วันที่ พุธ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความหมายแห่งคำว่าพุทโธ


ความหมายแห่งคำว่า"พุทโธ"

ความหมายคำว่า"พุทโธ"มีหลายประการหรือเป็นอีกพระนามหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คำว่า"พุทโธ"เรียบเรียงความหมายได้ทั้งหมด ๑๖ ประการ คือ...


๑. ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย

๒. ทรงปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่น

๓.ทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวง(พระสัพพัญญู)

๔.ทรงเบิกบานแล้ว

๕.ทรงเห็นธรรมทั้งปวง

๖.ทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง

๗.ความสิ้นอาสวะ(กิเลสเครื่องหมักดอง)

๘.ไม่มีอุปกิเลส

๙. ปราศจากราคะโดยส่วนเดียว

๑๐. ปราศจากโทสะโดยส่วนเดียว

๑๑. ปราศจากโมหะโดนส่วนเดียว

๑๒. ปราศจากกิเลสโดยส่วนเดียว

๑๓. ทรงถึงแล้วด้วยเอกายมัค(หนทางอันเอก)

๑๔. ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง

๑๕. ทรงกำจัดอวิชชาได้แล้ว

๑๖. ทรงเป็นวิโมกข์ขันติกนาม

(พระนามในอรหัตมรรค อรหัตผล)

 

ขนฺติ ธีรสฺส องฺกาโร      ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน

ขนฺติ พลํ วยตีนํ      ขนฺติ หิตสุขาวหา

ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์    ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร

ขันติเป็นกำลังของนักพรต   ขันตินำประโยชน์สุขมาให้


(ภาพจากอินเตอร์เน็ท)

 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เชิญรับฟังรายการ"แนวทางเจริญวิปัสสนา" บรรยายโดย อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามสถานีวิทยุดังต่อไปนี้


 จังหวัด          -        สถานี        -        ความถี่        -        เวลา        -       วัน

 กรุงเทพฯ      -        อสมท.      -         ๑๔๙๔        -      ๑๔.๐๐ น.   -      จ - ส

                      รัฐสภา เอฟ เอ็ม.    -    ๘๗.๕        -      ๐๕.๐๐ น.    -      จ - อ

                      รัฐสภา เอ เอ็ม.      -    ๑๐๗๑        -       ๐๕.๐๐ น.   -        อ.

                      สวพ. เอฟ เอ็ม.     -     ๙๑            -       ๐๕.๓๐ น.   -      อา. - พฤ.

                      สทร. ๒                -     ๖๗๕         -       ๐๖.๗๗ น.   -      ทุกวัน

                                                                               ๒๑.๐๐ น.    -      จ. - ศ.

                      พล. ๑                 -      ๑๔๒๒      -        ๑๗.๐๐ น.    -      ทุกวัน

                      ทอ. ๐๑               -      ๙๔๕        -        ๑๒.๓๐ น.    -      ทุกวัน

                                                                               ๑๘.๐๐ น.     -     ทุกวัน

                      วพช. เอฟ. เอ็ม.     -    ๑๐๔.๒๕     -      ๒๐.๐๐ น.      -     จ. - ศ.

                      ตชด.                    -    ๕๗๖         -       ๒๐.๓๐ น.      -     ทุกวัน

                      วิทยุชุมชน             -    ๑๐๗.๗๕     -     ๑๙.๑๐ น.      -      ทุกวัน

                      วัดนาคปรก เอฟ. เอ็ม.


กำแพงเพชร   -   ทภ. ๓   -   ๗๓๘   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                        ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ขอนแก่น   -   รด.   -   ๑๑๕๒   -   ๒๐.๓๐ น.   -   ทุกวัน

                    มจร. เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๑.๗๕   -   ๐๖.๐๐ น. - ทุกวัน


 เชียงใหม่   -   วปถ. ๒   -   ๗๓๘   -   ๒๐.๓๐ น.   -   จ. - ส.

                    ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.   -   ๑๐๑.๕    -   ๐๕.๐๐ น.  -   จ. - ศ.


 เชียงราย   -   ทอ. ๐๑๕   -   ๑๒๒๔   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน

                   ทภ. ๓      -   ๙๙๙      -   ๐๕.๐๐ น.    -   จ. - ศ.


 นครสวรรค์   -   ทภ. ๓   -   ๘๐๑   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 น่าน           -   ทภ. ๓  เอฟ. เอ็ม.   -   ๙๙.๕    -    ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 นครศรีธรรมราช   -   ทภ. ๔   -   ๖๘๔ , ๑๐๔๔   -   ๐๖.๐๕ น.   -   จ. - ส.


 เพชรบูรณ์   -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๙๙.๕   -   ๐๕.๐๐ น.  -  จ. - ศ.


 พิษณุโลก   -   ทภ. ๓   -   ๑๑๑๖   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                     ทภ. ๓   -   ๑๒๔๒   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                     พล. ร. ๔   -   ๑๓๗๗   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


 แพร่           -   ทภ. ๓   -   ๕๘๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                 -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๓.๕    -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 พะเยา        -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๗.๒๕    -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 พิจิตร         -   ทภ. ๓   -   ๑๔๔๙   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ภูเก็ต         -   ๑ ปณ. เอฟ. เอ็ม   -   ๘๙   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


 ลำปาง        -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๑.๗๕  -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ลำพูน         -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๗.๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ระยอง        -   พล. ม ๒ รอ.   -   ๗๗๔   -   ๐๕.๓๐ น.   -   จ. - ศ.


 สุราษฏร์ธานี   -   สวท. เอฟ. เอ็ม   -   ๘๙.๗๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 สุโขทัย     -     ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๒.๒๕   -   ๐๕.๐๐ น.   จ. - ศ.

                      ทภ. ๓   -   ๘๒๘   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุดรธานี   -   ยานเกราะ   -   ๖๘๔   -   ๒๐.๓๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุตรดิตถ์   -   ทภ. ๓   -   ๑๒๘๗   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุบลราชธานี   -   ทอ. ๐๘   -   ๘๐๑   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม โทร. ๐๒-๔๖๘ ๐๒๓๙

เว็บไซต์ของมูลนิธิ www.dhammahome.com


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra

Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamond

 

 

 

 

 

 

 

โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net