วันที่ เสาร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการจิตปัญญา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ในฐานะหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ฯ (มรว.) คลองหนึ่ง

จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้น

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วังน้อย

โดยเฉพาะ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญา 13-15 มีนาคม 2556

น่าสนใจยิ่ง

หลังเห็นภาพน้ำท่วมใหญ่

เพิ่งได้มีโอกาสไปเยือน มหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งนี้ไม่ธรรมดาครับ

มีตึกราม อาคารเรียน หลายตึกซึ่งมีหลักสูตรรวมพระสงฆ์และคฤหัสถ์

ใหญ่โต สะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูงามตาและน่าไปศึกษา

ที่สำคัญเป็นสถานศึกษา"ธรรม"ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ใหญ่ที่สุด

หลักสูตรที่น่าสนใจ http://www.mcu.ac.th/site/curriculum.php

นักศึกษาที่เป็นพระในศาสนาพุทธจากทั่วโลกมาศึกษาหาความรู้ที่นี่

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม (มจร.)

http://www.mcu.ac.th/site/in_workMcuService4.php

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มรว.)

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

ประธานกรรมการหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา (มรว.) มาร่วมกิจกรรม

 ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์ รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มรว.)

เป็นผู้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ในวันเปิดงาน

สำหรับวันแรก

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบินและสิ่งแวดล้อมศึกษา

ห้องที่สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ถ้าท่านมีโอกาสไปเยือน

แล้วจะชอบบรรยากาศ เพราะเงียบ สงบ ร่มรื่นมาก เหมาะมาก

นอกจากคณะเราแล้วยังมีกลุ่มนิสิตทันตแพทย์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อยู่อาคารหอฉันที่อยู่ติดกับอาคารที่เราไปทำกิจกรรม

ที่นอนสำหรับนักศึกษาชายในครั้งนี้อย่างที่เห็นซึ่งก็ง่ายสะดวกสบาย

หากห้องพักที่อาคันตุกะ http://www.arkantuka92.com/ ไม่เต็ม

ก็สามารถพักที่นั่นได้เช่นกัน

 

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงการพัฒนาจิตให้นิ่ง

การมีสมาธิ ให้รู้จักตัวเอง มากขึ้นไปอีก ต่างจากการเรียน

ในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมอบรมที่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด 

มีทีมงานอาจารย์และบุคคลากรในสังกัดที่คอยเสริมช่วยกัน

ดูแลนักศึกษาและกระบวนการอย่างไม่คิดว่าเป็นภารงานใคร

 มีตัวแทนนักศึกษาที่"อาสา"มาเป็น Staff ดูแลเพื่อนๆ

ซึ่งกลุ่มนี้มาจากนักศึกษาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

หรือเราเรียกง่ายๆว่า"นักเรียนการบิน"

กลับการเป็นเรื่อง การบิน และ การบิณ(ฑบาต)ที่เชื่อมกันได้

อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง เช่น พระอาจารย์อบรมเรื่องการตรงเวลา 

เห็นว่าจริงแท้เพราะหากไม่ตรงเวลาก็สามารถพลาด"เที่ยวบิน"นั้นๆได้แน่นอน

มีพระนักบวชั้งหญิงและชายจากต่างประเทศ เดินผ่านไปมา

เห็นแล้วเป็นสากลดีเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นนานาชาติทั่วไป 

ด้านข้างก็เป็นทุ่งนาของชาวบ้านขนาบทั้ง ด้านซ้ายขวาและด้านหลัง

 ห้องน้ำที่นี่ไม่มีกระจกให้ส่องครับ อย่าคิดแปลกใจ

 

วันนั้นมีกิจกรรมใหญ่  ปาฐกถาในธัมมสากัจฉาฯ

โครงการศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ (IBMC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กิจกรรม "ธัมมสากัจฉา จุดต่าง-ทางร่วม มหายานญี่ปุ่น-เถรวาทไทย : กัมมัฏฐานนานาชาติ"

โดย 2 ปราชญ์พุทธศาสน์ 2 นิกาย "พระพรหมบัณฑิต" และ พระธรรมาจารย์ คาคุฮัน อินามิ"

วันที่ 13 มีนคาคม 2556 เวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องประชุม ซี อาคารเรียนรวม  มจร. อยุธยา  

 

  ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

และคณะเลขานุการประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมเป็นองค์ปาฐกถา

ประวัติท่านอธิการ มจร.น่าสนใจยิ่งครับ http://www.mcu.ac.th/site/rector.php

ถือว่าเป็นบุญของคณะอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลากรของเรา

ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งคิดว่าไม่ง่ายนักที่จะได้เข้าร่วม 

เพราะผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นพระว่าที่พระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ประกาศ

และเผยแผ่พระศาสนาด้วยการแสดงธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่โลก

ระหว่างการปาฐกถามีล่ามแปล ให้เข้าใจถึงความลำบากในการปฏิบัติธรรม

ในประเทศญี่ปุ่น เช่น การเดินรอบภูเขาท่ามกลางหิมะเป็นะยะเวลาหลายวัน

ผมเองก็นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อและทำตาปริบๆ

นักศึกษานั่งฟังอย่างกระฉับกระเฉงในระยะแรก

หลังเสร็จกิจกรรม

ผมและดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์ขออนุญาตร่วมถ่ายภาพกับท่านพระธรรมาจารย์กกุฮาน ฮินามิ

และคณะจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ระลึกก่อนท่านเดินทางกลับญี่ปุ่น

โดยได้รับความเมตตาจาก

ท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ(ไสว)โชติโก ทำนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 

ช่วงเย็นเลยพากันไปเยือนโบสถ์กลางน้ำที่กำลังก่อสร้าง

งดงามยิ่งนัก อยากเชิญชวนเราท่านไปเยือน

กลางคืนมีกิจกรรมจุดเทียนปัญญา

นอกจากกิจกรรมฟังเทศนาฟังการอบรม ทั้งทางโลกทางธรรม

การปฏิบัติตนในปกติ ทำหน้าที่นักเรียน ลูก พี่ น้อง ในสังคมแล้ว

 

พระอาจารย์และคณะฝึกอบรมมีกิจกรรมเดินจงกลมเช้าเย็น

เพื่อฝึกจิตให้สำรวม มีสมาธิในการเรียนและการทำงานต่างๆ

กิจกรรมนี้ถือเป็นการเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

หลักสูตรทั้งทางโลกและทางธรรมประสานเป็น"หนึ่งเดียว"

หลักสูตรฝึกจิตของเราเข้าถึง"ธรรม"ลดความขัดแย้ง เห็นต่าง

สามารถปรับใช้ในกรณี"ความขัดแย้ง"สังคมไทยได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาชายหญิงยืนอยู่คนละฝั่งแล้วบอกว่าสีที่เห็นเป็นสีอะไร

ต่างคนก็ต่างมองเห็นเฉพาะด้านของตัวเองไม่เห็นด้านที่เป็นสีอื่น

ผลก็คือทำให้เกิดการทะเลาะกันอยู่ร่ำไปเพราะคิดต่างเห็นต่าง

พระอาจารย์สรุปถึงชีวิตจริงของทุกคนทั้งในครอบครัวและสังคม

นอกจากการอบรมแล้วพระอาจารย์ ยังให้ผู้อบรมส่งข้อความ

ท่านบอกว่า เป็นเสมือน"Message Box"ใน Facebook ถึงกัน

 

ขอแนะนำให้บุคลากรของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่สนใจ

ประสานไปได้ครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ในช่วงการฝึกอบรมนักศึกษาหรือท่านใดที่จะลดละเลิกอะไร

สามารถบอกผ่านพระอาจารย์วิทยากรและคณะฝึกอบรมได้

ผมเองเป็นตัวแทนขอกราบนมัสการท่านที่ได้สอนสั่งในครั้งนี้

 ส่วนหนึ่งของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8000, 0-3535-4710, 0-3535-4711 โทรสาร 0-3524-8006

http://www.mcu.ac.th/site/contact.php 

เราะเราท่านคือญาติธรรม

สาธุ

.

.

เสี่ยวไทบ้าน

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net