วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกการเดินทาง ปี 2014 จากเบตง สู่ ฮานอย


                         

ภาพทะเลหมอกเขาไมโครฯบันทึกโดย ซูไฮมี มีนา วันที่เรา ออกเดินทาง 

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้รับนโยบาย “จากเบตง-สูทะเลสาบ ฮาลา-บาลา” ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงดำเนินการสนับสนุนนโยบาย ด้วยการสนับสนุนข้อมูล ส่งบุคลากรร่วมวางแผนแผนพัฒนาฯและจัดทำแบบแปลนก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลอัยเยอร์เวง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดยะลา ทั้งนี้เพราะตำบลอัยเยอร์เวงมีที่ตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว“จากเบตง-สูทะเลสาบ ฮาลา-บาลา” ของจังหวัดยะลานั่นเอง

 
                           องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงจึงได้จัดแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยหนึ่งในแผนฯดังกล่าว คือ ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละส่วนให้สอดรับตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ เพื่อให้องคาพยพมีศักยภาพเท่าทันกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558

 

 


                         จากนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว จากเบตง สู่ฮาลาโดยเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2557 จำนวน 5 วัน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเน้นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับความเปลี่ยนแปลงต่อไป

 


                          โดยกำหนดการของ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนั้น ได้กำหนดปรับเพิ่มเป็นระหว่าง วันที่ 22 - 29 มกราคม 2557 โดย มีเป้าหมายที่ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี และและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกำหนการดังนี้

 


วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557
เวลา 08.00 น. - ออกเดินทางจาก อบต.อัยเยอร์เวง เพื่อไปศึกษาดูงานยัง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหาร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
เวลา 13.00 น. - ดูงานกระบวนการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล
เวลา 15.00น. – ออกเดินทางสู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

วันพฤหัสฯ ที่ 23 มกราคม 2557 
เวลา 09.00 น. ถึงราชบุรี แวะดูงานตลาดน้ำดำเนินสะดวก 
เวลา 13.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ เข้าที่พัก

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
เวลา 09.00 - 09.45 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
เวลา 09.45 - 10.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงเวลา 
เวลา 10.00 - 12.00 น. - การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับความเปลี่ยนแปลง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เวลา 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 -15.00 น.การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน - 
โดย อาจารย์ ดร . กานต์ บุญศิริ ที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการกิจการ อาเซียน 
สภาผู้แทนราษฎร และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
เวลา 15.00 น.เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 
เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เวลา 08.00 น.นำคณะพร้อมเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
เวลา 09.00 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมเช็คอินเค้าเตอร์สายการบินเวียดนาม 
แอร์ลาย ชั้น 4 
เวลา 11.55 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เวลา 13.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่อ่าวฮาลองเบย์
เวลา 18 . 00 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร. 
เวลา 19.00 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรม ค่า หรือเทียบเท่า Blue Sky

 


วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่และนำคณะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว “อ่าวฮา 
ลองเบย์” ที่ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก 
12.00 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน “ บนเรือ ” 
13.00 น. เดินทางสู่เมือง “นิงบิงห์ ” เมืองศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ตั้งฐานทัพของคณะ Ning Bing 
ปฏิวัติโฮจิมินห์ แห่งแรกในศึก “เดียนเบียนฟู” 
18.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พักโรงแรม ค่า หรือเทียบเท่า Sunset West Lake

 

 


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก คณะเข้าเยี่ยมชมสุสานโอจิมินห์ ภายในบรรจุ 
ศพอาบน้ำยา และชมบ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2501 -2512 
และชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
12.00 น.รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. ศึกษาดูงานที่องค์การท่องเที่ยวเวียดนาม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ ศึกษาดูงานด้าน 
เศรษฐกิจการค้าย่านถนน 36 สายเก่าฮานอย 
18.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรม 
ประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก

 

 


วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 
เวลา 8.00 น. ชมตลาดดงซวน ซึ่งมีสินค้า OTOP รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักเช้า 
พื้นบ้านของเวียดนาม นำคณะชมทะเลสาปตะวันตก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

15.00 น. ออกจากนอยไบ ถึงกรุงเทพ 16.30 น.

19.00 น. เดินทางกลับโดยรถบัส

วันพุธ ที่ 29  ม.ค. 2557

เวลา 12.00 น. ถึงตัวเมืองหาดใหญ่ แวะตลาดกิมหยง และหาดใหญ่พลาซ่า

เวลา 19.00 น. กลับถึง อบต.อัยเยอร์เวง 


                      ในการนี้ เช่นเคย ผู้เขียนก็ได้เก็บเกี่ยว ภาพและเรื่องราว ตามประสา เพื่อมาเล่าสู่กันฟัง คละกันไปทั้งสาระและบันเทิง เผื่อจะเป็นประโยชน์ กับผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ ผู้เขียนขออภัยหากมีตกหล่น หรือบกพร่องไปบ้าง เพราะเป็นบันทึกเฉพาะตัวที่ทำไปด้วยใจ และแรงปรารถนาส่วนตัวเท่านั้น หากมีข้อเสนอแนะหรือแนะนำเพิ่มเติมข้อมูลที่สอดคล้องหรือแตกต่างประการใด ผู้เขียนยินดีครับ 
                     โดย บันทึกการเดินทางในครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งเช้าของวันที่ 22 ม.ค.57 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการ จำนวน 33 ชีวิต ได้มายังจุดนัดพบ ที่หน้า อบต.อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในเวลา 9 โมงเช้า ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงไปทางเหนือกว่า 30 กิโลเมตร บนเส้นทาง 410 ยะลาเบตง อันเป็นที่ทราบว่า “อะเมซอนอาเซียน” ตำบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายในปี ค.ศ. 2020 คือ วิสัยทัศน์ ของตำบล และเป็นโจทย์ที่ท้าทายของพวกเรา

 

 

 

                     เมื่อคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้าง อบต.อัยเยอร์เวง พร้อม เราก็ออก เดินทางไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งเราถึงในเวลาเที่ยงพอดี เราไปที่เทศบาลเกาะแต้วก็ เพราะเป็นตำบลที่จำนวนประชากรและหมู่บ้านใกล้เคียงกัน แต่เขาสามารถยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลไปก่อนแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งหลังจากยกเป็นเทศบาลแล้ว เขามึสภาพการณ์ดีขึ้นหรือตกต่ำลงอย่างไร นั่นคือจุดสนใจของพวกเรา เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจยกฐานะจาก อบต.อัยเยอร์เวง เป็นเทศบาลตำบล ภายในปี 2558 ต่่อไป 


                      และแล้วคำตอบก็เหมือนดั่งที่คาดเอาไว้ เพราะหลังจากยกฐานะจาก อบต.ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแล้ว สิ่งดีๆที่พอจะยกให้ชัด ก็คือ หลังจากยกเกิน 3 ปี เทศบาลมีรายได้ที่มากกว่าเดิมถึงเท่าตัว ประชาชนได้รับประโยชน์จากภาระหน้าที่ที่มากขึ้นของ เทศบาล สมาชิก มีการทำหน้าที่ในระดับเขต จึงไม่กระทบกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ดูแลในระดับหมู่บ้าน โดยแยกหน้าที่ออกกันชัดเจน ส่วนเวลากระจายงบประมาณลงในพื้นที่ ก็สามารถลงลึกไปถึงชุมชน ที่แยกย่อยในหมู่บ้านอีกที ทำให้หมดปัญหาการเกี่ยงหรือแย่งชื่อเสียงในการทำงาน และสุดท้าย ระบบเทศบาลเป็นสากลทั่วโลก ต่างจาก อบต.ที่มีเฉพาะในประเทศไทย การยกฐานะเป็นเทศบาล ก็ถือเป็นหนึ่งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั่นเอง
                     ในตอนนี้ อาจไม่เกี่ยวกับเวียดนามนัก หากอยากจะทราบในแง่มุมที่แตกต่างของเวียดนามเหนือ..ตามที่กล่าวไว้ โปรดติดตามตอนต่อไปครับ...ศณีรา รายงาน

 

โปรดติดตาม..

 

 เอ็นทรี่แนะนำ

1.บันทึกการเดินทาง ปี 2014 จากเบตง สู่ ฮานอย

  

2.บันทึกการเดินทางปี 2014 จากเบตง สู่ฮานอย 2(ตลาดน้ำ)

  

3.บันทึกการเดินทาง ปี 2014 จากเบตง สู่ ฮานอย3 (ศูนย์หัตกรรมของคนพิการ)
 

4.บันทึกการเดินทาง ปี 2014 จากเบตงสู่ฮานอย4 (เกือบจะเข้าถึงเวียดนาม)

  

5.บันทึกการเดินทาง ปี 2014 จากเบตง สู่ฮานอย 5 (ฮาลองเบย์,ถ้ำสวรรค์)

 

6.บันทึกการเดินทาง ปี 2014 จากเบตง สู่ ฮานอย6 (โดนต้ม ยังสนุก) 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net