วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“Search Engine API Documentation”


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ งานวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและประเทศนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน โดยจัดส่งนักศึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสร้าง เครือข่ายทางวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทกรีฑาหญิง

ในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช วโรกาสกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน โดยเฉพาะ ด้านการบิน ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการบิน ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา จนทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาด้านการบิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทรงมีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่าง ๆ ทั้ง อากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป หลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธ หลักสูตร การฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัว หลักสูตรเครื่องบินขับไล่ชั้นสูง ณ ฐานทัพอากาศ วิลเลียมส์ มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัด หลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงกับเครื่องบินขับไล่ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตร การบิน ในฐานะนักบิน โบอิ้ง ๗๓๗ - ๔๐๐ ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตันจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และทรงรับ ตำแหน่งนักบินที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาพหนึ่งของพระองค์ที่ยังคงประทับใจในสายตาของพสกนิกรชาวไทยอย่าง มิรู้ลืม คือ ภาพที่พระองค์ทรงทำการบินในฐานะกัปตัน บนเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๔๐๐ ชื่อ ศรีสุราษฎร์ ในเที่ยวบินพิเศษ มหากุศล ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้ โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนพระองค์ได้รับการถวายพระสมัญญานาม ให้เป็น เจ้าฟ้านักบิน พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

ด้วยพระวิริยะ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในด้านการบิน ซึ่ง ถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อด้านการทหารและการบินพาณิชย์ และด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจ การบิน แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการบิน

 

Search Engine API Documentation


 

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net