วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหาวิทยาลัยลูกผู้ชาย ตอน สภาพบุรุษเขาแด่น


   

...อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ        ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่  
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ               ในศิลปะวิไลละวาดงาม 
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ              ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม  
ย่อมจำนงศิลปาสง่างาม                   เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา  ....

(บทเสภาสามักคีเสวก ตอนวิศวกรรมา  พระราชนิพนธ์  พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาไทย ควบคู่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายคือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทาหร

ดูแลช่วยเหลือนศท.ตั้งแต่การสมัคร  การเรียนวิชาทหารต่างๆการสอบ การลา การขาด  

การเข้าฝึกภาคสนาม

มักพบปัญหาสิ่งละอันพันละน้อย...

นศท.: ผมยังไม่ทราบเลยครับฝึกภาคสนามที่ไหนครับ

ผกท.: เขาแด่น มองไปทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านลาด  

           ที่ตั้งค่ายคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขต โปร่งสลอด

ต.โปร่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นศท: เตรียมอะไรบ้างครับ

ผกท. เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม ป้องกันการเจ็บป่วย เตรียมยาประจำตัว

 เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกภาคสนาม  กระเป๋าภาคสนาม กระติกน้ำภาคสนาม ฯลฯ

 ...เมื่อผกท.ไปเยี่ยมค่ายพบว่า

เทคนิควิธีการสอน ของวิชาทหารนั้น เน้น การฝึกปฏิบัติการ

บทบาทผู้เรียน นศท.จึงได้รับองค์ความรู้ในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการ

ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น    การค้นคว้าหาความรู้  การรวบรวมข้อมูล การแก้ปัญหา

อีกเทคนิควิธีการสอนต่อมาคือ ..

สถานการณ์จำลอง (Simulation

บทบาทผู้เรียน จึงเปลี่ยนแปลงไปตามเทคนิคการสอน นศท.ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ

ในสถานการณ์ที่จำลองใกล้เคียงสถานการณ์จริง นักเรียนได้พลางหน้าตา 

ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น     การแสดงความคิดเห็น    ความรู้สึกนึกคิด     การวิเคราะห์

 การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning)

บทบาท นศท.ศึกษา ค้นพบข้อความรู้และขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เช่นแผนที่เข็มทิศ ค้นหาพิกัด  ทักษะ/พฤติกรรม     การสังเกต การสืบค้น   

การให้เหตุผล การอ้างอิง  การสร้างสมมติฐาน

....รวมความว่าจากเทคนิคการสอน บทบาทดังกล่าว ทำให้เกิดทักษะ

และพฤติกรรมที่มุ่งเน้นที่ต่างจาก

เทคนิควิธีสอน แบบบรรยายในชั้นเรียน

นับว่าเป็นโชคดีของนักเรียนชายที่เดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยลูกผู้ชาย

นำวิชาความรู้นี้เป็นผู้นำในอนาคต

.......

อภิธานศัพท์อ่านได้ถูกต้อง   เขียนได้คล่องสอดคล้องลับสมอง

(๒๑๗)ค้นคว้า  ก. หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา, และเสาะหาเอามา

(๓๐๘)จำนง ก. ประสงค์,มุ่งหวัง,ตั้งใจ.(แผลง มาจาก จง)

(๓๑๐)จำลอง ๑ ก. ถ่ายแบบ เช่น จำลองจากของจริง ว.แทน เช่น พระพุทธชินราชจำลอง

ที่ทำให้เห็นเหมือนของจริง เช่น ท้องฟ้าจำลอง

จำลอง ๒ น. อาน,สัปคับ. จำลองทอง น.เครื่องสัปคับจำพวกกูบ ใช้ผูกหลังช้าง

(๔๓๖)ตอน น. ห้วง,ชุด,ท่อน,ระยะ,วรรค, ; ส่วนหนึ่งๆที่แบ่งออกมาจากส่วนใหญ่

         เช่น หนังสือเล่มนี้มี ๑๐ ตอน โขนแสดงตอนหนุมานเผาลงกา ;วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้

ก.        ขยายพันธุ์โดยวิธีการเช่นนั้น ; ตัดหรือทำลายอวัยวะซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดลูกเป็นต้น

 (๕๓๘)เทคนิค น. ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆ (อ. technique)

(๕๖๓) นร  [นอระ ]   น. คน, ชาย, เพศหญิง ใช้คำว่า นรี หรือนารี

         นรชาติ  น.คน,หมู่คน

(๕๘๙)นิพนธ์ น. เรื่องที่แต่งขึ้น, (ราชา) พระนิพนธ์, พระราชนิพนธ์

                 ก. ร้อยกรองถ้อยคำ,แต่งหนังสือ, (ราชา)ทรงนิพนธ์ ทรงพระนิพนธ์ ทรงพระราชนิพนธ์

 (๖๐๒)บทบาท  [บดบาด]  น. การทำท่าตามบท,การรำตามบท โดยปริยายหมายความว่า

 การทำหน้าที่ที่กำหนดไว้

(๖๓๒)บุรุษ  [บุหฺรุด, บุหรุดสะ-] น. ผู้ชาย ,เพศชาย

(๗๖๘) พฤติกรรม  น. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด ความรู้สึก

เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า

(๗๘๖)พิกัด ๑ น.กำหนด (ของต้องพิกัด หมายความว่า ของเข้ากำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร)

พิกัด ๒ (คณิต)น. จำนวนจริง (อ. coordinates)

(๗๘๒)พัสดุ  [พัดสะ- ] น. สิ่งของต่างๆ,เครื่องใช้ไม้สอย,ที่ดิน ,บ้านเรือน.(ส.วฺสดุ ; ป.วฺตถุ).

(๘๒๙) มงกุฎ น. เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง, เครื่องสวมศีรษะ

มีลักษณะต่างๆกัน มักใช้สวมเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดความงาม

          มงกุฎ  ว. สูงสุด  , ยอดเยี่ยม

(๘๔๐)มหาวิทยาลัย [มะหาวิดทะยาไล] น. สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา

ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา

แก่ผู้สำเร็จทางการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

(๙๒๔)รบ  ก.  สู้กัน,ต่อสู้กันในทางศึก

(๙๖๐)รุ่งเรือง  ว. สว่างไสว,งามสุกใส

 (๑๐๘๐)วิไล  ว. งาม

(๑๐๘๑)วิศวกรรม  [วิดสะวะกำ]  น.ชื่อเทวดาตนหนึ่งผู้มีความชำนาญในการช่างทั้งปวง,

วิษณุกรรม,วิสสุกรรม เวสสุกรรมหรือเพชรฉลูกรรมก็เรียก

(๑๑๑๓)สงบ  [สะหฺงบ]  ก. ระงับ,หยุดนิ่ง,กลับเป็นปกติ,ปราศจากสิ่งรบกวน,ไม่กำเริบ,ไม่วุ่นวาย

(๑๑๑๖)สถานการณ์ น. เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป

(๑๒๐๑)สุข น. ความสบายกายความสบายใจ   ว.สบายกายสบายใจ

ที่มา : พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ . กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๖ 

สิงหาคุณ

 

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net