วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศแล้ว : รายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๘


ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ
โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๘
********************
ตามที่ทุ่งสักอาศรม โดย ครูกานท์ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) และครูไวท์ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) ได้เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๘ และปิดรับการสมัครไปเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น ขณะนี้ได้พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๘ ปีนี้แล้ว มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.ปุญยวีร์ วงศ์อินทร์ (สมุทรปราการ)
๒.ชรรินชร เสถียร (กรุงเทพมหานคร)
๓.สุวิจักขณ์ จำปาหอม (สมุทรสาคร)
๔.ดอกไม้ ปานพาน (ลำพูน)
๕.นภัทร พิทักษ์เวช (กรุงเทพมหานคร)
๖.เฉลิมศรี บัตแลนด์ (ปทุมธานี)
๗.วิมาลา จะแจ้ง (กาญจนบุรี)
๘.วิยะดา โล่ห์จินดา (นนทบุรี)
๙.สิริพร ส่งสมบูรณ์ (บริษัท Hassell จำกัด)
๑๐.รดา วัชรพลชัย (สิงห์บุรี)
๑๑.เอกสิทธิ์ นูนทะธรรม (ลำพูน)
๑๒.นพพล ไม้พลวง (นนทบุรี)
๑๓.พรเพ็ญ วุติกุล (ประจวบคีรีขันธ์)
๑๔.ปราโมทย์ ศรัทธา (สุราษฎร์ธานี)
.......................................
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อทั้ง ๑๔ คน

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ
๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
๓.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com
 
หมายเหตุ : โครงการนี้ดำเนินการด้วยศรัทธาและทุนชีวิตส่วนตัวของคนเขียนบทกวี ผู้เข้าร่วมค่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
รูปภาพ : ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 
โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๘
********************
ตามที่ทุ่งสักอาศรม โดย ครูกานท์ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) และครูไวท์ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) ได้เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๘ และปิดรับการสมัครไปเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น ขณะนี้ได้พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๘ ปีนี้แล้ว มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.ปุญยวีร์ วงศ์อินทร์ (สมุทรปราการ)     
๒.ชรรินชร เสถียร (กรุงเทพมหานคร)
๓.สุวิจักขณ์ จำปาหอม (สมุทรสาคร)
๔.ดอกไม้ ปานพาน (ลำพูน)
๕.นภัทร พิทักษ์เวช (กรุงเทพมหานคร)
๖.เฉลิมศรี บัตแลนด์ (ปทุมธานี)
๗.วิมาลา จะแจ้ง (กาญจนบุรี)
๘.วิยะดา โล่ห์จินดา (นนทบุรี)
๙.สิริพร ส่งสมบูรณ์ (บริษัท Hassell จำกัด)
๑๐.รดา วัชรพลชัย (สิงห์บุรี)
๑๑.เอกสิทธิ์ นูนทะธรรม (ลำพูน)
๑๒.นพพล ไม้พลวง (นนทบุรี)
๑๓.พรเพ็ญ วุติกุล (ประจวบคีรีขันธ์)
๑๔.ปราโมทย์ ศรัทธา (สุราษฎร์ธานี)
.......................................
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อทั้ง ๑๔ คน 

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ 
๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
๓.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net