วันที่ พุธ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

GM มี บทบาท และ หน้าที่ อะไร


 

GM ทำหน้าที่อะไร ...

มีโอกาสตอบคำถามและให้ความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทท่านกำลังมองหาผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการทั่วไปอยู่ เปิดกิจการมาระยะหนึ่ง การดำเนินงานผลิตในประเทศไทย ต้องการได้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบกิจการ การดำเนินงานผลิตทั้งหมดที่ในเมืองไทย และแน่นอน ต้องเป็นคนไทย ท่านขอทราบความคิดเห็นว่า ในเมืองไทยนั้นคำว่า  Operation Manager,  Factory Manager, General Manager  มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่หลัก ๆ อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้สรรหาบุคคลากรมาร่วมงานได้ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งความคิดตนเองนั้น คิดว่าการมอบหมายหน้าที่ของ Managers  ในแต่ละองค์กรก็แตกต่างกันไปแล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน บางบริษัท ก็มีแต่ชื่อตำแหน่งแต่ความรับผิดชอบดูไม่เหมือนจะเป็น  Managers มีมากมายในประเทศไทยของเรา


ดังนั้น การสรรหาบุคคลากรมาเป็นผู้บริหารและดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานผลิตหรือ บริการ ในประเทศไทย ควรจะดูที่ประสบการณ์หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมา มากกว่าดูตำแหน่งเดิมที่เคยดำรงมา... 

จึงขอเสนอแนะ ต่อไปว่าหน้าที่ของ General Manager ที่จะประจำในประเทศไทยควรมีหน้าที่หลักอยู่   7 อย่าง ตามหลักการของ  "Luther Gulick" in Operation Management  ซึ่งคิดว่าหลักการนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอ (Classical Theory in Operation Management) และสิ่งสำคัญคือ ขอบเขตอำนาจที่ได้รับ ก็ต้องสามารถตอบสนอง และ ผลักดันให้สามารถทำหน้าที่หลัก   7  อย่างสำเร็จลุล่วงลงได้ หน้าที่หลักที่กล่าวถึง ได้แก่ (POSDCoRB)

P- Planning 

การวางแผน การจัดวางโครงการและ แผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบว่า ต้องการทำ อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จะให้ใครเป็นผู้ทำ ทำร่วมกับใคร และต้องการผลสำเร็จออกมาอย่างไร

O-Organizing 

การจัดองค์กร ได้แก่ การแบ่งงาน การกำหนดส่วนงาน และจัดทำโครงสร้างขององค์กร การกำหนดตำแหน่งงาน ต่างๆพร้อมขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอย้ำว่าต้องชัดเจน (หากไม่ชัดเจน การบริหารงาน ต่อไปจะยุ่งยากขึ้นตามลำดับ เมืองานมากขึ้น)

S-Staffing

การจัดการกับบุคคลากรในองค์กร การจัดอัตรากำลัง การสรรหา อย่างพอเพียง การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน การพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพที่สามารถทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้แบบยั่งยืน

D-Directing

การอำนวยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรประสพความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ การทำหน้าที่ในการตัดสินใจ สั่งการ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานให้ใช้ความรู้ความาสามารถอย่างเต็มที่เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Co- Coordinating

การประสานงานเพื่อให้ทุกส่วนสามารถทำงานร่วมกันให้ประสานสอดคล้องกันและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

R- Reporting

การรายงาน การรับฟัง ผลการปฏิบัติการขององค์กร (แบบ 360 องศา) จากพนักงานทุกระดับและทุกทาง  ทั้งจากบนลงล่าง และ จากล่างขึ้นบน เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานส่วนต่าง ๆว่าสามารถดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด การรายงานมีความสำคัญ ถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย

B- Budgeting

การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชี  การตรวจสอบ การควบคุมด้านการเงินซึ่งการจัดทำงบประมาณ ถือว่าเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะนำปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว

 จากบทบาทหน้าที่ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นงานหลักที่ GM ต้องจัดการ และ นำผลสำเร็จออกมาให้ได้ ในการดำเนินงานแต่ละวันของ GM ส่วนการจะวางระบบหรือ ระยะเวลาของการรายงานผลอย่างไรนั้น แล้วแต่ความสามารถของ GM แต่ละคน แต่ตำแหน่งนี้ก็ยังมีปัญหาบางด้านที่แอบแฝงเช่น บางคนอาจเชี่ยวชาญด้าน Engineer ก็จะเน้นด้านการผลิต หรือ เทคนิค ด้านการจัดการอื่นๆ อาจไม่สนใจเพราะตนเองไม่เชี่ยวชาญ ถือว่ามีพนักงานรับผิบชอบอยู่แล้ว ก็ปล่อยผ่านไป การบริหารงานก็จะเอียงกะเท่เร่ ส่วนนี้เกิดจากการ สรรหาบุคลากร อาจด้วยปัญหาที่องค์กรกำลังประสบอยู่ในขณะนั้น ทำให้การตัดสินใจในการ สรรหาตัว GM มองไม่รอบด้าน เน้นไปที่เก่งด้านใดด้านหนึ่งที่องค์กรกำลังต้องการ  แต่หากเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของตำแหน่ง GM การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค อาจไม่ต้องสรรหาคนมีฝีมือด้าน engineering โดดเด่น ก็เป็นได้ค่ะ

โดย แพทพิรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net