วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ เรื่อง สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

อ้างอิง http://www.facebook.com/events/589189291109220/

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ”

 เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ จัดโดย กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร....

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ....แต่ต้องส่งแบบตอบรับทางโทรสารภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ หมายเลขโทรสาร 0-2281-1153 , 0-2281-0382 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนที่หมายเลข 0-2628-5021 ต่อ 514-516

( ต้องติดต่อก่อน นะครับ อย่าสุ่มไปแบบไม่มีชื่อเข้าสัมมนา เพราะเกี่ยวกับเอกสารที่แจก (ดี ๆ ทุกเล่ม) เพราะรับเพียง 120 ท่านเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งแบบตอบรับอยู่ในเอกสารที่แนบครับ

 

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์”

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด

๐๙.๑๕ - ๐๙.๒๕ น. การอ่านบทกวีเทิดพระเกียรติ “สมเด็จครู”

โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

๐๙.๒๕ - ๑๐.๒๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมเด็จครู”

โดย ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๐.๒๕ - ๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานด้านภาษาและวรรณกรรม”

วิทยากร : ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน

ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาเนินรายการ : นายวัฒนะ บุญจับ

สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานสถาปัตยกรรม”

วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์มาณพ อิศรเดช

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ : นายวสุ โปษยานนท์

สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานประณีตศิลป์”

วิทยากร : นายวรวินัย หิรัญมาศ

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายนิยม กลิ่นบุปผา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างสิบหมู่) กรมศิลปากร

ดำเนินรายการ : นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศกับการดนตรี”

วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผศ.ถาวร สิกขโกศล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและดนตรีไทย

ดาเนินรายการ : นายอานันท์ นาคคง

ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานด้านการละคร”

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิต

ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ

ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดาเนินรายการ : นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ

สานักการสังคีต กรมศิลปากร

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. การแสดงดนตรีและละคร “ดึกดำบรรพ์”

วิทยากร : นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโขน ละคร กรมศิลปากร

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์

ผู้อานวยการสานักการสังคีต กรมศิลปากร

คณะนาฏดุริยางค์และนาฏศิลปิน กรมศิลปากร

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. ถาม - ตอบ ประเด็นทางวิชาการ

วิทยากรดาเนินรายการ : นายบุญเตือน ศรีวรพจน์

นายวัฒนะ บุญจับ

สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น พิธีปิดการสัมมนา

เครดิต สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

"อ่านเอกสารโครงการ" ตามลิ้งก์

http://www.literatureandhistory.go.th/files/news/chaophanaris.pdf

 

 

 

 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net