วันที่ เสาร์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๑ ทศวรรษ ศูนย์การเรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองปืนแตก แก่งกระจาน เพชรบุรี


พระราชดำรัส

“…ยาเสพติดนี่ทำลายสมอง ทำลายจิตใจ ทำลายรางกายของเรา  จากคนลงมากลายเป็นสัตว์ ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้า  ข้าพเจ้าจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณ  ที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้น  ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มาก  การที่ท่านมีความปรารถนาดี ตั้งใจดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ก็ขอให้กุศลทั้งหลาย ย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่าน ให้มีความสุข  ความเจริญ รุ่งเรือง สบายใจ สบายการตลอดไป…”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชทานแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทย
ณ หอประชุม  โครงการชลประทานสกลนคร

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร

สำนัก งาน ป.ป.ส.   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีแนวความคิด ดังนี้

๑. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด   ก็เปรียบเสมือน   กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆในการทำความดี   ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ   และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ

๒. กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุง   สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมาย   สร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน   และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ   การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ   การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย   ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย

๓. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชน ให้ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง   การระดมทุนในชุมชน   และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวน   การพัฒนา

 

การบรรยายเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของผู้ใหญ่บ้านหนองปืนแตก

ความเป็นมาของ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านหนองปืนแตก"

หมู่บ้านหนองปืนแตก ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอน อยู่ที่หมู ๔ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันสมาชิกภายในหมู่บ้านมี ๒๐๗ หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๕๙๓ คน เป็นชาย ๒๙๒ ราย และเป็นหญิง ๓๐๑ ราย

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงอยู่ในหมู่บ้านราวร้อยละ ๓๐ และมีประเพณีดั้งเดิม คือ ข้าวห่อกะเหรี่ยงในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ของไทย ทุกปี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน วิถีอาชีพในชุมชนคือการทำเกษตรกรรม ทำไร่ รับจ้าง และค้าขาย

ในอดีตบ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง เป็นหมู่บ้านของชนชาวกระเหรี่ยง แต่ในเวลาต่อมา เริ่มมีผู้อพยพมาจากถิ่นอื่น มาตั้งรกรากในบ้านหนองปืนแตกเพราะเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ จนมีราษฏรจำนวนมากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ต่อมา มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมใจกันตั้งวัดขึ้น ภายในหมู่บ้าน เรียกว่า วัดหนองปืนแตก ที่เรียกว่าหนองเพราะมีหนองน้ำ และมีเรื่องเล่าว่า มีนายพรานคนหนึ่งมายิงสัตว์ที่หน้าหนองน้ำใหญ่ แต่ใส่ดินปืนมากเกินไป ทำให้ปืนแตก จึงทำให้มีชาวบ้านในนั้นเรียกว่า "บ้านหนองปืนแตก"

ก่อนหน้านี้ หมู่บ้านหนองปืนแตก ประสบปัญหาเนื่องจากเกิดเหตุผู้นำถูกลอบยิงเสียชีวิต ทำให้ระบบการเงินในหมู่บ้านสูญหาย ไม่มีใครรับผิดชอบ การขาดผู้นำ ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แม้นว่าจะมีการเลือกตั้งผู้นำเพื่อบริหารหมู่บ้าน แต่ก็รับสภาพกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ไหว จึงต้องลาออกไปในเวลาไม่ถึง ๖ เดือน

พร้อมกับ ณ เวลานัั้น หมู่บ้านได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทำให้สมาชิกในหมู่บ้านมีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อีกครั้ง

แนวทางต่าง ๆ ของหมู่บ้านในการจัดการเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน ได้รับการแก้ไขด้วยความร่วมมือกับ ปปส. ภาค ๗ โดยการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเฝ้าระวังยาเสพติดด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอน โดยการขับเคลื่อนด้วย “พลังชุมชนต้องเป็นหลักในการดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนพลังดังกล่าว”

ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  9 ขั้นตอนสำคัญ ขั้นตอนที่ 1 – 4 เป็นหน้าที่ของวิทยากร กระบวนการ และขั้นตอนที่ 5 – 9 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งโดยมีวิทยากรกระบวนการคอยเป็นที่ปรึกษา

ขั้นที่ 1 – 4 วิทยากรกระบวนการดำเนินงานสร้างความตระหนัก ให้แก่ ประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินงาน

ขั้นที่ 5 – 7 คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งดำเนินงานสร้างกระแสความร่วมมือร่วมใจของชุมชนเพื่อเป็นพลังในการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 8 – 9 คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งอาศัยพลังชุมชนแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาให้ยั่งยืน

แนวทาง 9 ขั้นตอน ที่ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้บ้านหนองปืนแตก มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกชุมชนเป้ าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 : สืบสภาพชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 : พบผู้นำชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 : เลือกผู้นำธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 5 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 6 : คัดแยกผู้มีพฤติการณ์
ขั้นตอนที่ 7 : รับรองครัวเรือน
ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทางสังคม
ขั้นตอนที่ 9 : รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

สนองพระราชปณิธานตามวัตถุประสงค์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ต้องการให้ชุมชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข ไร้ซึ่งปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยการยึดหลักสันติวิธีกับวิถีวัฒนธรรมไทย ให้อภัย ให้โอกาศ และเอื้ออาทรต่อกัน

การดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านหนองปืนแตก

๑.  จัดสรรเงินขวัญถุงให้กับเด็กแรกเกิด

๒.  จัดตัั้งทุนตั้งต้นให้กับผู้ที่เลิกจากยาเสพติด

๓.  จัดหาเงินขวัญถุงให้กับครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

๔.  ทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีในชุมชน

๕.  จัดหาเงินขวัญถุงให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ  และผู้สูงอายุ

๖.  ช่วยเหลือในงานฌาปนกิจสงเคราะห์

๗.  สนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ์

๘.  ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ

๙.  ทำนุบำรุงพระศาสนา

๑๐. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

๑๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น

๑๒. อื่น ๆ ในการทำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

 

แปลงปลูกพื้ชผัก กองกลาง

ไร่สัปรดในโครงการ ลงแขกแก้จน

จากที่ชุมชนได้ดำเนินการแก้ไข และควบคุมปัญหายาเสพติดเองได้ จึงเริ่มขยายผลสู่หมู่บ้าน และชุมชนอื่น โดยแกนนำในชุมชน รวมพลังความดีพัฒนาความเจริญเข้าสู่หมู่บ้าน และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนแม่ฯ ซึ่งในปัจจุบัน มียอดสมทบหมุนเวียนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๔ และยังมีกิจกรรมสู้ภัยเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เดินตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้โครงการ "หนองปืนแตก ลงแขกแก้จน" ในพื้นที่ ๑ ไร่ของหมู่บ้าน แรกมีสมาชิกเพียง ๔๐ ครัวเรือน เป็นครัวเรือนต้นแบบระดมทุน ครัวเรือนละ ๓๐๐ บาทเริ่มดำเนินการตามโครงการในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

การเลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อ ในโครงการลงแขกแก้จน

โดยการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าว มาใช้ในการทำปศุสัตว์ และเพาะปลูก โดยใช้พื้นที่ ๆ มีอยู่อย่างจำกัด ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่นการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ การเลี้ยงหมูด้วยการขุดหลุมเลี้ยง หรือที่เรียกว่า หมูหลุม

การทำไร่สัปรด และใช้พื่นที่ปลีกย่อยส่วนที่เหลือในการเพาะพืชผักสวนครัว ไม่ใช่แต่เพียงในพื้นที่ "หนองปืนแตก ลงแขกแก้จน" เท่านั้น แต่สมาชิกในหมู่บ้านจะใช้พื้นที่ที่เหลือภายในบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินกันในครอบครัวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงหมูแบบจำกัดพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการในการพัฒนากองทุนแม่ฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทาง ดังนี้

แนวทางทุนแห่งศรัทธา

แนวทางทุนแห่งปัญญา

แนวทางทุนศักดิ์์สิทธิ์ 

นอกจากจะประหยัดพื้นที่แล้ว ยังสามารถควบคุมความสะอาดได้อีก

อีกส่วนหนึงของการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง

ผลผลิตสัปรดภายในแปลงสาธิต

ยังคงมีการใช้ระบบน้ำบาดาลกันอยู่

ผักสวนครัว รั่วกินได้ของแท้

 คำขวัญบ้านหนองปืนแตก

หมู่บ้านไทยภูเขา  ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ
ชุมชนร่วมสามัคคี  มีประเพณีที่ดีงาม
อนุรักษ์วัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

โดย น้ำค้างหยก

 

กลับไปที่ www.oknation.net