วันที่ เสาร์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๑ ทศวรรษ ศูนย์การเรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทุ่งยาว ประจวบคีรีขันธ์


พระราชดำรัส

“…ยาเสพติดนี่ทำลายสมอง ทำลายจิตใจ ทำลายรางกายของเรา  จากคนลงมากลายเป็นสัตว์ ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้า ข้าพเจ้าจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณ  ที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้น  ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มาก การที่ท่านมีความปรารถนาดี ตั้งใจดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ขอให้กุศลทั้งหลาย ย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่าน ให้มีความสุข  ความเจริญ รุ่งเรือง สบายใจ สบายการตลอดไป…”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทย ณ หอประชุม โครงการชลประทานสกลนคร 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

 กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร 

สำนัก งาน ป.ป.ส.   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีแนวความคิด ดังนี้ 

๑. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด   ก็เปรียบเสมือน   กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆในการทำความดี   ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ   และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ 

๒. กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุง   สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมาย   สร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน   และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ   การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ   การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย   ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย 

๓. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชน ให้ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง   การระดมทุนในชุมชน   และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวน   การพัฒนา

ในอดีตบ้านทุ่งยาวเป็นหมู่บ้านสีขาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด แต่ต่อมา ได้มีประชาชนในหมู่บ้าน 23 ราย ถูกจับในคดียาเสพติดที่โรงงานสับประรด ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้คิดทบทวนที่ผ่านมาว่า แท้จริงแล้วหมู่บ้านของเราไม่ใช่หมู่บ้านสีขาวอีกต่อไป

ดังนั้น ในปี 2543 จึงได้ประสานงานกับ ด.ต.สนอง เครือแก้ว วิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ขอเข้าร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็ง จนถึงปัจจุบัน และได้รับเงินประราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ จำนวน 8,000 บาท มอบให้บ้านทุ่งยาวเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของชุมชนเข้มแข็ง ดูแลเรื่องยาเสพติด และด้านอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน

บ้านทุ่งยาว มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,200 ไร่ ประกอบด้วย 118 ครัวเรือน และมีประชากร 431 คน มีอาชีพทำไร่ เลี้ยงโคนม ค้าขาย และรับจ้าง มีวิสัยทัศน์ เพื่อ "มุ่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระดับฐานรากด้วยพลังชุมชน" โดยมีพันธกิจ คือ ฟื้นฟูคนในชุมชน ให้ลุกขึ้นมาสร้างระบบการช่วยเหลือเกื่้อกูล ซึ่งกันและกันบนฐานของชุมชนในรูปแบบสวัสดิการชุมชนและภาคีพัฒนา มีคำขวัญของหมู่บ้านดังนี้

"ออมทรัพย์มีตำนาน สับประรดหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือสวัสดิการ กล่าวขานสถาบันการเงิน"

วัตถุประสงค์ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" ของบ้านทุ่งยาว

1.  ขจัดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
2. แสดงถึงความมีศรัทธาร่วมกันของคนในชุมชน
3. เป็นสิ่งชี้วัดความสามัคคีของคนในชุมชน

"กองทุนแม่ของแผ่นดิน" ให้อะไรกับชุมชน

1. ขยายพลังแห่งความดี เพิ่มพูนความสามัคคี
2. เสริมสร้างกระบวนการชุมชน ให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง
3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
4. สนับสนุนการพัฒนาหรือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
5. สนับสนุนกระบวนการประชาคมแก้ไขปัญหายาเสพติด

สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

โดย น้ำค้างหยก

 

กลับไปที่ www.oknation.net