วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รางวัลและเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณที่ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คุณอาจยังไม่รู้ (๒)


นานาชาติได้เห็นผลงานที่ในหลวงของเราได้ทำให้แก่ประชาชนของพระองค์ ประเทศไทย
และมนุษยชาติทั่วโลก รางวัลมากมายไม่สามารถจดจำได้.....
มาช่วยกันบันทึกไว้ให้ลูกหลานได้รับรู้  ......ขอบันทึกต่อเนื่องจากเอ็นทรี่ก่อน  คลิก....
"รางวัลและเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณที่ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากมายจนคุณอาจจะยังไม่รู้"
 เอ็นทรี่แรกข้างต้น ได้บันทึกการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์รางวัลและเหรียญสดุดี
พระเกียรติคุณจากสถาบันในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ถึงลำดับที่ ๒๕
จึงขอบันทึกต่อ ดังนี้
 ๒๖. รางวัลไลออนส์สากล "Lions Humanitarian Award" ของสโมสรไลออนส์ รัฐอิลลินอยส์
สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และการศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒

 

๒๗. เหรียญเทเลฟูดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 
เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒

 

๒๘. เหรียญแซนฟอร์ดของคณะกรรมการดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยเยลสหรัฐอเมริกา 
เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรม และพระอัจริยภาพด้านการดนตรี
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓

 

๒๙. ถ้วยรางวัลลาลาอูนิสของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นครโลซาน สมาพันธรัฐสวิส
สดุดีพระปรีชาสามารถกีฬา และพระมหากรุณิคุณต่อวงการกีฬาของไทยและวงการกีฬา
ระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ 

 

๓๐. รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณขององค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส ในการที่
ทรงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางสาธารณสุขทุกด้าน รวมทั้งการต่อสู้กับภัยของบุหรี่
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

 

๓๑. รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณของสมาคมนักประดิษฐ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ในการที่ทรงเป็นนักประดิษฐ์ และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการสร้างสรรพสิ่งอันเป็น
คุณประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

 

๓๒. ตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตรของสถาบันวิศวกรโยธาแห่งราชอาณาจักร 
เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันมีคุณูปการต่องานสร้างสรรค์
และการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

 

๓๓. เหรียญเบิร์กลีย์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกา
เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา
เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย และความมั่นคงของประเทศไทย
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

 

๓๔. เหรียญและถ้วยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๓ รวม ๕ รางวัล
ขององค์กรบรัสเซลล์ยูเรกา ในงานนิทรรศการ Brussles Eureka ๒๐๐๐ : ๔๙th world
Exhibition Of Innovation, Research and New Technology  กรุงบรัสเซลล์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม เฉลิมพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นในโอกาส
ที่พระราชทานให้นำเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"
ไปแสดงในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๔ -๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

 

๓๕. ตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระแห่งราชอาณาจักร 
เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย
ในด้านสุขอนามัยการแพทย์ ตลอดจนทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์  
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔

 

๓๖. รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๔ รวม ๕ รางวัลขององค์กรบรัสเซลล์ยูเรกา
ในงานนิทรรศการ Brussles Eureka ๒๐๐๑ : ๕๐th world Exhibition Of Innovation, Research
 and New Technology  กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ 

 

 ๓๗. เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณของสภามวยโลก กรุงแม็กซิโกซิตี้ สหรัฐแม็กซิโก ในการที่
ทรงสนับสนุนการกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวย ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

 

 ๓๘. รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี
สาธารณรัฐเคนยา ในการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบท ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการ
ตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

 

๓๙. รางวัล "รวงข้าวทองคำ" ของสมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
เฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบท และการเกษตรด้วยหลักการ
อันเป็นการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และพระบรมราโชบายให้ปลูกข้าว
อันเป็นอาหารหลักของคนไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘
 
๔๐. รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (รางวัลแรก) ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สดุดีพระเกียรติคุณในการที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และพระราชทาน
พระราชดำริเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทูลเกล้าฯ
ถวายเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 

๔๑. อิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลกขององค์การลูกเสือโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
สะดุดีพระเกียรติคุณในการที่ทรงเป็นผู้นำอันเป็นแรงบันดาลใจแก่ลูกเสือให้มีบทบาท
เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ทูลเกล้าฯ
ถวายเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 

๔๒. รางวัลวีรชนแห่งเอเชียของนิตยสารไทม์เอเชีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
ทั้งนี้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กงศุลใหญ่ไทยประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เป็นผู้แทนพระองค์ไปรับรางวัล

 

๔๓. รางวัลสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณของรัฐบาลสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ร่วมกับองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการที่ทรงพระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียม และพัฒนาดัดแปรสภาพอากาศ ทูลเกล้าฯ
ถวายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

 

 ๔๔. เหรียญรางวัล Dr. Norman E. Borlaug World Food Prize Medallion 
ของมูลนิธิ The World Food Prize รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา สดุดีพระเกียรติคุณ
ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีโภชนาการที่ดี 
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

 

๔๕. เหรียญทอง Special Commemorative Gold Medal พร้อมประกาศนียบัตร
ขององค์กรนักประดิษฐ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย สดุดีผลงานกังหันชัยพัฒนา  
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒
 
๔๖. รางวัล Glory of the Greatest Inventor : His Majesty King Bhumibol Adulyadej
in the year of Creativity and Innovation ๒๐๐๙ ของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์
นานาชาติ สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒

 

๔๗. รางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์
ของสาธารรัฐเกาหลี สดุดีพระกียรติคุณในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำ
หมุนช้าแบบทุ่นลอย กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒

 

๔๘. ประกาศนียบัตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
ของสมาพันธ์สมาคมวิทยาศาตร์ทางดินนานาชาติ
(International Union of Soil Sciences, IUSS)
ในฐานะที่ทรงให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการทรัพยากรดิน
และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สนับสนุนการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศ
และนานาประเทศ รวมทั้งขอพระบรมราชานุญาตให้วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม
ของทุกปี เป็น "วันดินโลก"
(World Soil Day)

 

 

สามารถดูรูปและคำแปลประกาศนียบัตรได้จากอินเตอร์เน็ต

ไม่ได้นำมาลงไว้เพราะมีคำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์

"สารานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

 

 

 

 

โดย sunsmile

 

กลับไปที่ www.oknation.net