วันที่ อังคาร สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกล็ดเล็กน้อย เรื่องการหย่าสามครั้งในอิสลาม จากการดูงานที่อินเดีย


เกล็ดเล็กน้อย เรื่องการหย่าสามครั้งในอิสลาม จากการดูงานที่อินเดีย

ชุมพล ศรีสมบัติ

ยยย

อินเดีย  [[[ ppp

 

     ผมเป็นหนึ่งในสองของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากแผนงานสร้างเสริมสุภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะการนำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ (นธส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในการสร้างและพัฒนาบุคคลากรของแผนงานฯ ต่าง ๆ ที่ ทำงานอยู่ภายใต้สำนัก 9  ของ สสส. โดยมีเป้าหมาย เพื่อ “เสริมสร้างภาวะการนำที่มีความสุขและความสมดุลในงานและชีวิต ที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง กระบวนทัศน์และจิตวิญญาณ เพื่ออำนวยให้เกิดปัจจัยทางสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะ” โครงการฯใช้เวลาดำเนินงานทั้งหมดหนึ่งปีกับ หกเดือน ประกอบด้วย 7 หลักสูตรรวมถึงโครงการปฏิบัติการ

         มีหนึ่งหลักสูตรที่ถูกกำหนดดูงานที่ประเทศอินเดีย คือหลักสูตร ที่ 4 ชื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเหลี่ยมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม  พวกเรามาถึงประเทศอินเดีย โดยเริ่มจากเมืองมุมใบ หลังจากพักผ่อนนอนหลับ เช้าวันแรก ทางโครงการฯ ได้พาพวกเราทั้งหมด 40 ชีวิต ไปดูขบวนการทำงานของกลุ่มชุมชนชาวพุทธดาลิด( จัณฑาล ) ซึ่งเป็นกลุ่มไม่มีวรรณะ เป็นกลุ่มที่ห้ามแตะต้องยุ่งเกี่ยวและมีตราบาป ส่วนคำว่าดาริด หมายถึง “ผู้ที่ถูกคนในชนชั้นทางสังคมที่เหนือกว่าตั้งใจเหยียบย่ำทำลาย” ด้วยโครงสร้างทางสังคมในวัฒนธรรมของอินเดียเช่นนี้   จึงเสี่ยงต่อการถูกกีดกัน ลดทอนความเป็นมนุษย์ ถูกดูถูก และต้องเผชิญความรุ่นแรงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

 

อินเดีย

ppp   ooo

 

       ที่เมืองมุมใบ ในวันที่ สองพวกเราแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ผมเลือกไปดูงานที่ Majlis (ศูนย์กฏหมายมาฮ์จิส) เป็นองค์กร การศึกษาและเสริมพลัง ผู้หญิงเกี่ยวกับสิทธิทางกฏหมายของสตรี และนักเคลื่อนไหวชาวมุสลิม ทีทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงมุสลิม ทำงานเชื่อมโยงกับเหยื่อของความรุนแรง รวมทั้งผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความ ผู้ให้คำปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยให้พวกเขาปกป้องสิทธิของผู้หญิงได้อย่างมีประสิทธภาพ และสร้างวัฒนธรรมเรื่องสิทธิสตรีให้เกิดขึ้นในสังคม

       เราได้พูดคุย กับ นอชิน นัก กฏหมายสาวมุสลิม ซึ่งนับได้ว่าเธอทำงานด้านกฏหมายเกี่ยวกับสตรีกรณีผู้หญิงที่ถูกฟ้องหย่า      ประเด็น ที่น่าสนใจ หรือที่ผมสนใจมาก คือประเด็น การหย่า สาม ครั้ง ของ คนมุสลิม เธอเล่าให้ฟังว่า ตอนเมือเธอยังเด็กเธอได้เห็น คุณลุงของเธอ บอกหย่า กับคุณป้า ของเธอ สามครั้ง ก็ถือเป็นอันว่าต้องขาดกัน คุณป้าของเธอกลายเป็นหญิงหม้ายต้องทิ้งลูกตั้ง 5 คนไว้กลายเป็นหญิงหม้ายที่ไม่มีที่พึ่งไร้เกียรติ์ในสังคม เธอเคยคิดว่า กฏหมาย อิสลามช่างไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงเลย

ooo ooo           เธอมุ่งมั่นเรียนกฏหมาย จนจบ และเธอก็มาทำงานในประเด็นผู้หญิง เธอให้ความรู้ในเรือง ของการหย่า สำหรับ ผู้หญิงมุสลิม ไม่ใช่พูดสามครั้ง แล้วจบ แต่ในกฏหมายอิสลามนั้น มีเงื่อนไข ในการหย่า เพราะไม่ใช่เรื่องของปัจเจก แต่เป็นผลกระทบของคนหลายคน ตั้งแต่ครอบครัว สังคม ชุมชน การที่การหย่าจะมีผลสมบรูณ์ เธอบอกว่า มีเงื่อนไข ว่า หนึ่งต้องมีเหตุอันสมควร สองต้องมีสภาพจิตใจที่สมบรูณ์ และผู้ที่มีอิดดะคือ ระยะเวลาที่บรรดาหญิงรอคอยและไม่สามารถแต่งงานใหม่หลังจากสามีเสียชีวิตหรือหย่าจากนางไป

            การหย่า ๓ ครั้งในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าสามีกล่าวกับภรรยาว่า "ฉันขอหย่าเธอ ๓ ครั้ง" ในวาระโอกาสเดียวกัน ทว่า หมายถึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ว่าจะหย่าในต่างกรรมต่างวาระกัน ๓ ครั้ง และแต่ละครั้งจะต้องรอให้ครบกำหนด (อิดดะฮฺ) กล่าวคือ ๓ เดือนกับ ๑๐ วัน (๑๐๐ วัน) การหย่า จะต้องมีพยานบุคคลรับรู้ (ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พยานได้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมทั้งสองฝ่าย)

           หญิงที่อยู่อิดดะฮฺจากการหย่าที่มีสิทธิ์คืนดีได้ ต้องพักที่บ้านของสามี นางจักต้องได้รับค่าเลี้ยงดูและที่พักอาศัย เพราะนางยังมีสภาพเป็นภรรยาอยู่ และไม่อนุญาตขับไล่นางออกจากบ้านของสามี เว้นแต่นางได้ประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดแจ้งจากคำพูด หรือการกระทำ ที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสมาชิกในครอบครัว          

           เมื่อพิจารณาจากกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการหย่าร้าง จะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อน รัดกุม ครอบคลุมถึงสิทธิของทุกฝ่าย โดยเฉพาะสิทธิสตรีที่่เป็นภรรยา  วัลลอฮุอาลัม

                                     

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net