วันที่ พุธ ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิบสองวันในอินเดีย(๘)


...หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยไวสาลีแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อไป จุดหมายปลายทางสำหรับวันนี้คือวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งคาดว่าจะถึงตอนเย็น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กม. ระหว่างทางจะแวะพักที่สถูปเกสเรีย ซึ่งอยู่ห่างจากไวสาลีประมาณ ๖๐ กม.เส้นทางค่อนข้างดีขึ้นตามทางหลวง NH28 ไปเมืองกุสินารา..

 

        เกสเรียในสมัยพุทธกาล คือ เกสปุตตะนิคม ของชาวกาลามโคตรอยู่ในแคว้นโกศล มีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวง พระพุทธองค์ได้เสด็จผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้แสดงกาลามสูตรโปรดชาวเกสปุตตะนิคม  และก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพานก็ทรงมอบบาตรให้ชาวเมืองนี้ได้สักการะ..ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ชาวเมืองเกสปุตตะได้ร่วมกันสร้างสถูปนี้ด้วยดินเหนียวขึ้นน้อมถวายสักการะบูชา และต่อมาสถูปนี้ได้รับการสนับสนุนต่อเติมจนใหญ่โตโดยกษัตริย์หลายราชวงศ์ และกล่าวกันว่าน่าจะเป็นสถูปที่สูงที่สุดในอินเดียเท่าที่มีการค้นพบมา...

     "กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร ก็มี กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่

มา อนุสฺสวเนน - อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา

มา ปรมฺปราย - อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา

มา อิติกิราย - อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ

มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรา

มา ตกฺกเหตุ - อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง

มา นยเหตุ - อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา

มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ

มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน

มา ภพฺพรูปตา - อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้

มา สมโณ โน ครูติ - อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา

แต่จงเชื่อก็ต่อเมื่อได้ศึกษาและทดสอบด้วยตนเองแล้ว (สนฺทิฏฐิโก) เห็นว่าเป็นสัจธรรมสมบูรณ์อยู่ทุกเมื่อ (อกาลิโก) สามารถท้าทายการพิสูจน์ของผู้อื่นได้ (เอหิปสฺสิโก) เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ (โอปนยิโก) และเป็นธรรมที่วิญญูชนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ปจฺจตฺตํเวทิตพฺโพ วิญญูหิ)

เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ 

ปัจจุบันแนวคิดและหลักสูตรที่สอนให้คนมีเหตุผลไม่หลงเชื่องมงาย ในทำนองเดียวกับคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อ 2500 ปีก่อน ได้รับการบรรจุเป็นวิชาบังคับว่าด้วยการสร้างทักษะการคิดหรือที่เรียกว่า "การคิดเชิงวิจารณ์" (Critical thinking) ไว้ในกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว"(วิกิพีเดีย)

      ทางหลวงสาย NH28 ถึงแม้ว่าจะเป็นทางด่วนเก็บค่าผ่านทาง  แต่สภาพถนนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร  มีถนนตัดผ่าน บางช่วงที่ผ่านเมืองหรือชุมชนจะเห็นมีรถวิ่งสวนทาง(ย้อนศร) แม้ว่าจะมีเกาะกลางและถนนยังมีการก่อสร้างอยู่ อย่างไรก็ตามถือว่าสภาพการเดินทางดีกว่าสองวันที่ผ่านมา ครับ..

 

          วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครองสิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี และเฉลิมพระชมน์พรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระมหาเจดีย์"พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ 

      " กุสินาราคลินิกแห่งนี้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นสถานรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือศาสนาใดๆ ในรูปแบบของการกุศลโดยไม่คิดมูลค่า" สมเด็จพระราชรัตนรังสี(วีรยุทธ์ วีรยุทธโธ)

 

        เราเดินทางถึงวัดในช่วงเย็น เราเดินทางถึงวัดทันเวลา"เปิดไฟบูชาพระบรมสารีริกธาตุ"  พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเดินเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา...

 

      วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีที่พัก "อู่ข้าว" และ "อู่น้ำ" ไว้พร้อมสำหรับผู้แสวงบุญ..ครับ

 ....

        พรุ่งนี้หลังจากทำวัตรสวดมนต์ตอนเช้าที่พระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์แล้ว คณะก็จะเดินทางไปกราบสักการะ"ปรินิพพานสถาน" และ"มกุฏพันธเจดีย์"..ก่อนที่จะเดินทางต่อไป ที่ลุมพินีในประเทศเนปาล ครับ..

        ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ

โดย หนุ่มกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net