วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส.ป.ก อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอ่างทอง แล้ว


 

ส.ป.ก. จัดประชุม คปก. ส่งท้ายปีเก่า

                เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้ง 3/2555 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์) คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ผู้แทนเกษตรกร และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

     ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2555 ได้พิจารณาสาระสำคัญ รวม 8 เรื่อง ในจำนวนนี้   มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 3 เรื่อง คือ

  • อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
  • อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม
  • อนุมัติจัดซื้อที่ดินในจังหวัดหนองคาย จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้เพื่อจัดซื้อที่ดินตามโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน  สนองนโยบายของรัฐที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน และใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมจัดระบบการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ส.ป.ก.ดำเนินการจัดซื้อที่ดินโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

                เลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์) กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ มติที่ประชุม ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2556 โดยจัดทำแผนแบบ?สมดุล? รายรับเท่ากับรายจ่าย วงเงิน 3,200 ล้านบาท คือ แผนรายจ่าย(ค่าเช่าและเช่าซื้อ ค่าภาษีบำรุงท้องที่และเงินต้น) วงเงิน 3,200 ล้านบาท แผนรายจ่าย(ค่าซื้อที่ดิน 2,000 ล้านบาท สินเชื่อ 1,000 ล้านบาท รายจ่ายหมุนเวียนอื่น 50 ล้านบาท รายจ่ายขาด 150 ล้านบาท) วงเงิน 3,200 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย su.63

 

กลับไปที่ www.oknation.net