วันที่ อังคาร มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อมูลหัวใจ


@ ข้ อ มู ล หั ว ใ จ

๑.สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
...๑.๑ รัฐบาลประชานิยม : มอมเมาบริโภคนิยม กระทำการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้ประชาชนใช้จ่ายเกินฐานะ ขาดสติและปัญญาที่จะพิจารณาใคร่ครวญ ไม่รู้จักประมาณ มิอาจหักห้ามใจที่จะดำเนินชีวิตในความพอเหมาะพอ ดี กระทั่งก่อให้เกิดหนี้สินรุงรัง เมื่อเศรษฐกิจบีบรัด การหาทางออกในสถานการณ์ของการเอาตัวรอดย่อมผลักดันให้แก่งแย่ง เบียดเบียน เบียดบัง ฉ้อฉล ใช้กลอุบาย ขาดศีลขาดธรรม เกิดปัญหาสังคมตามมามิรู้จบ...
...๑.๒ รัฐบาลเผด็จการ : ทั้งเผด็จการทหาร เผด็จการประชาธิปไตย และรวมทั้งเผด็จการประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง - เผด็จการไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดของผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ปุถุชน ย่อมต้องมีมุมมืดทางสติปัญญาและพฤติกรรมในการทำงาน และไม่อาจตัดขาดจากความมีพวกพ้อง ฟากข้างของรสนิยมหรือความเชื่อ ที่สุดก็หนีไม่พ้นฉันทาคติและอคติ ยิ่งมีอำนาจที่สามารถใช้ได้โดยอำเภอใจก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและ ประชาชน...
...๑.๓ การใช้อำนาจกฎหมู่ทุกรูปแบบ : ทั้งที่เป็นกฎหมู่แบบมือเปล่า กฎหมู่ที่ใช้อาวุธ กฎหมู่ที่ใช้กลเล่ห์กลลวงต่างๆ และแม้กฎหมู่ที่ใช้กฎกติกาอย่างอยุติธรรมนานาประการ - หมู่ชนพวกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางเสื่อมแก่สังคมไม่สิ้นสุด อีกทั้งจะนำพาสังคมให้หลงผิด หลงเชื่อ ตกจมไปกับอารมณ์โหมกระแส ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายและทำร้ายกันได้ตั้งแต่ระดับทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นก่อจลาจลและสงคราม กลางเมืองเลยทีเดียว...

๒.สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ
...๒.๑ รัฐบาลที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขอันยั่งยืน
...๒.๒ ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓.สิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถกระทำได้
...๓.๑ กระทำต่อตนเอง : แสวงหาความรู้ ความคิด ทิศทาง และวิธีการสร้างสรรค์คุณค่าของการใช้ชีวิต ขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขณะเดียวกันกับการก้าวเดินไปบนเส้นทางของการพัฒนาชีวิตจากจิตวิญญาณภายใน...
...๓.๒ กระทำต่อบุคคลและสังคม : กระทำต่อบุคคลและสังคมในทำนองเดียวกันกับที่กระทำต่อตนเอง โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมเท่าที่คนทำงานเล็กๆ คนหนึ่งจะสามารถกระทำได้...

...ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการศึกษา การเรียนรู้ การขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำในสิ่งที่ "ใช่" ต่อวิถีอันยั่งยืน และการพัฒนาอย่างมีดุลยธรรมจริงแท้เท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชีวิตและสังคมได้ โดยเฉพาะปัญหาของ "สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ" ข้างต้นเป็นสำคัญ...

...ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอ "ทางเลือก" ทางการศึกษาที่ได้เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้เรื่อง "โรงเรียนแห่งชีวิต" ซึ่งประกอบด้วย
...* ฝึกความประณีตจิต
...* ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
...* ฝึกทบทวนขัดเกลา
...* ฝึกเข้าถึงคุณค่า
...* นำพาสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน

...สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวข้างต้นนี้ จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากมิได้ลงมือทำ ทั้งตัวข้าพเจ้าเองและบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาในสิ่งเดียวกัน และทั้งนี้จะต้องกระทำอย่างตั้งใจ อดทน พากเพียร สุขุม รอบคอบ อีกทั้งจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอันสบพ้องกับระยะเวลาอันเหมาะสม และโดยความร่วมแรงร่วมใจของ "เมธีชน" อย่างไม่ย่อท้อ...
 
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๒๑มกราคม๒๕๕๗
 
รูปภาพ : @ ข้ อ มู ล หั ว ใ จ

๑.สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
...๑.๑ รัฐบาลประชานิยม : มอมเมาบริโภคนิยม กระทำการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้ประชาชนใช้จ่ายเกินฐานะ ขาดสติและปัญญาที่จะพิจารณาใคร่ครวญ ไม่รู้จักประมาณ มิอาจหักห้ามใจที่จะดำเนินชีวิตในความพอเหมาะพอดี กระทั่งก่อให้เกิดหนี้สินรุงรัง เมื่อเศรษฐกิจบีบรัด การหาทางออกในสถานการณ์ของการเอาตัวรอดย่อมผลักดันให้แก่งแย่ง เบียดเบียน เบียดบัง ฉ้อฉล ใช้กลอุบาย ขาดศีลขาดธรรม เกิดปัญหาสังคมตามมามิรู้จบ...
...๑.๒ รัฐบาลเผด็จการ : ทั้งเผด็จการทหาร เผด็จการประชาธิปไตย และรวมทั้งเผด็จการประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง - เผด็จการไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดของผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ปุถุชน ย่อมต้องมีมุมมืดทางสติปัญญาและพฤติกรรมในการทำงาน และไม่อาจตัดขาดจากความมีพวกพ้อง ฟากข้างของรสนิยมหรือความเชื่อ ที่สุดก็หนีไม่พ้นฉันทาคติและอคติ ยิ่งมีอำนาจที่สามารถใช้ได้โดยอำเภอใจก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน...
...๑.๓ การใช้อำนาจกฎหมู่ทุกรูปแบบ : ทั้งที่เป็นกฎหมู่แบบมือเปล่า กฎหมู่ที่ใช้อาวุธ กฎหมู่ที่ใช้กลเล่ห์กลลวงต่างๆ และแม้กฎหมู่ที่ใช้กฎกติกาอย่างอยุติธรรมนานาประการ - หมู่ชนพวกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางเสื่อมแก่สังคมไม่สิ้นสุด อีกทั้งจะนำพาสังคมให้หลงผิด หลงเชื่อ ตกจมไปกับอารมณ์โหมกระแส ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายและทำร้ายกันได้ตั้งแต่ระดับทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นก่อจลาจลและสงครามกลางเมืองเลยทีเดียว...

๒.สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ
...๒.๑ รัฐบาลที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขอันยั่งยืน
...๒.๒ ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓.สิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถกระทำได้
...๓.๑ กระทำต่อตนเอง : แสวงหาความรู้ ความคิด ทิศทาง และวิธีการสร้างสรรค์คุณค่าของการใช้ชีวิต ขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขณะเดียวกันกับการก้าวเดินไปบนเส้นทางของการพัฒนาชีวิตจากจิตวิญญาณภายใน...
...๓.๒ กระทำต่อบุคคลและสังคม : กระทำต่อบุคคลและสังคมในทำนองเดียวกันกับที่กระทำต่อตนเอง โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมเท่าที่คนทำงานเล็กๆ คนหนึ่งจะสามารถกระทำได้...

...ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการศึกษา การเรียนรู้ การขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำในสิ่งที่ "ใช่" ต่อวิถีอันยั่งยืน และการพัฒนาอย่างมีดุลยธรรมจริงแท้เท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชีวิตและสังคมได้ โดยเฉพาะปัญหาของ "สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ" ข้างต้นเป็นสำคัญ...

...ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอ "ทางเลือก" ทางการศึกษาที่ได้เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้เรื่อง "โรงเรียนแห่งชีวิต" ซึ่งประกอบด้วย
...* ฝึกความประณีตจิต
...* ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
...* ฝึกทบทวนขัดเกลา
...* ฝึกเข้าถึงคุณค่า
...* นำพาสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน

...สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวข้างต้นนี้ จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากมิได้ลงมือทำ ทั้งตัวข้าพเจ้าเองและบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาในสิ่งเดียวกัน และทั้งนี้จะต้องกระทำอย่างตั้งใจ อดทน พากเพียร สุขุม รอบคอบ อีกทั้งจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอันสบพ้องกับระยะเวลาอันเหมาะสม และโดยความร่วมแรงร่วมใจของ "เมธีชน" อย่างไม่ย่อท้อ...

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net