วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศีล...เป็นเสบียงเดินทางอย่างยอดเยี่ยม


 
เถรคาถา ทวาทสกนิบาต
๑. สีลวเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ

ศีล...เป็นเสบียงเดินทางอย่างยอดเยี่ยม

 
[๓๗๘] ท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้
ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้ว สั่งสมดีแล้ว
ย่อมนำความสุขและสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้

นักปราชญ์เมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ
คือ ความสรรเสริญ ๑ ความปลื้มใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรค์เมื่อละไปแล้ว ๑
พึงรักษาศีล ด้วยว่าผู้มีศีลย่อมมีความสำรวม ย่อมได้มิตรมาก

ส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่กรรมอันลามกย่อมแตกจากมิตร
นรชนผู้ทุศีล ย่อมได้รับการติเตียน และเสียชื่อเสียง

ส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อ
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง

เพราะฉะนั้น พึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ การสังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริต
ทำจิตให้ร่าเริง เป็นท่าที่หยั่งลงในมหาสมุทร คือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวง

เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ ศีลเป็นกำลังที่หาอะไรเปรียบมิได้
เป็นอาวุธอย่างสูงสุด เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ เป็นเกราะอันน่าอัศจรรย์
ศีลเป็นสะพาน เป็นมหาอำนาจ เป็นกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยม เป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐ

บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกสารทิศ
ศีลเป็นกำลังอย่างเลิศ เป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม
เป็นพาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก เป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลม

คนพาลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีล ย่อมได้รับการนินทาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้
เมื่อตายไปแล้วย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในอบายภูมิ และย่อมต้องรับทุกข์ในที่ทั่วไป

ธีรชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีล ย่อมได้รับการสรรเสริญในขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้
ครั้นตายไปแล้ว ก็ย่อมได้รับความสุขโสมนัสในโลกสรรค์
ย่อมรื่นเริงใจในที่ทุกสถานในโลกนี้

ศีลเท่านั้นเป็นยอด และผู้มีปัญญาสูงสุดในโลกนี้
ความชนะในมนุษย์โลกและเทวโลก ย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญา

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา

อนฺธภูโต อยํ โลโก ตนุเกตฺถ วิปสฺสติ
สกุนโต ชาลมุตฺโตว อปูโป สคฺคาย คจฺฉติ

สัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอด ในโลกนี้ น้อยคนนักจะเห็นแจ้ง
น้อยคนนักจะไปสวรรค์ เหมือนนกที่จะหลุดจากข่ายที่มีน้อย ฉันนั้น

 

Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra

Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamond


 

 
 
 


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net