วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การร้องเพลง ฟังเพลงธรรมะกับการสวดมนต์ ฟังธรรม สนทนาธรรม


การร้องเพลง ฟังเพลงธรรมะกับการสวดมนต์ การฟังธรรม การสนทนาธรรม.......
avatar ชัย แสงทิพย์ 085-1637455

แต่งเพลง ร้องเพลงธรรมะ ต่างกับเพลงทั่วๆไปอย่างไร?

และเปรียบเทียบกับการสวดมนต์ หรือการฟังธรรม การสนทนาธรรมได้หรือไม่ ประการใด?

เพลงแสงทิพย์ต่างกับเพลงทั่วๆไปอย่างไรในคำร้อง ทำนอง เนื้อหาสารธรรมที่เป็นประโยชน์ในทางจิตวิญญาณ?

 
 
 
 
Ball ST (Fb)
ความแตกต่างระหว่างการสวดมนต์กับการร้องเพลงธรรมะ คือ การสวดมนต์ต้องใช้กำลังใจสวดให้จิตเป็นกำลังสมาธิ โดยไม่มีดนตรี ไม่มีทำนองประกอบ ซึ่งสวดกันทั่วไป แต่การร้องเพลงธรรมะ จะมีการแสดงพลังเสียง หรือใช้ดนตรีประกอบ ใช้ความรู้สึกภายใน หรือใช้เสียงเปล่งออกมาตามทำนอง สุดแล้วแต่ท่านจะชื่นชอบวิธีใด แต่สุดท้ายต้องทำกำลังใจให้เข้าถึงจิตที่สะอาดสว่างใสเป็นจิตพุทธะ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรือเราจะถือว่าการร้องเพลงธรรมะ เป็นการภาวนา หรือการสวดมนต์ก็ย่อมได้ ขึ้นอยู่ว่าท่านจะใช้วิธีใดในการทำจิตของท่านให้มีพระรัตนตรัยหรือพระศาสนาองค์ใดใด……….
ความแตกต่างของการสวดมนต์กับการสนทนาธรรมคือ
การสวดมนต์คือการภาวนานึกถึงพระท่าน ทำกำลังใจให้ถึงพระท่าน ส่วนการสนทนาธรรม ถือได้ว่าเป็นการได้ถาม - ตอบก่อให้เกิดปัญญาบารมี ทั้งยังเป็นการภาวนาไปในตัวได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ๆ ได้ผลทำให้จิตสว่างใสอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก
คุณประโยชน์ที่สุดของมโนมยิทธิญาณ คือการยกจิตขึ้นไปอยู่ในพระวรกายพระจอมไตรบนพระนิพพาน คุณประโยชน์ของแสงทิพย์นิพพานฌานทำให้จิตสะอาดปราศจากความเศร้าหมอง เข้าใจโลกุตตรธรรมโดยเร็วไว เพื่อเข้าถึงพระนิพพานอย่างรวดเร็วที่สุด ทำให้มีกำลังแห่งมโนมยิทธิญาณอันสูงสุดดีเลิศเข้าถึงโลกุตตรธรรมนิพพานเป็นหัวใจของอภิญญาเล็กและอภิญญาใหญ่ได้ชัดแจ้งที่สุด โดยเฉพาะ อาสวะขยญาณ อภิญญาที่ทำให้หมดกิเลส และมีการทรงบารมีทั้งสิบได้อย่างครบถ้วน
เหตุผลที่เกิดมาบนโลกนี้ คือ การได้เรียนรู้ว่าสามโลกเป็นของชั่วคราว พระนิพพานอมตะ และการตอบแทนแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา พระรัตนตรัย และผู้มีคุณทั้งหมด เพื่อทำงานพระศาสนา และแผ่เมตตาให้ทุกท่านกลับบ้านพระนิพพาน เข้าถึงจิตพุทธะเดิมแท้ เป็นพระอรหัตตผล ทำตามหน้าที่ทางโลก และทางธรรมให้สำเร็จลุล่วงให้สมกับเป็นศากยบุตรชิโนรสของพระผู้มีพระภาคเจ้า
การสวดมนต์สามารถเป็นอุปจารฌานได้ หรือถ้ามีสมาธิเข้มข้นก็เป็นฌานได้เช่นกัน
การร้องเพลงธรรมะก็สามารถทำให้เป็นฌานสี่ใช้งานได้ง่ายมาก
แสงทิพย์นิพพานคือโลกุตตรฌาน หรือฌานในพระนิพพานนั่นเอง เป็นฌานสูงสุดวิมุติสุขที่สุด ดียอดเยี่ยมล้ำเลิศที่สุด มีค่าประมาณมิได้
พระพรหมร้องเพลงแผ่เมตตาเป็นปกติอย่างไพเราะในธรรมของพระศาสดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพรหมอริยเจ้า
เพลงธรรมะสามารถนำทุกท่านเข้าสู่พระนิพพานได้อย่างรวดเร็ว เพราะในเพลงธรรมะ มีศีล สมาธิ ปัญญา วิปัสสนาญานครบถ้วน และทำให้จิตเบิกบานในธรรมได้อย่างง่ายดายมาก
เพลงที่เป็นโลกิยธรรม ที่ทำให้หลงในกิเลส ตัณหา อวิชชา อุปาทาน อกุศลกรรม สังโยชน์สิบ ทำให้ลงไปอบายภูมิ โดยเฉพาะเพลงที่ทำให้ติดใน บ่วง แห่งไฟโทสะ โมหะ ราคะ โลภะ .... นั่นเอง
ลูกขอกราบโมทนาบุญและแสดงความเคารพอย่างสูงแด่ คุณแม่เกษร ที่เมตตาถามปัญหาธรรมะจากแดนพระนิพพาน และสละเวลามาสั่งสอน เพื่อยังให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้โมทนาบุญกับพลังแสงทิพย์นิพพานแห่งองค์พระบิดาเจ้าที่พระเมตตาประทานอภิญญาใหญ่ง่าย ๆ ให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทุก ๆ พระองค์ซึ่งได้โปรดพระเมตตาประทานอภิญญาเล็กคือมโนมยิทธิให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ ลูกนั้นมีปัญญาน้อยจึงมิอาจตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามพระประสงค์ของพระผู้มีพระคุณได้ หากลูกนั้นได้ตอบคำถามหรือแสดงธรรมะใดผิดพลาดไปในประการใด ด้วยการตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอองค์พระบรมธรรมบิดา พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ พระอริยเจ้าทั้งหลาย พร้อมคุณแม่เกษรครูบาอาจารย์เป็นที่สุดได้โปรดเมตตาให้อภัยต่อลูกด้วยเทอญ เพราะลูกได้ทราบว่าทุกครั้งที่คุณแม่สอนธรรม หรือถามปัญหาธรรม มิใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่ได้ทราบ แต่สรรพสัตว์ทั้งสามโลก โดยเฉพาะ เทพพรหม พระอริยเจ้าชั้นสูงได้รับทราบโดยทั่วกัน ด้วยพลังแสงทิพย์นิพพานที่คุณแม่และทุก ๆ ท่านได้ช่วยกันแผ่เมตตาไปทั่วอนันตจักรวาล ดังนั้นที่ลูกได้เข้ามาตอบนี้ เพื่อเป็นการโมทนาสาธุการกับธรรมะอันยิ่งใหญ่แห่งแสงทิพย์นิพพานที่จะนำทุก ๆ ท่านเข้าถึงธรรมอันวิมุติเร็วไว
ขอบุญบารมีที่ลูกได้แสดงความเคารพนี้เป็นพลวปัจจัยให้ลูกหลาน และสรรพสัตว์ทั้งสามโลกเข้าถึงธรรมแห่งพระนิพพานโดยฉับพลันทันใดในชาติปัจจุบันนี้เทอญ..... นิพพานปัจจโยโหตุ สัมปจิตฉามิ สัมปติจฉามิ ขีณาสวาอนิยตา นิพพานังปรมังสุขัง สาธุ นะมะพะธะ นะโมพุทธายะ... พลังพระเปิดโลกทั้งสาม... โอมแสงทิพย์อริยธรรม โอมแสงฉัพพรรณรังสี...See More

 

 

· · · about an hour ago

 

 

 

ผู้ตั้งกระทู้ ชัย แสงทิพย์ 085-1637455 (chaisangthip-dot-com-at-gmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-09-05 20:02:48 IP : 58.8.137.77

     [1]
ความเห็นที่ 1 (3299183)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar พุทธญาณ
image

หลวงพ่อพระอาจารย์ประยุทธ ธัมมยุตโต ท่านบอกว่า

การฟังเพลง-ถ้าฟังด้วยความมีสติ ฟังให้เห็นเป็นธรรมะก็มีประโยชน์ โดยเราจะต้องพิจารณาให้ดี อย่าฟังด้วยความหลงใหลเพลิดเพลิน จนทำให้เกิดอารมณ์สนุก อารมณ์เศร้าจนเกินไป

-เราต้องฟังให้รู้ว่า เสียงนั้นเกิดจากอะไร สิ่งใดมากระทบกันจนเกิดเป็นเสียง เนื้อเพลงแต่งให้ร้อง เขามุ่งให้เกิดประโยชน์และความหมายอย่างไร

-ในคำว่า"รัก"อย่างเดียวกัน เป็นความสุขก็มี ทุกข์ก็มี บางเสียงก็ไม่เป็นเพลง เช่น เสียงด่า แต่จะเป็นเสียงอะไรก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เช่นเดียวกับสิ่งอื่น เช่น รูป รส กลิ่น จะได้เห็นว่าแท้จริง"ไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง" นี่แหละฟังให้เป็นธรรมะ.......

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธญาณ (buddhayan-dot-tha-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-22 14:44:04 IP : 58.8.138.28

จาก www.buddhapoem.com / เนิน นราธร

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net