วันที่ จันทร์ เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เยาวชนสิ่งแวดล้อม


เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า

 

         เพราะเชื่อว่า เยาวชน ในวันนี้ คือ ต้นกล้าที่จะเติบใหญ่ในภายภาคหน้า ผู้ใหญ่ใจดี จากองค์์การเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มูลนิธิสยามกัมมาจล ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือที่คุ้นหูในนาม RECOFTC สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park, มูลนิธิสยามกัมมาจล, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS, มูลนิธิกองทุนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดค่าย เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า  เพื่อเป็นสะพานให้เยาวชนทั้งเยาวชนในเมือง และนอกเมืองได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้ิอมภายในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

น้องเยาวชนร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "หนังสือพิมพ์ของฉัน"

 

         จากกิจกรรมในครั้งนี้ น้อง ๆ ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกับทรัพยากรของคนในชุมชนเมือง 4 ชุมชน ย่าน"บางลำพู-ป้อมพระสุเมรุ" เพื่อให้น้อง ๆ เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากวิถีคลองสู่การสัญจรด้วยถนน ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนจากตลาดเก่าสู่เส้นทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้าย่านถนนพระอาทิตย์  การจัดการฟื้นฟูลองบางลำพู โดยประชาคมบางลำพู

  

บรรยากาศโดยรอบสวนสันติชัยปราการ

         สำหรับวันนี้น้อง ๆ แบ่งกลุ่มออกเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มเรียนรู้เรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชุมชนย่านบางลำพู ศึกษางานหัตกรรมพื้นบ้านของชุมชน เครื่องทอง เครื่องถม  กลุ่มเรียนรู้ในเรืิ่้่องของเศรษฐกิจ และกลุ่มสุดท้ายจะเรียนรู้เรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาเส้นทางการคมนาคมสมัยก่อนที่เคยอาศัยเรือเป็นยานพาหนะในการเดินทาง ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 2 ฝากฝั่งคลองบางลำพู ล่องเรือยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหากาฬ 

        ถึงแม้แสงแดดจะจ้า แต่กลุ่มน้อง ๆ เยาวชนก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตา ตั้งแถวเดินตามผู้นำชุมชนเดินลัดเลาะตามตรอก ซอก ซอย เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนเมือง ที่แตกต่างจากการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมชนบทมาก โปรแกรมการออกเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจดี จากชุมชนย่านบางลำพู ร่วมกันเล่าเรื่องราวจากอดีต มาจนถึงปัจจุบันให้เยาวชนได้รู้จักกับชุมชนย่้านบางลำพูมากขึ้น จากนั้นจึงแยกย้ายศึกษาประวัติความเป็นมาตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ข้างต้น

          ในส่วนตัวผู้เขียนนั้นได้ติดสอย ห้อยตามกลุ่มที่ 3 ไปศึกษาวิถีชีวิตของคนชุมชนริมน้ำ นั่งเรือศึกษาสภาพสองฝากฝั่งชุมชนย่านบางลำพู โดยมีพี่กบ นายธวัชชัย วรมหาคุณ คอยให้ความรู้ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางน้อง ๆ ได้ร่วมกันทำจิตอาสา โดยการเทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง พร้อมกับร่วมกันให้อาหารปลา เพื่อให้น้อง ๆ ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์คลองย่านชุมชนบางลำพู

         น้อง ๆ นั่งเรือศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ 

พี่กบ นายธวัชชัย วรมหาคุณ ให้ความรู้ตลอดการเดินทาง

          จากชุมชนย่านบางลำพูไปจนถึงชุมชนป้อมมหากาฬ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเกือบชั่วโมงกว่า เมื่อเดินทางมารวมตัวกันที่สวนสันติชัยปราการอีกครั้ง พี่ ๆ ร่วมกันกำหนดโจทย์ให้น้อง ๆ สร้างหนังสือพิมพ์ขึ้นมา 1 ฉบับ โดยให้น้อง ๆ ร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง ทั้งจากการศึกษาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนั้นน้อง ๆ ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง ในเรื่องของเศรษฐกิจน้อง ๆ ได้เรียนรู้อะไร นำมาเล่าผ่านการทำหนังสือพิมพ์ ซึ่งจากการตั้งโจทย์นี้ทำให้น้อง ๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง และทัศนคติที่มีต่อชุมชนเมือง

น้อง ๆ  รวมกลุ่มช่วยกันระดมความคิดจัดทำหนังสือพิมพ์เพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ย่านชุมชนบางลำพู

น้อง ๆ ตัวแทนกลุ่มร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

         นอกจากน้อง ๆ จะเต็มอิ่มไปกับความรู้จากวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองแล้ว น้อง ๆ ยังอิ่มท้องตามไปด้วย เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีชุมชนย่านบางลำพู ร่วมด้วยช่วยกันทำกับข้าวทั้งคาวหวาน มาให้น้อง ๆ ในค่ายเยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า ได้ทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ก่อนที่จะทยอยกันขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับที่พัก แม้เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติที่มีต่อสังคมเมืองแล้ว สิ่งหนึ่งที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นคือ การที่เยาวชนร่วมกันลุกขึ้นมาฟื้นฟูชุมชนที่ตนเองอยู่ การที่เยาวชนต่างตระหนักเห็นถึงปัญหาที่ชุมชนที่ตนอยู่ และพบว่าหากเราทีอาศัยอยู่ในชุมชนยังนิ่งเฉย แล้วใครกันที่จะลุกมาพัฒนาบ้านเกิด /ชุมชนของเรา

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net