วันที่ พุธ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชมการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองทักษะ


เชิญชมการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ”

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์:

การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สนามที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2556

ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                    ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ถ่ายทอดสด วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2556 เวลา 14.00-16.00 น.

หมดเขตรับสมัคร 12  สิงหาคม  2556

 

***********************************************************

ใบสมัคร

                         

 

แบบตอบรับการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ”

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์:การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สนามที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                               ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

-----------------------------------------------------------------------------------

          ๑. การยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่ง                 ประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์:การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน สนามที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                ยินดีเข้าร่วมการแข่งขันฯ          ขัดข้อง

           ๒. ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา)

                   ๒.๑ ……………………………………  E- mail ……………………………………………

                   ๒.๒ …………………………………… E- mail    …………………………………………

                   ๒.๓ ……………………………………..E- mail …………………………………………..

           ๓. การประกวดเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนประเภทออกแบบสร้างสรรค์ (สวยงามบินได้)

                                  ยินดีเข้าร่วมประกวดฯ ผลงาน........................................................

                                  ไม่เข้าร่วมการประกวดฯ

๔.สถานที่ติดต่อ ..............................................................................................................................

โทรศัพท์...................................................... มือถือ..........................................................................

 

                                                        (ลงชื่อ)…….......................………

                                                             (.......................................... )

                                                                ผู้ควบคุมทีม

หมายเหตุ

๑. ส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทางไปรษณีย์มายัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือทางโทรสาร หมายเลข          ๐๒๕๗๙๒๒๘๘ ,๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ หรือส่งได้ที่ E-mail : nrct.rc@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

โดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

 

กลับไปที่ www.oknation.net