วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "ยลอารามงามตา ทัศนาเรือนขุนนาง เลียบย่านคลองผดุงกรุงเกษม"


กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิทยากรโดย อ.จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (อ.นัท)

ภัสสรสัญจร ครั้งที่ ๒๒

ยลอารามงามตา ทัศนาเรือนขุนนาง เลียบย่านคลองผดุงกรุงเกษม

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖       

*********************************

๐๘.๐๐ น. พบกัน บริเวณลานหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้างพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

 

๐๘.๓๐ น. ฟังเรื่องราวความเป็นมาและปรัชญาที่แฝงเร้นของวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวง

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศ

พระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนี ซึ่งสิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระองค์

ยังทรงพระเยาว์ ชมความงดงามแปลกตาของพระอุโบสถศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๕

ตื่นตากับความอลังการของลวดลายเพดาน เป็นภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งหาชมได้ยากและบุษบก

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ พร้อมฟังเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิต

และ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์อันมีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้

 

๑๐.๓๐ น. เลียบคลองผดุงกรุงเกษม สืบค้นเรื่องราวและที่มาของชื่อถนน สะพานในย่านนี้ก่อนมุ่งสู่บ้านพิบุลธรรม

(บ้านนนที)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทาน

เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงวังในรัชสมัยของพระองค์

ชมความงดงามทางศิลปกรรมอันโอ่อ่าของรูปทรงอาคาร ลวดลายและภาพจิตรกรรมที่ประดับ ซึ่งออกแบบ

และดำเนินการก่อสร้างโดยคณะนายช่างชาวอิตาเลียนซึ่งรับราชการเป็นช่างหลวงขณะนั้นและฝากฝีมือ

ก่อสร้างอาคารสำคัญต่างๆในสยามหลายแห่ง

 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัย

 

๑๓.๓๐ น. ยลวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสีของคณะสงฆ์ธรรมยุติที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น นมัสการ ”พระทศพลญาณ” พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย

ที่อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก สัมผัสความงดงามแปลกตาของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนโดย

”ขรัวอินโข่ง”จิตรกรเลื่องชื่อผู้ริเริ่มนำรูปแบบการเขียนภาพแบบตะวันตกมาใช้ในงานจิตรกรรมไทย

ภาพปูนปั้นนูนต่ำพระอสีติมหาสาวก และตุ๊กตาศิลาจีนรูปโป๊ยเซียนที่งามอย่างยิ่ง พร้อมชมความงดงาม

ของ”ศาลาอุรุพงศ์”และหมู่กุฏิสงฆ์หลากหลายรูปแบบในบริเวณวัด

 

๑๕.๐๐ น. ชมวัดชำนิหัตถการ(วัดสามง่าม) วัดโบราณที่สร้างขึ้นสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สักการะพระพุทธไสยาส

อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพร

 

๑๖.๐๐ น. ทัศนาวัดชัยมงคล(วัดช่างแสง) วัดโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชมพระเจดีย์ทรวดทรงแปลกตา

พร้อมสักการะพระประธานในพระอุโบสถเป็นมงคลชีวิต

 

๑๗.๐๐ น. แยกย้ายกันกลับเคหสถานด้วยความรู้และความประทับใจอย่างเต็มเปี่ยม

 

*********************************************

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม พลิก

นำชมโดย : จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (นัท)

มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

 

อัตราค่าร่วมกิจกรรม ท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

 

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา ถนนรัชดาภิเษก ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๖๐-๒๖๓๑๘๘-๓

ภายใน วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือส่ง SMS ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่ โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่าน(เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้ว แต่ไม่แจ้งยืนยันการโอนเงิน ผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมา และเป็นจำนวนกี่ท่าน ) และกรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

 

รับจำนวนจำกัด

อ้างอิงลิ้งก์ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=222078601269134&set=p.222078601269134&type=1&theater

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net