วันที่ พุธ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหตุแห่งสงคราม (เสียดายแมลงเม่ามิรักการอ่าน)


@ เ ห ตุ แ ห่ ง ส ง ค ร า ม
(เสียดายแมลงเม่ามิรักการอ่าน)

...สังคมใดที่อ่านน้อยก็จะมีพฤติกรรมของการฟังน้อยตามกัน อันเป็นเหตุให้อ่านไม่เป็นและฟังไม่เป็นตามมา เมื่ออ่านไม่เป็นฟังไม่เป็นก็มักจะด่วนสรุปและด่วนแสดงความคิดเห็น ซึ่งมักจะเป็นความคิดเห็นที่อวลไปด้วย อารมณ์ความรู้สึก นึกคิดเอาตามข้อมูลที่มีเฉพาะหน้า เฉพาะสถานการณ์ พิจารณาโลก สังคม และชีวิตด้วยจักษุปัญญาอันจำกัด แม้มีเจตนาดีงามก็จะเป็นเจตนาดีงามที่ยึดโยงกับความดีงามเฉพาะด้านเฉพาะข้าง ที่ตนเห็นดีเห็นงาม พาลมองอีกฟากข้างด้วยความไม่พึงใจ บางครั้งถึงขั้นเกลียด โกรธ ชิงชัง เปิดช่องว่างทางปัญญาและความเปราะบางแห่งญาณทัศนะให้ผู้แสวงประโยชน์ข้างที่ ตนยึดเหนี่ยวโน้มนำไปสู่กระแสแห่งพหุโทสา ชักพาให้กระทำการต่างๆ ได้ตามอำเภอใจ...แล้วสงครามก็เกิดขึ้นตรงนี้ !

...เรามาฝึกลูกปลูกหลานให้รักการอ่านและรู้จักฟังกันเถิด
 
 
รูปภาพ : @ เ ห ตุ แ ห่ ง ส ง ค ร า ม
(เสียดายแมลงเม่ามิรักการอ่าน)

...สังคมใดที่อ่านน้อยก็จะมีพฤติกรรมของการฟังน้อยตามกัน อันเป็นเหตุให้อ่านไม่เป็นและฟังไม่เป็นตามมา เมื่ออ่านไม่เป็นฟังไม่เป็นก็มักจะด่วนสรุปและด่วนแสดงความคิดเห็น ซึ่งมักจะเป็นความคิดเห็นที่อวลไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก นึกคิดเอาตามข้อมูลที่มีเฉพาะหน้า เฉพาะสถานการณ์ พิจารณาโลก สังคม และชีวิตด้วยจักษุปัญญาอันจำกัด แม้มีเจตนาดีงามก็จะเป็นเจตนาดีงามที่ยึดโยงกับความดีงามเฉพาะด้านเฉพาะข้างที่ตนเห็นดีเห็นงาม พาลมองอีกฟากข้างด้วยความไม่พึงใจ บางครั้งถึงขั้นเกลียด โกรธ ชิงชัง เปิดช่องว่างทางปัญญาและความเปราะบางแห่งญาณทัศนะให้ผู้แสวงประโยชน์ข้างที่ตนยึดเหนี่ยวโน้มนำไปสู่กระแสแห่งพหุโทสา ชักพาให้กระทำการต่างๆ ได้ตามอำเภอใจ...แล้วสงครามก็เกิดขึ้นตรงนี้ !

...เรามาฝึกลูกปลูกหลานให้รักการอ่านและรู้จักฟังกันเถิด

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net