วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สรุปภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์


 

 

 

สรุปภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์

 

 

                                  ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้มนุษย์จะใช้ท่าทางประกอบการพูด 

            จะมีการแสดงสีหน้า   ความรู้สึก   เพื่อเน้นความหมาย   ทำให้เกิดอารมณ์ร่วม

            ประกอบคำพูดนั้นๆ  ในการแสดงนาฏศิลป์ได้นำเอาท่าทางเป็นธรรมชาติเหล่านี้

            มาพัฒนา  มาประดิษฐ์ให้เป็นภาษาทางนาฏศิลป์ที่ใช้เป็นภาษาพูดโดยไม่ต้อง

            เปล่งเสียงออกมา  อาศัยอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เข้ากับการขับร้อง 

            ดนตรี  และเพลง โดยอาศัยหลักความงามของศิลปะ   ทำให้เกิดเป็นท่ารำที่

            สวยงามที่ใช้สื่อความหมายแทนคำพูด

 

 

                                           ความหมายของภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์

 

               ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงออกด้วยท่าทางการร่ายรำ

               แทนคำพูดที่มีความหมายตามบทร้อง  บทเจรจา  และบทพากย์  นอกจากนี้

               ยังมีคำอื่นๆ  ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน ได้แก่  ภาษาท่า  การตีบท 

               การรำตีบท  การใช้บท  การรำบท  เป็นต้น

              

 

                                                 ประเภทของภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์

 

               การแสดงออกเป็นภาษาท่านาฏศิลป์อาจจำแนกออกได้  ดังนี้

 

                 1.  ท่ารำที่ใช้แทนคำพูด  เช่น  ฉัน  เรา ท่าน เธอ  เรียก  ไป  มา รับ

                  ปฏิเสธ   ที่นี้    ส่ง    ฯลฯ

 

                 2. ท่ารำแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบท   เช่น  ยืน  เดิน   นั่ง  นอน  

                  เกี้ยวพาราสี  เล้าโลม  กราบ  ไหว้  แปลงกาย  ฯลฯ

 

                 3.  ท่ารำแสดงอารมณ์ภายใน   เช่น  ดีใจ  เสียใจ  โกรธ  รัก   ร้องให้  ฯลฯ

 

               4.  ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะ  เช่น ความสวยงาม 

                    ความยิ่งใหญ่  ความเจริญรุ่งเรือง  ฯลฯ

 

                  5. ท่ารำที่ใช้แสดงการเลียนแบบกิริยาของสัตว์  เช่น  นก  ปลา  ม้า  กุ้ง

                     หอย  ปู  ฯลฯ

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net