วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก


 

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก 

 

 

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริงประทับนั่งบนแท่นพระหัตถ์ซ้ายถือดาบประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี ทั้งฝักวางบนพระเพลาซ้าย และทรงวางพระหัตถ์ขวาบนพระเพลาขวา ด้านขวามือมีพานวางพระมาลาเส้าสูง ไม่มียี่ก่า (ขนนก) สวมพระบาทด้วยรองเท้าแตะไม่หุ้มส้นพระบาท มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงที่ดอกสุพรรณิการ์ หรือฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบนเขาสะแกกรัง
 พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระวิสูตรพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมชนก พระชนกาธิบดี รัชกาลที่ ๑ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นโพธิ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นไทรไว้ ณ บริเวณพลับพลานี้ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วง กล่าวคือเจ้าพระยาโกศาธิบดี (ปาน) บุตรชายใหญ่ได้เป็นพระยาวงศาธิราช (ขุนทอง) ต่อมามีบุตรชายคนใหญ่ชื่อ ทองดี เกิดที่บ้านสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพระบรมมหาชนกของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมราชวงศ์จักรี

 

      ชาวจังหวัดอุทัยธานีเห็นพ้องต้องกันว่า ควรได้สร้างพระบรมรูป ณ ตำบลที่เกิดของพระองค์ ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ การดำเนินการในเรื่องนี้ได้เริ่มงานอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดยใช้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างทางลำลองจากสนามกีฬาจังหวัดขึ้นยอดเขาสะแกกรัง ปรับปรุงบริเวณสร้างพลับพลาและลานจอดรถบนเขาสะแกกรัง โดยมีนายอำนาจ ผการัตน์ วิศวกรโยธา โครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์ จากนายองอาจ สุตะเชตร์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
 จังหวัดได้ให้กรมศิลปากร และสำนักผังเมือง ออกแบบวางผังบริเวณสร้างพลับพลาต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๐ นายชลอ วนะภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ได้ประชุมดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ โดยให้ นายดำรง ชลวิจารณ์ อธิบดีกรมโยธาธิการดำเนินการสร้างถนนลูกรังขึ้นยอดเขาสะแกกรัง และจังหวัดได้มอบเงินให้กรมศิลปากรจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ เป็นค่าหล่อพระบรมรูปฯ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐
 นายอัมพร จันทรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมรูปฯ พร้อมด้วยนายดำรง สุนททรศารทูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ทำถนนลาดยางขึ้นยอดเขาสะแกกรังต่อไป เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐ เริ่มก่อสร้างพลับพลาสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พร้อมด้วยศาลาราย โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการประกวดราคาและได้ส่งนายอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิก มาช่วยควบคุมงานก่อสร้างสิ้นค่าใช้จ่าย ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท

 

           วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเททององค์พระรูปฯ ที่กรมศิลปากร โดยมีนายวิญญู อังคนารักษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานอำนวยการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกคนต่อมา เป็นผู้กล่วงรายงาน
 จากนั้นทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางและวางเครื่องหมายบังคับการจราจรขึ้นยอดเขาสะแกกรัง โดยโครงการทางหลวงท้องถิ่น มีนายพจน์ กันธมาลา ผู้อำนวยการกองทางกลวงท้องถิ่น เป็นผู้สนับสนุนได้รับอนุมัติเงินจากสำนักงบประมาณ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท สร้างศาลาโถง โดยคุณเลื่อน-อำไพ พรพิบูลย์ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔,๘๓๙,๓๘๐ บาท
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๒ ได้อันเชิญพระบรมรูปฯ จากกรมศิลปากร มาประดิษฐาน ณ พลับพลาแห่งนี้ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๒ ได้มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีทั้งสองวันนี้ ได้มีมหรสพสมโภชน์ ในการดำเนินงานประกอบพิธีเททองและเปิดพระวิสูตร ได้รับความอนุเคราะห์จากนายปิยะ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้แทนสำนักพระราชวัง เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่วนผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ บนยอดเขาสะแกกรัง คือนายวัชระ หวังสิทธิเดช หัวหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี การดำเนินงานก่อสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ และงานต่างๆ ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จนถึงวันพระราชพิธีเปิดพระวิสูตร วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๒ ได้สร้างและเสร็จในสมัยนายปราโมทย์ หงสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

โดย kratae19

 

กลับไปที่ www.oknation.net