วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกินภาษาแซ่ซร้อง สดุดี


                     

                            อาศิรพจน์                               

๐ คือปราชญ์ขัตติยะแพร้ว        พิสุทธิคุณ

คือโพธิสัตว์การุณ                     โปรดหล้า                  

คืออัครศิลปินสุน –                    ทรีย์ชาติ 

คือพลังผืนดินฟ้า                       ร่มเกล้าคุณากร  ๐

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๐ สยามะรัฐราษฎร์                    อภิวาทพระภูธร

องค์ภูมิพลพร                            พละแห่งพระเมตตา

ทรงจักรวรรดิวัตร                     ปฏิบัติเสมอมา

เอกอัครราชา                             ศิรค้อมบังคมคัล

หลักธรรม ธ นำพา                    กุศลาเอนกนันต์

มงคลประดับขวัญ                     มิ่งประเทศะเขตคาม

 ไทสิกขะไทยรู้                          มนะชูกระทำตาม

ธรรมนั้นอนันต์งาม                    จะเจริญสยามชน

ธรรมาธิปัตย์รัฐ                          และกษัตริย์พิพัฒน์ผล

ทั้งศาสนาดล                            สุขะด้าวเกษมศานติ์ ๐

๐ เกินภาษาแซ่ซร้อง                    สดุดี

เกินกว่าคำพรกวี                          เทิดไท้

ทวยราษฎร์รักภักดี                       รักยิ่ง

คือแก่นจิตเทียบได้                     แก่นหล้าโลกไทย ๐

                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

( ลงพิมพ์ใน "สยามรัฐรายวัน" ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖)

โดย ทองแถม-นาถจำนง

 

กลับไปที่ www.oknation.net