วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนแห่งชีวิต


@ หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต"
โดย ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อู่ทอง สุพรรณบุรี

๑.ฝึกความประณีตจิต
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้ธรรมชาติ ชีวิต และสิ่งต่างๆ เชิงสัมผัสรู้สึก ละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันก็จะต้องเฝ้าสังเกตระวังเหตุปัจจัยภายนอกที่จะกระทบทำลาย ความประณีตของจิตใจ เช่น วาจาที่หยาบกระด้าง ท่าทีที่ขุ่นมัวอารมณ์ การกระทำการด้วยอารมณ์ที่เศร้าหมอง ความรีบร้อน และขาดสติปัญญา หมั่นจัดให้มีโอกาสร่วมกันร้องเพลง ท่องอาขยาน สวดมนต์ และท่องบทบริกรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้งกับอารมณ์อับเอิบอาบเบิกบาน อีกทั้งร่วมกันทำงานอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขกับงาน

๒.ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
ผ่านกิจกรรม : พิจารณาการกระทำ พฤติกรรม ท่าที ปรากฏการณ์ คำพูด ระมัดระวังถ้อยคำเพ้อเจ้อ จิตฟุ้ง นินทา ส่อเสียด ใคร่ครวญในอารมณ์ละโมบ โกรธเกลียด ริษยา และลุ่มหลง ฝึกพิจารณางานเขียน เรื่องราวที่ได้ฟัง สื่อต่างๆ สิ่งที่จะทำ กำลังทำ และหลังจากการกระทำแล้ว หมั่นพิจารณาความคิดและการกระทำของตนเองให้มากกว่าผู้อื่น ฝึกพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปของวัตถุ สิ่งของ พืช สัตว์ คน และธรรมชาติ ฝึกพิจารณาข้อมูล หลักฐาน วัตถุดิบ เหตุและผล ใคร่ครวญถึงข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้จริง และการตัดสินใจ

๓.ฝึกทบทวนขัดเกลา
ผ่านกิจกรรม : ทบทวนสิ่งที่ทำแล้วนำมาถอดบทเรียน สรุปความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดและประสบการณ์สำคัญ นำสู่การแก้ไข ปรับปรุง ขัดเกลา พัฒนา ทั้งพฤติกรรมกิจส่วนตนและส่วนรวมร่วมกับหมู่คณะ ฝึกทบทวนภาวะอารมณ์ ควาารู้สึก นำพาสร้างเสริมส่วนดีและแสวงหาวิธีขจัดขัดเกลาส่วนที่ไม่ดีไม่งาม และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ฝึกเตรียมใจให้พร้อมที่จะกระทำ หรือดำเนินการสิ่งใหม่ๆ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เห็นว่าดีกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่วิถีที่ดีกว่า

๔.ฝึกเข้าถึงคุณค่า
ผ่านกิจกรรม : การพิจารณาเชิงวิเคราะห์และพิสูจน์ เพื่อการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจจริงแท้ คุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืน จาก การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การทำงาน ผลงาน ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ความบกพร่อง ความร่วมมือ อุปสรรค ปัญหา ความสุข ความภาคภูมิใจ ความมีประโยชน์...ทั้งโดยประสบการณ์ตรงและความมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

๕.นำสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้และปฏิบัติการในชีวิตวิถีให้เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตต่อสิ่ง ต่างๆ ตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ทั้งครู นักเรียน พ่อแม่ และชุมชน ปลูกฝังนิสัยการบริโภคโภชนาการเชิงคุณภาพ เพื่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ฝึกนิสัยการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เลือกใช้ และดูแลรักษา ฝึกบริหารกาย ใจ สติ และสมาธิ ฝึกประหยัด ออม แบ่วปัน และความมีจิตสาธารณะ ฝึกลด ละ และขจัดเหตุปัจจัยมอมเมา ฝึกการเพาะปลูกและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพกายและใจ

* ทั้งนี้ให้กำหนดบุคคลผู้มีคุณลักษณะตามหบักสูตรเป็นต้นแบบเหมาะสมตามหลัก สูตรเป็นผู้นำพาและรับผิดชอบดูแลหลักสูตร อาจเริ่มจากหนึ่งคนแล้วเพิ่มขยายจำนวนขึ้นตามลำดับก็ได้ ให้เน้นครูเป็นต้นแบบนำ สู่นักเรียน และชุมชน อย่างมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน กระทั่งเป็นกิจนิสัย โดยให้ต้นแบบผู้เป็นแกนนำหลักสูตรหมั่นจัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเติมเต็มแบะขัดเกลาตัวตน แสวงหาทิศทางพัฒนาคุณค่าอันเป็นกิจนิสัยตามหลักสูตรให้มีสุขวิถีที่สมบูรณ์ ยิ่งๆ ขึ้นไป

------------------
* หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต" ดังกล่าวข้างต้นนี้ ขณะนี้โรงเรียนวัดไทร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยการนำพาของ ผอ.มานพ ทองนวล รับที่จะนำไปดำเนินการเป็นโรงเรียนแรกแล้ว โรงเรียนอื่นๆ หากสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้เลย หรือหากต้องการปรึกษาหารือกับ "ครูกานท์" ทุ่งสักอาศรม ผู้สร้างหลักสูตร ก็สารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 081-9956016
 
รูปภาพ : @ หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต"
โดย ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อู่ทอง สุพรรณบุรี

๑.ฝึกความประณีตจิต
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้ธรรมชาติ ชีวิต และสิ่งต่างๆ เชิงสัมผัสรู้สึก ละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันก็จะต้องเฝ้าสังเกตระวังเหตุปัจจัยภายนอกที่จะกระทบทำลายความประณีตของจิตใจ เช่น วาจาที่หยาบกระด้าง ท่าทีที่ขุ่นมัวอารมณ์ การกระทำการด้วยอารมณ์ที่เศร้าหมอง ความรีบร้อน และขาดสติปัญญา หมั่นจัดให้มีโอกาสร่วมกันร้องเพลง ท่องอาขยาน สวดมนต์ และท่องบทบริกรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้งกับอารมณ์อับเอิบอาบเบิกบาน อีกทั้งร่วมกันทำงานอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขกับงาน

๒.ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
ผ่านกิจกรรม : พิจารณาการกระทำ พฤติกรรม ท่าที ปรากฏการณ์ คำพูด ระมัดระวังถ้อยคำเพ้อเจ้อ จิตฟุ้ง นินทา ส่อเสียด ใคร่ครวญในอารมณ์ละโมบ โกรธเกลียด ริษยา และลุ่มหลง  ฝึกพิจารณางานเขียน เรื่องราวที่ได้ฟัง สื่อต่างๆ สิ่งที่จะทำ กำลังทำ และหลังจากการกระทำแล้ว หมั่นพิจารณาความคิดและการกระทำของตนเองให้มากกว่าผู้อื่น ฝึกพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปของวัตถุ สิ่งของ พืช สัตว์ คน และธรรมชาติ ฝึกพิจารณาข้อมูล หลักฐาน วัตถุดิบ เหตุและผล ใคร่ครวญถึงข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้จริง และการตัดสินใจ

๓.ฝึกทบทวนขัดเกลา
ผ่านกิจกรรม : ทบทวนสิ่งที่ทำแล้วนำมาถอดบทเรียน สรุปความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดและประสบการณ์สำคัญ นำสู่การแก้ไข ปรับปรุง ขัดเกลา พัฒนา ทั้งพฤติกรรมกิจส่วนตนและส่วนรวมร่วมกับหมู่คณะ ฝึกทบทวนภาวะอารมณ์ ควาารู้สึก นำพาสร้างเสริมส่วนดีและแสวงหาวิธีขจัดขัดเกลาส่วนที่ไม่ดีไม่งาม และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ฝึกเตรียมใจให้พร้อมที่จะกระทำ หรือดำเนินการสิ่งใหม่ๆ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เห็นว่าดีกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่วิถีที่ดีกว่า

๔.ฝึกเข้าถึงคุณค่า
ผ่านกิจกรรม : การพิจารณาเชิงวิเคราะห์และพิสูจน์ เพื่อการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจจริงแท้ คุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืน จาก การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การทำงาน ผลงาน ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ความบกพร่อง ความร่วมมือ อุปสรรค ปัญหา ความสุข ความภาคภูมิใจ ความมีประโยชน์...ทั้งโดยประสบการณ์ตรงและความมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

๕.นำสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้และปฏิบัติการในชีวิตวิถีให้เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตต่อสิ่งต่างๆ ตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ทั้งครู นักเรียน พ่อแม่ และชุมชน ปลูกฝังนิสัยการบริโภคโภชนาการเชิงคุณภาพ เพื่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ฝึกนิสัยการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เลือกใช้ และดูแลรักษา ฝึกบริหารกาย ใจ สติ และสมาธิ ฝึกประหยัด ออม แบ่วปัน และความมีจิตสาธารณะ ฝึกลด ละ และขจัดเหตุปัจจัยมอมเมา ฝึกการเพาะปลูกและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพกายและใจ

* ทั้งนี้ให้กำหนดบุคคลผู้มีคุณลักษณะตามหบักสูตรเป็นต้นแบบเหมาะสมตามหลักสูตรเป็นผู้นำพาและรับผิดชอบดูแลหลักสูตร อาจเริ่มจากหนึ่งคนแล้วเพิ่มขยายจำนวนขึ้นตามลำดับก็ได้ ให้เน้นครูเป็นต้นแบบนำ สู่นักเรียน และชุมชน อย่างมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน กระทั่งเป็นกิจนิสัย โดยให้ต้นแบบผู้เป็นแกนนำหลักสูตรหมั่นจัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเติมเต็มแบะขัดเกลาตัวตน แสวงหาทิศทางพัฒนาคุณค่าอันเป็นกิจนิสัยตามหลักสูตรให้มีสุขวิถีที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

------------------
* หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต" ดังกล่าวข้างต้นนี้ ขณะนี้โรงเรียนวัดไทร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยการนำพาของ ผอ.มานพ ทองนวล รับที่จะนำไปดำเนินการเป็นโรงเรียนแรกแล้ว โรงเรียนอื่นๆ หากสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้เลย หรือหากต้องการปรึกษาหารือกับ "ครูกานท์" ทุ่งสักอาศรม ผู้สร้างหลักสูตร ก็สารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 081-9956016

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net