วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์


 

ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ 

 

                      ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้มนุษย์จะใช้ท่าทางประกอบการพูด  หรือ

  ในบางครั้งจะมีการแสดง    สีหน้า  ความรู้สึก   เพื่อเน้นความหมายและโน้มน้าว  

    ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมประกอบคำพูดนั้นๆ  ในการแสดงนาฏศิลป์ได้นำเอาท่าทาง

  เป็นธรรมชาติเหล่านี้มาพัฒนา    มาประดิษฐ์ให้เป็นภาษาทางนาฏศิลป์ที่ใช้เป็น

     ภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่ต้องอาศัยอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

      แสดงออกมาเป็นท่าทางที่มีความงดงามวิจิตรกว่าท่าธรรมดาให้เข้ากับการขับร้อง 

      ดนตรี  และเพลง โดยอาศัยหลักความงามของศิลปะทำให้เกิดเป็นท่ารำที่สวยงาม

ที่ใช้สื่อความหมายแทนคำพูด

 

 

 

ความหมายของภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์

 

                    ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงออกด้วยท่าทางการร่ายรำ

          แทนคำพูดที่มีความหมายตามบทร้อง  บทเจรจา  และบทพากย์  นอกจากนี้

          ยังมีคำอื่นๆ ที่มีความหมายนลักษณะเดียวกัน ได้แก่  ภาษาท่า  การตีบท 

          การรำตีบท  การใช้บท  การรำบท  เป็นต้น

 

               อมรา  กล่ำเจริญ   (2535, 108 )  กล่าวว่า   ภาษาท่า  หมายถึง  ภาษา

           ทางนาฏศิลป์เสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศัย

           ส่วนประกอบอวัยวะของร่างกาย แสดงออกมาเป็นท่าทาง  เป็นสื่อให้ผู้ชม

           สามารถเข้าใจได้

              

               สุดใจ  ทศพร , โชดก  เก่งเขตรกิจ  (2533, 78)  กล่าวว่าการรำทำบท 

            หมายถึง การแสดงท่าทางแทนคำพูด

 

               ภาษาท่า  คือ ภาษาทางนาฏศิลป์  ที่แสดงท่าทางแทนคำพูด 

           เป็นสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้

 

 

 

ประเภทของภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์

 

                 การแสดงออกเป็นภาษาท่านาฏศิลป์อาจจำแนกออกได้  ดังนี้

 

              1. ท่ารำที่ใช้แทนคำพูด  เช่น  ฉัน  เรา ท่าน เธอ  เรียก  ไป  มา รับ

                ปฏิเสธ ที่นี้  ส่ง  ฯลฯ

             2. ท่ารำแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบท   เช่น  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  

               เกี้ยวพาราสี  เล้าโลม   กราบ  ไหว้  แปลงกาย  ฯลฯ

             3. ท่ารำแสดงอารมณ์ภายใน   เช่น  ดีใจ  เสียใจ  โกรธ  รัก   ร้องให้  ฯลฯ

             4.  ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะ  เช่น  ความสวยงาม 

               ความยิ่งใหญ่   ความเจริญรุ่งเรือง  ฯลฯ

             5.  ท่ารำที่ใช้แสดงการเลียนแบบกิริยาของสัตว์  เช่น  นก  ปลา  ม้า 

               ช้าง  ฯลฯ

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net