วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อ่านออกเขียนได้ใน ๔ เดือน ที่โรงเรียนบ้านแม่ลิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


@ โรงเรียนบ้านแม่ลิด ป ร ะ ก า ศ ชั ย

อ่านออกเขียนได้ใน ๔ เดือน

 

          ตามที่ “ทุ่งสักอาศรม” ได้เคยเสนอรายงานการเข้าร่วมโครง “แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ของโรงเรียนบ้านแม่ลิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปก่อนหน้านี้ว่า โรงเรียนบ้านแม่ลิด โรงเรียนบนพื้นที่สูง ณ ภูดอยบ้านแม่ลิด ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเป็นเด็กๆ ชนเผ่า “ปกากะญอ” เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กับทุ่งสักอาศรม ตามแนวทางและหลักสูตรนวัตกรรม “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ อย่างครบวงจร ภายใต้การบริหารจัดการกระบวนการของ ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ และโดยความร่วมมือของคณะครูของโรงเรียนอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

          จากนักเรียน ป.๒-ม.๓ ที่เข้าทดสอบก่อนเข้าโครงการจำนวน ๒๒๙ คน ผลการทดสอบก่อนเข้าโครงการ “ผ่าน” ๖๖ คน และ “ไม่ผ่าน” ๑๖๓ คนนั้น โรงเรียนบ้านแม่ลิดจึงได้ดำเนินโครงการแก้ปัญหานักเรียน ๑๖๓ คนตามแนวทางและหลักสูตรฯ เป็นเวลา ๔ เดือนเต็ม ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจัดให้มี “ครูอาสา” ดำเนินการเขียนชาร์ตการสอนอย่างครบถ้วนตามแบบฝึกในนวัตกรรม และดำเนินการสอนด้วย “บันไดทักษะ ๔ ขั้น” เสร็จสิ้นโครงการเมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ปรากฏผลเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ดังนี้

 

๑.นักเรียน “ผ่าน” การประเมิน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ จำแนกเป็น

(๑) ผ่านดีเยี่ยม ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๙

(๒) ผ่านดีมาก ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๔

(๓) ผ่านดี ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙

(๔) ผ่านพอใช้ ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙

 

๒.นักเรียนที่ “ไม่ผ่าน” การประเมิน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๘  

สาเหตุที่นักเรียน ๖ คนไม่ผ่านการทดสอบเนื่องจากเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ช้า ซึ่งโรงเรียนจะได้ดำเนินการสอนสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมต่อไป

 

ทุ่งสักอาศรมขอแสดงความยินดี ชื่นชม และอนุโมทนาบุญกับการปักธง “อ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนบ้านแม่ลิดในครั้งนี้

จากนี้ โรงเรียนบ้านแม่ลิดจะได้บุกเบิกการเรียนการสอนที่แม่นตรงต่อปลาย “ตัวชี้วัด” เพื่อสัมฤทธิผลแห่งการเรียนรู้ในโมเดล “โรงเรียนแห่งความสุขและพลังชีวิต” ต่อไป

 

-----------------------------------

ครูกานท์ : ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ

๑๐ตุลาคม๒๕๕๖

ทุ่งสักอาศรม อู่ทอง สุพรรณบุรี  โทร. 081-9956016

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net