วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อครูชีวะ....อยากจะเป็นประติมากร


วันนี้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา

เรื่องการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ : พิพิธภัณฑ์เพื่อนครู

เพราะความอยากรู้จักเรื่องราวของจังหวัดนครปฐมให้มากขึ้น จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

๑ ใน ๔๔ แห่ง ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  ที่จะนำเสนอเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมของคนไทย

จะได้เห็นเรื่องราวของคนในท้องถิ่นตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันจากหลักฐานที่สำรวจขุดค้นทางโบราณคดี

เพื่อกลับมาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์เพื่อเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนรรมของชาติต่อไป

.

.

วัดพระปฐมเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าโบราณ

หลักฐานที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย แสดงให้เห็นว่า นครปฐมเป็นศูนย์กลางสำคัญของ"อาณาจักรทวารวดี"

ภาพถ่ายของพระปฐมเจดีย์ เมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมา  

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๖  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔)

ทรงโปรดให้บูรณะโดยก่อเจดีย์ทรงลังกาครอบทับองค์เจดีย์เดิม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีทอง

อาณาจักรทวารวดี รุ่งเรืองอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในดินแดนสุวรรณภูมิ

ซึ่งอาขหมายถึงภาคกลางของประเทศไทย  ได้แก่ นครปฐม  ลพบุรี ราชบุรี เป็นต้น

อาณาจักรทวารวดี เป็นช่วงต่อของความเจริญจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์  เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์

ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรืื่องศาสนาพุทธ  ในช่วงระยะระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระปฐมเจดีย์  ที่อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์

เป็นที่รวมแห่งโบราณวัตถุ ศิลปะทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ให้เรื่องราวของคนในวัฒนธรรมทวารวดี ทั้งในเรื่องการเมือง การปกครอง ศาสนา และวิถีชีวิต

ประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูป แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ใกล้เคียงกับศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น

ขณะเดียวกันยังมีประติมากรรมที่แสดงให้เห็นรูปแบบการแต่งกาย  การใช้เครื่องประดับของคนในยุคกว่าพันปีมาแล้ว

 

(ภาพพระปฐมเจดีย์   จากห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์)

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้

และการทำสื่อการเรียนรู้หนึ่งที่น่าสนใจ  คือการทำปูนปั้นจากวัสดุที่เตรียมให้เป็นแป้งข้าวโพด เกล็ดขนมปัง และกาว

ในเวลาเพียงสั้นๆ  ที่ประติมากรจากกรมศิลปากร คุณโสภิต พุทธรักษ์ และคณะ ได้แนะนำการทำปูนปั้นอย่างง่ายๆ

ผลก็ปรากฏดังที่เห็นต่อไปนี้....

นวดแป้งข้าวโพด เกล็ดขนมปัง และกาวลาเทกซ์ อย่างละ หนึ่งส่วน เข้ากันดี จนเนื้อเนียนนุ่มไม่ติดมือ

ประติมากรรมสมัยทวารวดี ในพิพิธภัณฑสถาน ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง

 

วันนี้ขอยืนเทียบฝีมือกับประติมากร จากกรมศิลปากร  สักหน่อย

ได้รับคำชมว่า   รูปปูนปั้นที่ทำจัดอยู่ในประเภท"ฮา" พอได้อยู่

.

.

 พิซซ่า

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดย พิชช่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net