วันที่ พุธ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สนใจฝึกงาน ประเด็นเด็กข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ มาทางนี้


 

สนใจฝึกงาน ประเด็นเด็กข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย มาทางนี้

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  หรือ  LPN  เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ ฝึกงาน ทำวิจัย   

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน รับสมัครทุกสาขา   ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ มีโอกาสทำงานต่อที่มูลนิธิฯ

สนใจติดต่อที่   034-434726, 086-1631390,084-1211609

หรือส่งประวัติแนะนำตนเองมาที่ somponglpn@gmail.com

ด่วน รับไม่จำกัด

 

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

Labour  Rights  Promotion  Network  Foundation (LPN)

วิสัยทัศน์    มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

 

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ  Labour  Rights  Promotion  Network  Foundation  (LPN)  เดิมชื่อ  “เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน”  ก่อตั้งขึ้นปลายปี  2547ดำเนินการเป็นภายใต้คณะบุคคลเพื่อการทำงานภาคประชาสังคมและเน้นการทำงานประเด็นแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มีมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าเรื่องเด็กข้ามชาติ เพราะเล็งเห็นปัญหาด้านการศึกษา อีกทั้งพบการปล่อยปะละเลยของผู้ปกครอง และยังพบปัญหาแรงงานเด็กปะปนอยู่ตามสถานประกอบการ

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2547 ในฐานะกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานย้ายถิ่น ในช่วงแรกอาจมีอุปสรรคด้านงบประมาณ จนกระทั่งหน่วยงานทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2551เปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็น “มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน” การจดทะเบียนรับรองทางกฎหมาย ประกอบกับสังคมเริ่มสัมผัสปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม เป็นผลให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานย้ายถิ่นและครอบครัวได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย บริการของมูลนิธิฯ มีลักษณะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแรงงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานย้ายถิ่น ต่อมา การทำงานของทางมูลนิธิฯได้ขยายขอบเขตการทำงาน เนื่องจากมีจำนวนประชากรแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานเป็นประชากรวัยหนุ่มสาว ทำให้อัตราการเกิดขึ้นของปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน เกิดเด็กข้ามชาติในประเทศไทย  ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบของแรงงาน การค้ามนุษย์จึงกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทางมูลนิธิ ฯ จะต้องดำเนินการ เตรียมรับมือกับปัญหา และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 

มูลนิธิ ฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน บุคลากรในหน่วยงานมีอุดมการณ์และความต้องการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย มีการทำงานภาคสนามเป็นส่วนมาก ทำให้ลงไปสัมผัสปัญหาอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รับรู้รากเหง้าแห่งปัญหาของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม แม้แรงงานข้ามชาติจะมีงาน มีรายได้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาการไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ได้รับการคุ้มครองทางด้านสังคมที่ดีเพียงพอ และที่สำคัญ แรงงานข้ามชาติคือกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากกระบวนการค้ามนุษย์ เช่น ถูกบังคับ หลอกลวงกักขังให้เป็นแรงงานประมงต่อเนื่อง แรงงานเด็ก หญิงค้าบริการ  เป็นต้นทางมูลนิธิฯ จึงเน้นการทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ทัดเทียมคนไทยในสังคมไทยและสังคมโลก การตระหนักในข้อนี้จะทำให้ลักษณะการทำงาน เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและมีความสุข

การดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ศึกษาวิจัยปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ปฏิบัติการได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นที่สนใจศึกษา ค้นคว้าประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กร มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้รับการสนับสนุนการทำงานต่อประเด็นเด็กต่างชาติและแรงงานข้ามชาติจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO-IPEC, องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหราชอาณาจักร Save  the  Children UK, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, UNIAP  ซึ่งเป็นการทำงานเกี่ยวกับการทำงานป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  การคุ้มครองสิทธิเด็กต่างชาติ สิทธิทางการศึกษา สิทธิทางสุขภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็ก และการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานและการค้ามนุษย์   ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ องค์กรชำนาญการต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแรงงาน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากการลงทำงานภาคสนามโดยการปฏิบัติการร่วมกับภาคีภาครัฐ และภาคองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง

จากประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่แรงงานข้ามชาติในช่วง 8  ปีที่ผ่านมา ทำให้ทางมูลนิธิฯ  มีความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ไร้สัญชาติ หรือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เน้นพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิด และส่งเสริมการศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม รวมทั้งส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ การทำงานที่ปลอดภัย การศึกษา และบริการทางสังคม อีกทั้งยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและคดีความ Labour  Center (LC-LPN)  เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก การป้องกันการค้าหญิงและเด็ก การป้องกันการค้ามนุษย์ในรูปแบบของแรงงาน และทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของบุตรหลานหรือผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ

ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการถูกละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง คือ การถูกค้ามนุษย์ทั้งคนไทยและคนข้ามชาติในประเทศไทย

 

พันธกิจ   ทางมูลนิธิฯเน้นการทำงานเรื่องการเข้าถึงและรับรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การศึกษา สุขภาพ สุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิแรงงานการปกป้องคุ้มครองเด็ก Child Protection การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น เพราะทางมูลนิธิได้ตระหนักถึงจำนวนผู้อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสังคมยังมีอคติและมุมมองว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นพลเมืองชั้นรองของสังคม ทำให้มีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ ภารกิจขององค์กรจึงกำหนดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาและให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านสิทธิพื้นฐาน และสิทธิด้านแรงงาน  และรวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของกลุ่มแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทย
 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน และครอบครัว 
 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทางสังคมของแรงงานไทย  แรงงานข้ามชาติ ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 4. เพื่อสร้างความตระหนักร่วมรับผิดชอบในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะของกลุ่มแรงงาน ครอบครัว และชุมชน
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

 1. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการทำงานบนฐานข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายแรงงานประสบปัญหาโดยตรง  และปัญหาเชิงโครงสร้างของชุมชน สังคม และนโยบาย
 2. การพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของแรงงาน
 3. การทำงานช่วยเหลือโดยตรง ด้านกฎหมาย ปัญหาการไม่เข้าถึงสิทธิต่างๆ
 4. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน  และระดับประเทศ
 5. การทำงานเชิงสิทธิ์  และการทำงานเชิงนโยบาย  Advocacy  เพื่อการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิแรงงาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา  และการบริการทางสังคมต่างๆ
 6. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมของแรงงานเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 

พื้นที่การทำงาน

1. พื้นที่สำนักงานสาขา: สมุทรสาคร (สำนักงานใหญ่) สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และราชบุรี 

2. พื้นที่เชิงประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ ๆ ทั่วประเทศ

 

ร่วมสนับสนุนโครงการบริจาคได้ที่

Financial contribution can be transferred to:

ชื่อบัญชี   ;   Labour Rights Promotion Network

ชื่อธนาคาร : Krung Thai Bank Pcl.

สาขา :          Chamchuree Square Branch

เลขที่บัญชี : 162-0-09432-0

Swift Code: KRTHTHBK

 

สำนักงานสมุทรสาคร

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

เลขที่  25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง

ถ. สหกรณ์  อ. เมือง   จ. สมุทรสาคร  74000

โทรศัพท์   034-434726, 086-1631390

Email: lpnthailand2011@gmail.com, somponglpn@gmail.com

www.lpnfoundation.com

http://www.blogger.com/profile/00058220083470011575

https://www.facebook.com/pages/Labour-Rights-Promotion-Network/371018579290

 

Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN)

 

Vision:                                                                 

            The Labour Rights Promotion Network is an organization committed to promoting and protecting equal rights and improving the quality of life for migrant laborers. The foundation also seeks to improve the self-reliance of migrant laborers so that they can be more peacefully integrated into society.

 

The History of LPN:

            The Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) was established in 2004 by a small group of individuals aiming to work in the field of social work, emphasizing migrant labour issues in Samut Sakhon province. LPN observed that a large number of migrant children lacked education due to neglect from guardians as well as being involved in forced child labor.

            LPN first operated in 2004 as a private development group aiming to eliminate the unfair treatment of migrant laborers. Initially, adequate funding was a challenge, however this changed when LPN was registered as a legitimate NGO. The legal approval of LPN and the increasing number of migrant laborers and their issues resulted in an increase of support for the LPN from various organizations. The increase in support for the foundation significantly enhanced the effectiveness of our operations.

            One of LPN’s goals is to improve the ability of migrant laborers to integrate into Thai society. We provide service centers to offer assistance and information for laborers on topics regarding their work and legality of their migrant statuses. As the migrant population increased, we expanded our range of operations. For example, many of the laborers are underage, which leads to the issue of child labor. In 2008, the government introduced, and began enforcing, the Anti-Human Trafficking Act BE 2551. This Act highlighted human trafficking cases as an important issue to resolve. This allowed LPN to operate far more efficiently to help and protect victims suffering from all forms of human trafficking. 

            The staff at LPN is committed and willing to assist both migrant and Thai laborers alike. Most of our operations deal with the roots of migrants’ issues, such as lack of knowledge of their fundamental rights, lack of self-reliance, and lack of adequate protection from and vulnerability to being exploited. LPN takes cases from victims of human trafficking, forced labor, the forced imprisonment of laborers, child labor, and prostitution. LPN focuses primarily on field cases at the local level in order to resolve laborers’ issues effectively. We believe that all deserve equal dignity and are equal regardless of race and ethnicity.    

LPN has researched migrant labor and human trafficking conflicts and also operates joint-education centers with Thai public schools for migrant children. Academic materials are supported by the Asian Studies Institute at Chulalongkorn University, the Population and Society Institute at Mahidol University, and the Social Work Faculty at Thammasat University. We gladly welcome institutes and universities interested in researching related topics or issues at LPN. Our major donors are the ILO, Save the Children UK, the Japanese Embassy, and UNIAP. We specialize on issues related to labor rights and the protection and prevention of human trafficking; most of our field operations are connected with government sectors and development organizations.

The past 8 years in assisting laborers provided   experience, knowledge, and professionalism on issues of migrant laborers, specifically, those who are stateless. We stress the need for a mechanism to protect victims of exploitation, to support necessary education for laborers and their children, rights to equal health, social services and work safety. LPN has also operated as a call center for Thai and migrant workers, advising them on general or legal matters related to labor rights, human rights, the prevention of human trafficking, and opportunities and access for their children to primary education.  

LPN is committed to operating with these issues continuously and developing a system to rescue victims of exploitation and human trafficking more effectively.

 

Mission Statements

We operate on providing fundamental rights to education, health services, and reproductive health services for migrants and their children and toward preventing children from become child laborers.  

 

Goals

 1. To develop understanding and integration into Thai society so that all individuals’ rights are protected
 2. To encourage workers to become more self-reliant, with aid from the public and private sectors 
 3. To create awareness for the responsibility and wellbeing of workers and their family members
 4. Our operations are voluntary, aid is meant to provide any necessity for the public

 

Strategy

 1. Field research and operations are targeted towards workers facing issues, public infrastructure conflicts, or policy 
 2. Providing advice for workers to help them on any matter for which they seek assistance
 3. Increasing the number of state, private and local organizations involved
 4. Operating advocacy to ensure basic rights, labor rights, rights to education and other social services
 5. Creating education processes and increasing the cooperation of the laborers to improve their self-reliance

 

The Content of LPN

 

 • Access to basic human rights.
 • Education.
 • Health.
 • Child protection.
 • Worker’s rights.
 • Prevention of child labor.
 • Prevention of human trafficking.
 • Reproductive health.


 

Activities of  LPN

 

 • Direct assistance to victims.
 • Development of services.
 • Counseling center.
 • Center for multicultural and migrant enter.
 • Temporary Shelter
 • Center prepares children enrolled in the school system.
 • Learning center for children and adults.
 • Support Migrant children in the Government school system.

 

 

 

Offices and areas of work

1. Headquarters in Samut Sakhon and an office in Ratchaburi 

2. Operates as a network in all provinces of Thailand

 

Supported by  :  ILO, UNIAP,OXFAM,SCUK,GGP-Japan Embassy

 

Samutsakon office

Labour Rights Promotion Network foundation (LPN)

  25/17-18 Mahachai Muangtong Village

Rd. Sahakorn. Samutsakorn 74000

Telephone   034-434726, 086-1631390

 

Sompong  Srakaew

Founder/Executive Director

 

Email: somponglpn@gmail.com

 

Websites: www.lpnfoundation.com

http://www.blogger.com/profile/00058220083470011575

https://www.facebook.com/pages/Labour-Rights-Promotion-Network/371018579290

 

 

โดย สมพงค์สระแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net