วันที่ จันทร์ มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

(HRM-HRD) ตัวอย่าง: นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ปัจจุบันมีบริษัทฯ หลายที่ เล็งเห็นความจำเป็นในการบริหารงานภายในและให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากร โดยมักจะมีการประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลไว้เฉพาะ 1 หมวด จะเอามารวมอยู่ในกฏระเบียบบริษัทฯ แล้วนำไปยื่นต่อกรมแรงงานเพื่อตรวจสอบ และอนุมัติให้ประกาศก็ดี จะได้ยืนยันว่าไม่ผิด กม. แน่นอน หรือประเด็นที่ร่างมาไม่ชัดเจน ดูจะเอาเปรียบลูกจ้าง

หรือจะจัดทำแยกเฉพาะกาลออกมาก็ได้ค่ะ เพราะอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จะได้ไม่วุ่นวายไปยื่นแก้ไขกับกรมแรงงานฯ บ่อยเกินไป ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และ คาดหวังให้พนักงาน หรือบอกว่าองค์กรจะบริหารบุคคลแนวทางนี้นะ  การมีแผนที่นำทางก็จะทำให้เราเดินทางง่าย ไม่สับสน ไม่ต้องล่ำลือกันไปเอง บริษัทเดินแบบนี้และโปร่งใส ชัดเจนนะ ยืนยันโดยการร่างนโยบายออกมาประกาศกันเลยค่ะ!! 

1. บริษัทฯ จะบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มี
- ความชัดเจน
- ความโปร่งใส
- ความยุติธรรม และ
- ความเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ

3. บริษัทฯ กำหนดให้ "ผู้บังคับบัญชา"ทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ ที่จะต้องยึดถือ
- ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)
- ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน (Code of Conduct)
- ตามค่านิยมของบริษัทฯ (Core Value) วิถีแห่งตน(*)
- ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ โดยปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดผลสำเร็จของงาน

5. บริษัทฯ ยึดถือระบบคุณธรรม (Merit System) ที่พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ ดังนั้นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ
- ขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลสำเร็จของงาน
- ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
- ขึ้นอยู่กับทัศนคติและศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ จะจ้างและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการจ้างและบรรจุต้องผ่านการพิจารณา ดังนี้
- มีคุณวุฒิ
- มีประสบการณ์
- มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
(กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานภายในบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว จึงจะดำเนินกระบวนการสรรหาและจ้างบรรจุบุคคลากรจากภายนอกบริษัทฯต่อไป)

7. บริษัทฯ จะพิจารณาค่าจ้าง ค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงนั้นเป็นสำคัญ ได้แก่
- หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
- ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
- สภาวะการครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น
- มองภาพการแข่งขัน ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น อันมีลักษณะทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

8. บริษัทฯ จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางดังนี้

     8.1 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ในด้านต่างๆ คือ
- การวางแผนประเมิน
- การติดตามผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ

     8.2 พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอประกอบด้วย
- งานในหน้าที่รับผิดชอบ
- งานในส่วนอื่นของบริษัทฯ

9. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานมีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี

10. บริษัทฯ จะส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน
- กับฝ่ายบริหารและ
- ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

ตลอดจนจะสนใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยฉับพลัน

โดย แพทพิรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net