ กลุ่ม หรือไม่เกิน ๑๐๐ คน

...(๔) ครูอาสาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มละ ๑ ชั่วโมงต่อวัน เช่น ถ้ามีเด็ก ๕ กลุ่มก็จะต้องสอนวันละ ๕ รอบ รอบละ ๑ กลุ่มต่อ ๑ ชั่วโมง  ดังนั้น ครูอาสาที่รับผิดชอบสอนวันละ ๔-๕ กลุ่ม ควรจะต้องว่างจากภารกิจอื่นอย่างสิ้นเชิง เพื่อจะได้ทุ่มเทเวลาเพื่อกิจกรรมการสอนแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

...(๕) ครูอาสาเขียนชาร์ตประกอบการสอนตามแบบฝึกในหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ ตั้งแต่บทที่ ๓ ถึงบทที่ ๖ และดำเนินการสอนไปตามลำดับเนื้อหาอย่างครบถ้วน โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบบันไดทักษะ ๔ ขั้นทุกชั่วโมง คือ

...ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ให้ผูกจำ

...ขั้นที่สอง อ่านคำ ย้ำวิถี

...ขั้นที่สาม คัดลายมือ ซ้ำอีกที

...ขั้นที่สี่ เขียนคำบอก ทุกชั่วโมง

...(๖) ครูอาสาดำเนินการสอนแก้ปัญหาไปจนครบถ้วนเนื้อหาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากลุ่มละ ๙๐ ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรืออาจเกินกว่าเวลาที่กำหนดนี้ก็ได้ ทั้งนี้ให้ถือเอาความมีสัมฤทธิผลของทักษะของเด็กแต่ละกลุ่ม (และแต่ละคน) เป็นสำคัญ

...(๗) เมื่อสอนครบตามเนื้อหาในแบบฝึกดังกล่าวแล้ว ให้ครูอาสานำ “คำทดสอบ ๕๐ คำ” ที่ใช้ครั้งแรกก่อนเข้าโครงการมาทดสอบให้เด็กเขียนตามคำบอกอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหา (โดยทั่วไป ถ้าครูอาสาดำเนินการอย่างครบถ้วนตามเนื้อหาแบบฝึก กระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ดังที่กล่าวแล้ว โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคแทรกซ้อน จะได้ผล ๑๐๐%)

...(๘) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอหน่วยงานในสังกัดรับทราบต่อไป

 

๓. การกำกับติดตามและนิเทศ

...ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการจะต้องเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ จากหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับครูอนุบาล ครู ป.๑ และครูอาสา เพื่อวางแผนงานสนับสนุน ติดตามกำกับดูแล นิเทศ และช่วยเหลือ ดังนี้

...๓.๑ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อหนังสือ (เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว และ ก ไก่ น้อมไหว้) กระดาษ และเครื่องเขียน (เขียนชาร์ตประกอบการสอนชุดละประมาณ ๒๐๐ แผ่น)

...๓.๒ บริหารบุคลากรและวิชาการให้เอื้อต่อกระบวนการแก้ปัญหา (มีรายละเอียดในหนังสือ)

...๓.๓ ติดตามกำกับดูแล นิเทศ และช่วยเหลือ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องกำกับให้ครูดำเนินการ คือ

...(๑) ครูอนุบาลปฏิบัติการตามข้อ ๒.๑ (๑)

...(๒) ครู ป.๑ ปฏิบัติการตามข้อ ๒.๑ (๒)

...(๓) ครูอาสาปฏิบัติการตามข้อ ๒.๒ (๑) - (๘)

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฯ

 

 
รูปภาพ : ... ก ไก่ น้อมไหว้ เก๋ไก๋ไหมนี่
ฉันไหว้แบบนี้ แบบใครกันหนอ
ยายตาย่าปู่ คุณครูแม่พ่อ
ทุกท่านแหละหนอ เป็นแบบฉันเอง
...แบบนี้ แบบนี้...
...แบบนี้ แบบนี้...

ออกมาแล้วครับ ก ไก่ น้อมไหว้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ รูปโฉมใหม่สวยเก๋, ตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทอาขยาน ๑ ใน ๔๔ บท, ก ไก่ น้อมไหว้ เล่มนี้เป็นหนังสือเรียน ก ไก่ สำนวนใหม่ สอดรับกับหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กแรกเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยบทร้อยกรอง ก ถึง ฮ รวม ๔๔ วรรค และบทอาขยานสร้างเสริมจินตนาการ สร้างสรรค์จริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นไทย อีก ๔๔ บทพร้อมกิจกรรมเตรียมทักษะภาษาก่อน ป.๑ (ป้องกันปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) ตัวอย่างบทร้อยกรอง ก ถึง ฮ เช่น

...ก ไก่ น้อมไหว้
ข ไข่ สวัสดี
ฃ ฃวด พาที
ค ควาย ครื้นเครง
...ฅ ฅน ยิ้มกว้าง
ฆ ระฆัง หง่างเหง่ง
ง งู ร้องเพลง
จ จาน มีน้ำใจ
...ฉ ฉิ่ง ชิ้งฉับ
ช ช้าง ขยับไหล่
ซ โซ่ สายใย
ฌ เฌอ รื่นรมย์
...ญ หญิง ก้าวหน้า
ฎ ชฎา สวยสม
ฏ ปฏัก แหลมคม
ฐ ฐาน คุณธรรม
...ฑ มณโฑ ใฝ่รู้
ฒ ผู้เฒ่า เรียนร่ำ
ณ เณร ก้าวนำ
ด เด็ก ช่างฝัน
...ฯลฯ...

-----------------------------
ก ไก่ น้อมไหว้, ศิวกานท์ ปทุมสูติ - เขียนเรื่อง, ภูมิไฑ ปทุมสูติ - เขียนรูป, ทุ่งสักอาศรมจัดพิมพ์ครั้งที่ ๘ ปรับรูปโฉมใหม่ : สี่สีตลอดเล่ม, ๕๒ หน้า, ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว, ราคา ๙๐ บาท, สายส่งศึกษิตเคล็ดไทยจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

...หากมีข้อสงสัย อุปสรรค และปัญหาในการดำเนินการใดๆ ที่หนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” มิได้ให้รายละเอียดหรือความกระจ่างไว้ หรือต้องการจัดอบรมครู  อาจปรึกษา “ครูกานท์” (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ) ได้ทาง

...โทรศัพท์ 081-9956016 (ระหว่างเวลา 17.00 -  08.00 น.)

...หรือส่ง e-mail : tungsakasome@yahoo.com

 

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net