วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

... บุญนั้นท่านได้แต่ไรมา ..บุญนั้นได้โดย. หิ้วตะกร้าเข้าวัดทำบุญ...


..  บุญนั้นท่านได้แต่ไรมา ..บุญนั้นได้มาโดย... หิ้วตะกร้าเข้าวัด..ทำบุญ.

วันวิสาขบูชา....ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกันทำบุญ
บุญ คือ การชำระล้างกิเลส....วันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่ ครอบครัวของฉัน
ได้ร่วมทำบุญกัน ในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญเดือนวิสาขะชาวพุทธถือว่า
 เป็นวันสำคัญทางศาสนา เรียกการบูชาในวันนี้ว่า"วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า
" การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 3 เหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า และเป็น
จุดเริ่มต้นของพุทธศาสนา ตามรายละเอียดพุทธประวัติ ข้างล่างนี้

http://www.oknation.net/blog/stang1/2013/05/23/entry-1

พุทธศาสดา การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้า  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ .

.

.

ข้าพเจ้าและครอบครัว
ขอน้อมระลึกถึง.....พระปัญญาธิคุณ
ขอน้อมระลึกถึง .... พระจริยาธิคุณ
ขอน้อมระลึกถึง.... พระกรุณาธิคุณ
... ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า...

.

.

.

เช้าวันนี้ในฐานะพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดประชารังสรรค์ วัดที่อยู่ใกล้บ้าน
พบพุทธศานิกชนมากมาย ผู้เฒ่าผู้แก่ ชายหนุม หญิงสาว เด็กน้อย มาร่วมกันทำบุญชำระกิเลสมากมาย

ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน คงสงสัยว่าทำไมต้องมาทำบุญตักบาตร กันด้วย
การทำบุญ.. เพื่อชำระกิเลส และน้อมระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนสั่ง และอบรม ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

.

.

การตักบาตร.. เพื่อให้น้อมระลึก ทานอันประเสริฐ ลดความตระหนี่ถี่เหนี่ยวในจิตใจ
การเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นทานบริสุทธ์ ทั้งผู้ให้ ของที่ให้ และผู้รับ
มีความบริสุทธ์ ผู้ให้ ก้อให้ด้วยความเต็มใจ /ของทีให้ .. ก้อเกิดจากความตั้งใจจัดหามา
ส่วนผู้รับ.. ก้อเต็มใจรับเพื่อก่อประโยชน์ต่อไป...

.

.

การน้อมระลึกถึง คุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
น้อมจิตระลึกกล่าวตนเป็นพุทธมามะกะ ด้วยวาจาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
การน้อมระลึกถึง ศีล ที่ยังไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ปุถุชน ให้อยู่ในกรอบของความดีงาม
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ หรือบางครั้งเราเรียกว่า "การรับศีล"
แม้ว่า ... ในการดำรงชีวิตจะมีการกระทำละเมิดศีลอยู่เนือง ๆ ก้อตาม การน้อมระลึกถึง
"ศีล" ไว้ในจิตใจ เวลาจะการกระทำความไม่ดีทั้งหลาย ยังระลึกได้บ้างไม่มากก้อน้อย

การรับเบญจศีล แปลว่า ศีล ๕ ได้แก่..
๑.ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน
 การทำร้ายร่างกายคนและสัตว์
๒.อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๓.กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔.มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการพูดเท็จ
๕.สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

..การจะเป็นคนนั้นเต็มคน จะต้องเป็นผู้ที่มีเบญจศีล เป็นหลักขั้นพื้นฐานในการดำรงอยู่ของมนุษย์..

.

.

.

การฟังเทศน์... เพื่อน้อมระลึกพระธรรมอันเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ไว้
เป็น ธรรมในการดำเนินชีวิต ..คำสั่งสอน ที่ทรงตรากตรำสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง
ควรน้อมเข้ามาใส่ใจ และปฏิบัติ ให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล

 

การอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เรากระทำ เป็นการเมตตาต่อกันและกัน ให้ความเมตตา
ความรู้สึกดี ปราถนาดีต่อผู้อื่น และเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็ควรร่วมยินดี
การร่วมยินดีที่กระทำบุญอันประเสริฐ ขจัดความอิจฉาริษยาในจิตใจเราลงไปได้
ส่วนใหญ่เราจะกล่าวคำว่า "อนุโมทนา สาธุ" มีความยินดียิ่งแล้วกับบุญที่ท่านได้กระทำ

.

การรับพร.. เป็นกำลังใจให้น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไว้ ว่า
ไม่ว่าจะทำการอะไร คุณอันประเสริฐที่เราท่านปฏิบัติกันอยู่ จะเป็นเกราะป้องกันภัย
ความไม่ดีงามไว้ มีสติระลึกอยู่เสมอ .. การรับพรจากพระสงฆ์ เหมือนการตอกย้ำในจิตใจ
ว่าจะกระทำการสิ่งใด ถ้ากระทำดีแล้ว ผลของกรรมดีจะบังเกิด ไม่ว่า ทางกาย วรรณะ
สมบัติ และกำลัง....

.

ฉะนั้น ไม่ว่าวันไหน ๆ ควรน้อมระลึกถึงการทำบุญ ชำระล้างจิตใจให้เป็นประจำสม่ำเสมอ
ไม่ให้จิตใจตกไปสู่โลกที่ชั่ว โลกที่ชั่ว คือ อบายภูมิ 4 (สัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก อสูรกาย)
ยังคงไว้ ถึงความเป็นมนุษย์ ที่สามารถอบรมได้ ขจัดสิ่งไม่ไดีออกจากจิตใจได้เสมอ
แม้จะน้อยนิด แต่ทำวันนิด สิ่งไม่ดีที่บังเกิดในจิตใจ คงละลายหายไปบ้าง


และในวันนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญควรน้อมระลึกถึง
.....พระปัญญาธิคุณ .... พระจริยาธิคุณ.... พระกรุณาธิคุณ
ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอน เราคงไม่ได้เห็น ธรรม ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ

.

.

วันหนึ่งของชีวิตในฐานะ... พุทธศาสนิกชน

โดย สตังค์

 

กลับไปที่ www.oknation.net