วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คาถาบทสวดมหาจักรพรรดิเปิดโลกกับแสงทิพย์นิพพาน(แนบบทกวีทิพย์ฯ)


คาถาบทสวดมหาจักรพรรดิเปิดโลกกับแสงทิพย์อริยธรรม

(แนบบทกวีทิพย์-บทสวดคาถามหาจักพรรดิแปล)

ชัย แสงทิพย์ 02-9707986 

เว็บไซต์หลักของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก อยุธยา วัดถ้ำเมืองนะ หลวงตาม้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

www.luangpudu.com

www.luangtama.com

www.watthummuangna.com

www.watsakae.comบทกวีทิพย์ :: พระคาถาบทสวดมหาจักพรรดิ(แปล)ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ชัย กรุงศรี พุทธกวีทิพย์ 085-1637455


“นะโมพุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะ มหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ”

๐ “นะโมพุทธายะ”........ ขอไหว้”พระห้าพระองค์”ผู้ทรงศรี
“พระกกุกสันโธ”ผู้โสภี “พระโกนาคม”รังสีฉวีวรรณ
อีก“พระกัสสปะพุทธเจ้า” ให้แนบเนาขจัดทุกข์พบสุขสันต์
“พระสมณโคดม”นิยมครัน “พระศรีอริยเมตไตรย”นั้นขอวันทา.....
๐ “พระพุทธไตรรัตนญาณ” พระพุทธองค์ทรงผ่าน”ญาณสาม”หนา
“พระญาณแก้วสามประการ”ละลานตา คือ”บุพเพนิวาสานุสติญาณ”
-ระลึกชาติก่อนได้ไม่จำกัด สารพัดทั่วหล้ามหาศาล
กำเนิดสัตว์-“จุตูปปาตญาณ” เกิด-ตายผ่านชาติภพครบวงจร
“อาสวักขยญาณ”-ดับด่านเหตุ ฆ่ากิเลสคุ้ยขุดจนหลุดถอน
เป็น”พระผู้ประเสริฐ”เลิศสุนทร นิรันดรใน”นิพพาน”สราญรมย์
๐ “มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา” “มีสมบัติล้นค่า”ราคาสม
คือ “ดวงแก้วเก้าประการ”เบิกบานชม อภิรมย์”พระนวโลกุตตรธรรม”
คือ “พระวิปัสสนาญาณเก้า” ก้าวล่วงเข้า”อริยะ”ชมสุดคมขำ
“โสดาปฏิมรรค-ผล”ชั้นต้นนำ “สกิทาคามี”ธรรมอริโย
“อนาคามีมรรค-ผล”จน”อรหัตต์” สี่คู่จัด-แปดลักษณ์งามอักโข
เก้า คือ “นิพพานา”สัมมาโพธิ์ “พระพุทโธ”ส่องกระจ่างสว่างไกล......
“พุทโธ-ธัมโม-สังโฆ”-ร่มโพธิ์แก้ว แสนผ่องแผ้วนำทางสว่างไสว
เป็น”ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน”ใจ “พระธรรม”จริงยิ่งใหญ่วิไลงาม
อีก”พระสาวกสงฆ์”ธำรงยอด- ธรรมสืบทอดมั่นคงครบองค์สาม
ผดุงศาสนาพุทธที่สุดงาม รักษาความงามประเสริฐเลิศวิมล......
๐ “ยะธาพุทโมนะ” พุทธเจ้า ขอบังเกิดแก่เราหวังเอาผล
“พุทธปางมหาจักรพรรดิ”สวัสดิ์ยล ประสบผลชัยชนะแก่”พญา-
ชมพู”-ผู้มีฤทธิ์มากจากบัดนี้ ขอสวัสดีศรีศักดิ์เป็นนักหนา…..
“พุทธะบูชา-ธรรมะบูชา-สังฆะบูชา” อันตัวข้าฯบูชา”พระรัตนตรัย”
“พระพุทธเจ้า-พระธรรมะ-อริยสงฆ์” ตั้งจิตตรง”พระนิพพาน”ตระการใส
“อัคคีทานัง วะรังคันธัง”-ไฟ ด้วยธูป-เทียนสว่างไสว-ดอกไม้งาม-
น้ำอบ-น้ำหอมปรุงบำรุงโสต ยังประโยชน์ดับชั่วราคถอนขวากหนาม.......
“สีวลี จะมหาเถรัง”นาม เด่นเลิศงามทางโชคลาภกราบพระองค์-
“พระสีวลี”อันข้าฯสักการะ ขอพรจากพระเถระดังประสงค์
“อริยทรัพย์”ขอจงได้เหมือนใจจง ฐานมั่นคงรุ่งเรืองสินเนืองนอง......
“อะหัง วันทามิ ทูระโต” กราบ”พระโพธิ์-สถานศักดิ์สิทธิ์”ทั้งผอง
เช่น”สังเวชนียสถาน”อันเรืองรอง ช่วยฉายส่องจิตข้าฯปัญญาดี......
“อะหัง วันทามิ ธาตุโย” กราบ”พุทโธภควา”เสริมราศี
“พระบรมสารีริกธาตุ”พิลาสดี “พระธาตุ”มีหลายโกฏินักทั่วจักรวาล......
“อะหัง วันทามิ สัพพะโส” ขอไหว้”พระอริโย”รโหฐาน
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลก”โชคประทาน โปรดบันดาลชีวิตข้าฯสถาพร......
“พุทธะ-ธัมมะ-สังฆะ ปูเชมิ” เจริญสติกราบพระองค์ที่ทรงสอน
“พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์”ทรงสุนทร ขอวิงวอนสวัสดีมีสุขเทอญฯ.....


**การสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิ = การชาร์จพลังงาน

(รวมพลังงานจากศูนย์พลังงานต่างๆและพระนิพพาน)

การสัพเพฯ = การแผ่กระจายพลังงานออกไป(สู่เป้าหมายที่เราต้องการ)

จากนั้น ให้อธิษฐานขอหลวงปู่ท่านอีกครั้ง ชอท่านตรงๆง่ายๆ แต่ต้องขอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และอธิษฐานว่า ".....ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่ ด้วยกำลังแห่งพระมหาจักรพรรดิ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ ด้วยอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิ พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ...."

องค์ประกอบหลักของวิชาในสายของหลวงปู่ดู่

1.พระผงกรรมฐาน-เป็นสื่อกลาง เปรียบเสมือนจานรับสัญญาณดาวเทียม

2.หลวงปู่ดู่ พระบารมีรวมของหลวงปู่ เป็นต้นพลังงาน-พลังบุญที่จะรวมพลังงานรวมกองบุญกองอื่น เป็นพระบารมีของพระโพธิสัตว์ เปรียบเสมือนสถานีแม่ข่ายส่งคลื่นสัญญาณ

3.ตัวเรา ธาตุ 4 ขันธ์ 5 ของเรานี้ เปรียบเสมือนเครื่องรับสัญญาณ

4.จิตอธิษฐาน ที่มีกำลังด้วยการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ เป็นการปรับคลื่นของเครื่องรับสัญญาณให้ตรงกันกับคลื่นจากสถานีแม่ข่าย

5.ความเข้าใจในหลักการน้อมนำพลังงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

ทุกๆวิชาของหลวงปู่ จะต้องมีปัจจัยสำคัญที่จะละเลยเสียมิได้เลย นั่นคือ

1.บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ(เป็นการสร้างพลังงาน ติดต่อกับแหล่งพลังงาน)

2.คำอธิษฐาน(การกำหนดเส้นทางพลังงาน)

3.บทสัพเพฯ(การส่งพลังงาน)

4.จิตสบายๆ(ความเป็นทิพย์ที่มีกำลังสูง)

บทสวดพระคาถามหาจักพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ(ว่า 3 ครั้ง)

"นะโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา(อ่านว่า สุ-ทำ-มา)

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ"

(ให้สวด1-3-5-7-9 จบ หรือจะสวดตามกำลังวันก็ได้ อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10)

คำอธิษฐานพระเข้าตัว

คำอธิษฐานขออัญเชิญคุณพระมาไว้ที่จิต เพื่อความสำรวมระวังและการภาวนาต่อ แม้จะออกจากการนั่งกรรมฐาน รวมทั้งขอคุณพระคุ้มครองรักษาในระหว่างวัน

"สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ"

(สวด 3 จบ-5 จบ)

ขณะที่สวดบทสัพเพฯ ให้กำหนดเห็นเป็นภาพพลังงานบุญ แผ่ออกจากกายหลวงปู่ ส่งผ่านมาที่ตัวเรา แล้วให้เราน้อมจิตแผ่บุญนั้นออกไปยังเป้าหมายที่กำหนด)

คำอธิษฐานแผ่เมตตา

ให้ตั้งใจเจริญพรหมวิหาร 4 แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

"พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักกะวาฬัง

สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ"

(ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมนำพลังงานแผ่ออกไป)

คติพจน์คำสอนสั้นๆ(แต่ดีมากๆ)ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

1.ใครจะใหญ่เกินกรรม?!!!

2.คนดีน่ะเขาไม่ตีใคร

3.อย่าปฏิบัติแบบไฟไหม้ฟาง

4.ของดีอยู่ที่ตัวเรา ให้หมั่นดูจิต รักษาจิต

5.ของดีของหลวงปู่ คือ พุทโธ-ธัมโม-สังโฆ

(เหมือนกับของหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)

6.ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เหมือนรสแกงส้ม

7.การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้

8.โลกเท่าแผ่นดิน ธรรมเท่าปลายเข็ม

9.ปฏิบัติให้จริง สอนตัวเองให้มาก

10.ตราบใดก็ตาม ที่แกยังไม่เห็นคงามดีในตัว

ก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักข้า!!!.....
 จาก www.buddha-dhamma.com 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net