วันที่ เสาร์ มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ คำขวัญวันเด็กที่ดีที่สุดและำจำได้มากที่สุด


"เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ" คำขวัญวันเด็กที่ดีที่สุดและำจำได้มากที่สุด

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง เด็ก ๆ ชื่นชอบคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีคนใดมากที่สุด กรณีศึกษาตัวอย่างเด็กและเยาวชนอายุ 10-15 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,368 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2556 พบว่า คำขวัญวันเด็กในปี 2516 ของ จอมพลถนอม กิตติขจร “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” ได้รับความชื่นชอบมากที่สุดคือ ร้อยละ 89.6 รองลงมาคือคำขวัญวันเด็กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในปี 2556 “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” ได้ร้อยละ 88.9 และคำขวัญวันเด็กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในปี 2555 “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ได้ร้อยละ 88 รองลงไปคือ คำขวัญวันเด็กของ นายบรรหาร ศิลปอาชา “มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด” ในปี 2539

จอมพล ถนอม กิตติขจร (11 สิงหาคม พ.ศ. 2454—16 มิถุนายน พ.ศ. 2547) อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.0 ระบุว่ารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังไม่ได้แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือ เด็ก ๆ ยังได้ระบุสิ่งที่อยากขอจากผู้ใหญ่ในประเทศ ได้แก่ ร้อยละ 60 ระบุทำดีให้เด็กดูก่อน อย่าโทษแต่เด็ก รองลงมาคือ ร้อยละ 57.9 ขอให้ผู้ใหญ่มีความซื่อสัตย์ เลิกคดโกง ร้อยละ 56.2 ระบุ ช่วยกันพัฒนาประเทศ ไม่แบ่งฝ่าย ไม่แตกแยก ร้อยละ 56.0 ระบุช่วยกันทำให้สังคมไทยสงบสุข ร้อยละ 55.2 ขอให้รับฟังและเข้าใจเด็กมากขึ้น และร้อยละ 54.4 อยากให้ผู้ใหญ่เลิกทะเลาะกัน เลิกใช้ความรุนแรง ตามลำดับ

ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวว่า คำขวัญวันเด็กของ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในปี 2516 ที่ระบุว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” เป็นคำขวัญวันเด็กที่ได้รับความชื่นชอบจากเด็กๆ มากที่สุด เพราะมีความหมายลึกซึ้งทั้ง ความรู้ คุณธรรม และให้ความสำคัญต่อ “ชาติ” มาเป็นอันดับแรก ซึ่งมักจะขาดไปในจิตใจของคนไทยจำนวนมากที่มักจะคำนึงถึง “ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง” ดังนั้น รัฐบาลน่าจะรณรงค์เข้มข้นและหามาตรการส่งเสริมพฤติกรรมของประชาชนว่า ถึงแม้ตัวเองและครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ แต่ประเทศชาติต้องมาก่อนชุมชนและองค์กรบริษัททั้งหลาย จึงเสนอให้รัฐบาลทำโครงการ “ทำดีให้เด็กดู” ทั้งระดับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องซื่อสัตย์ต่อกันก่อนที่จะรณรงค์ให้คนในชาติซื่อสัตย์สุจริต ผู้ใหญ่ในชุมชนและสังคมน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหันมาให้ความเมตตากรุณารู้จักให้อภัยรู้จักยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ที่รุนแรงต่อเด็กๆ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและระดับชาติ

ที่มาของข่าวและภาพ : อินเตอร์เน็ต

ที่น่าสนใจมากมากคือ หลังจากมอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2516 "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ" แล้วในปี พ.ศ. 2516 นั้นเอง จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้ซึ่งทำรัฐประหารรัฐบาลของตนเอง ในปี พ.ศ. 2514 และได้จัดตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติขึ้น จนกระทั่งมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (และสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามธรรรมนูญการปกครองดังกล่าวได้มีมติให้จอมพล ถนอม กิตติขจร เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป) ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้ใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์นี้ ทำให้พลังทางการเมืองหลายฝ่ายกดดันให้จอมพลถนอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจและรัฐประหารทั้งสิ้น 10 ปี 6 เดือนเศษ และเดินทางออกนอกประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา

จึงนับเป็นคำขวัญที่มีความขลังมากมากในตัวอีกด้วย เพราะพลังส่วนใหญ่ที่ร่วมขับไล่ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นคือ เด็กและเยาวชน นั้นเอง

และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในคำขวัญวันเด็กของทักษิณและยิ่งลักษณ์ จะไม่กล่าวถึง คุณธรรมและจริยธรรม เลย

ทักษิณ
2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

ยิ่งลักษณ์
2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

โดย สิงห์นอกระบบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net