วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถึงเวลาปฏิวัติโดยประชาชน เพื่อการปกครองและชีวิตที่ดีกว่านี้


แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้วก็ตาม

               แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเมืองการปกครองของประเทศไทยล้มลุกคลุกคลาน จากการกระทำรัฐประหารและจากน้ำมือของนักการเมืองโกงชาติมาตลอด

                ปัจจัยดังกล่าวนี้ เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของชาติ ทำให้ชาติอ่อนแอ

                 และแม้ว่าประชาชน นิสิต นักศึกษา เคยหลั่งเลือดและชีวิต เพื่อต่อต้านการปกครองอันเป็นทรราช เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔  แต่ดูเหมือนว่า สิ่งที่เสียไปนั้นแทบไร้ค่า เพราะหลังเหตุการณ์นั้นมา ยังปรากฏว่ามีการรัฐประหารและมีรัฐบาลหลายคณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหารประเทศ แต่คณะรัฐบาลทั้งหลายเหล่านั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาเพื่อให้ชาติเจริญมั่งคั่ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตรงกันข้าม กลับก่อปัญหามีการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง

             ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะตื่นขึ้นมาเพื่อปฏิวัติประเทศเสียเอง

               วันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งได้ตื่นขึ้นเพื่อร่วมกันปฏิวัตการเมืองการปกครองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้ว เป็นการปฏิวัติบนพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ โดยความสงบปราศจากอาวุธ ใช้เสียงนกหวีด กรีดหัวใจนักการเมื่องชั่ว ควบคู่ไปกับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้สิทธิประชาชนไว้ เป็นเครื่องมือ ซึ่งนับว่าเป็นการต่อสู้ ที่งดงามยิ่ง ลบภาพการใช้ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตออกไปจากจินตนาการโดยสิ้นเชิง

                การปฏิวัติของประชาชน จะสำเร็จได้ ประชาชนส่วนมากหรือทั้งหมดต้องสามัคคีและเข้าร่วมในการปฏิวัติโดยพร้อมเพรียงกัน

                ในเวลาเดียวกัน ประชาชนสามารถ ให้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กำจัดนักการเมืองชั่ว ได้อีกทางหนึ่ง

                โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้...ฯลฯ (รัฐธรรมนูญ ฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐-๒๗๑)

               นี่คือ วิธีการต่อสู้กับนักการเมืองชั่ว เพื่อปฏิวัติประเทศของประชาชนชาวไทย   ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีเพียงเสียงนกหวีดเป็นอาวุธ .

                     

              

 

             

โดย ศรีแดน

 

กลับไปที่ www.oknation.net