วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนทวารวดี .....ที่นครปฐม


 

หลังจากได้รับความรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

“บรรพชน  คนทวารวดี”  อันเป็นประวัติศาสตร์  ของนครปฐม

เพียงแค่เดินข้ามถนนจากโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  เข้าไปในถนนขวาพระ  ขององค์พระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์  ก็พร้อมนำเข้าสู่ ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐมในแต่ละช่วงยุคสมัย

.

 

นครปฐม คือจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน

ปัจจุบันมีการอยู่อาศัยของประชากรหลากหลายชาติพันธุ์  มีร่องรอยการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพที่หลากหลาย

อาทิ เกษตรกรรม  กสิกรรม ค้าขาย ซึ่งอาชีพเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่ตั้งของนครปฐม ในปัจจุบันนั้นแต่เดิมเป็นชายฝั่งทะเล  มีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์

 

 

 

มีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบระหว่างการก่อสร้างถนนมาลัยแมน เช่นเครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา และเครื่องมือการเกษตร

สันนิษฐานได้ว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปี ก่อนเป็นชุมชนแบบเกษตรกรรม

ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่นครปฐม ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมภายนอก

โดยเฉพาะจากอินเดียซึ่งเป็นอู่อารยธรรมที่รุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลานั้น

การติดต่อกับอินเดียโดยผ่านทางเส้นทางการค้าโบราณ  ทั้งทางบก และการเดินเท้า 

การใช้สัตว์พาหนะ แลพาหนะ เช่น เกวียน ซึ่งประดิษฐ์ใช้แล้วในอินเดีย และ ทางทะเลโดยใช้เรือ

ผลการติดต่อกับอินเดีย ทำให้มีการรับวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศูนย์กลางความเชื่อของชุมชนโบราณที่นครปฐม

มีการสร้างศาสนสถาน และศาสนวัตถุเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อจำนวนมาก

ทวารวดีชื่อนี้มีที่มา

เป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ชาวต่างประเทศเริ่มใช้เป็นครั้งแรก

เรียกชื่อชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

จากจดหมายเหตุการเดินทางของชาวจีนที่บันทึกไว้ มีอาณาจักรชื่อ ตว้อหลอปอตี่ หรือ โถโลปอตี้

ตั้งอยู่ระหว่างศรีเกษตร(พม่า)และอีสานปุระ(กัมพูชา) แลนำมาเทียบเคียงกับคำทวารวดี

การพบเหรียญจารึกด้วยภาษาสันสกฤษ ข้อความว่าศรีทวารวดี ศวรปุณยะ

แปลว่า พระเจ้าศรีทวารวดี  ผู้มีบุญอันปรเสริฐ  ในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม

นักประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่า อาณาจักรโบราณชื่อ”ทวารวดี” มีอยู่จริง

 

พุทธศาสนาคือผลรวมทางอารยธรรมที่สำคัญที่สุดของสังคมทวารวดี

โดยมีรูปแบบและการแพร่หลายของศิลปกรรมทวารวดีเป็นตัวแทนของความคิดความเชื่อ

ศาสนาของสังคมแบบทวารวดีได้แก่ศาสนาพุทธทั้งแบบเถรวาท และมหายาน

ทั้งที่ใช้คัมภีร์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

 

เจดีย์จุลประโทน

เป็นโบราณสถานสมัยทวารวดีที่สำคัญแห่งหนึ่ง 

เชื่อกันว่าสถานที่ตั้งเจดีย์องค์นี้ คือ บริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมที่เจริญขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖

กรมศิลปากรได้พบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างที่สำคัญ ได้แก่ ภาพปูนปั้นและดินเผาเล่าเรื่องชาดกในพุทธศาสนา

ซึ่งใช้ตกแต่งฐานประทักษิณของเจดีย์

 

 

 

ธรรมจักร

พุทธศาสนานั้น  ได้นำจักรมาเป็นเครื่องหมายแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

ผู้เปรียบเหมือนผู้หมุนกงล้อแห่งธรรม ซึ่งก็คือ ธรรมจักร

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช(ราวสองพันปีมาแล้ว)ทรงโปรดให้สร้างเสาศิลาไว้หน้าพุทธสถานต่างๆในอินเดีย

โดยเสาศิลาส่วนหนึ่งทำเป็นรูปสิงโตเทินธรรมจักร  ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบให้กับธรรมจักรที่พบในอาณาจักรทวารวดีในปรเทศไทย

 

นครปฐมภายหลังความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทวารวดี

ด้วยระยะเวลากว่า๓,๐๐๐ ปี ที่นครปฐมได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

นครปฐมมีความสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ แลศาสนา

เป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระเจ้าอยู่ทั้งสองพระองค์ในพระราชวงศ์จักรี

เป็นแหล่งเกษตรกรรม กสิกรรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถานที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนในประเทศไทยที่สำคัญแห่งหนึ่ง

แบบจำลององค์พระปฐมเจดีย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

และในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครปฐม

จะทำให้เยาวชนเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัคริย์ในราชวงศ์จักรีที่มีต่อปวงชนชาวไทยในยุคปัจจุบัน

.

.

 พิซซ่า

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดย พิชช่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net